Дискриминация на уязвимите групи в държавните и частните институции


Категория на документа: Психология


Осигуряването на достоен активен живот за възрастните хора в България е основен момент в спряването с предизвикателствата от икономическата криза и застаряването на населението. Адекватните мерки и политики в областта биха подобрили както състоянието - рискова група на хората над 50-годишна възраст, така и чувствителността на населението към нея и спомагане за преодоляване на негативните нагласи, дискриминационно отношение и затвърдените стереотипи.

* Равнопоставеност на половете

Ново проучване на Евробарометър за равнопоставеността на половете показва, че 62% от европейците са на мнение, че неравенство по признак "пол" все още съществува в много обществени области. Резултатите от проучването сочат, че за европейските граждани двата най-важни приоритета са борбата с насилието срещу жените и намаляването на разликата по пол в заплащането (респективно 92% и 82% от анкетираните вярват, че тези въпроси трябва да се разглеждат с приоритет).

Положението на жените и мъжете в ЕС е следното:

• Равнището на заетост на жените се увеличава, но остава по-ниско от това на мъжете, въпреки че броят на жените сред студентите и завършващите висше образование е по-голям от този на мъжете.

• Жените продължават да получават заплащане на час средно с 17.8% по-ниско от това на мъжете и тази цифра не се променя.

• Жените все още са много слабо представени на ръководни постове в икономическата и политическата сфера, въпреки че делът им се е увеличил през последното десетилетие.

• Разпределението на семейните отговорности между жените и мъжете все още е твърде неравномерно.
• Рискът от бедност при жените е по-голям, отколкото при мъжете.

• Жените са основните жертви на основаното на пола насилие, а жените и момичетата са по-уязвими от трафика на хора.

Равенството между жените и мъжете е основно право, обща ценност на ЕС и необходимо условие за постигане на целите на Съюза за растеж, заетост и социално сближаване. Въпреки че все още съществуват неравенства, през последните десетилетия ЕС бележи значителен напредък в постигането на равенство между половете. Това се дължи най-вече на законодателството за равно третиране, интегрирането на равенството между половете в политиките и специалните мерки за професионалното развитие на жените.

По отношение на равнопоставеността на половете е налице един добър пример за програма, замислена да работи и да обвързва няколко равнища - даване шанс за работа на безработни жени, използване на фамилни центрове, развиването им и осигуряване на грижа за децата. Достойнство в случая е елементът на разпространимост и обвързване на конкретна задача на проекта с други, свързани с това проблеми. Налице е добър пример за това как се смесват функциите на държавата с тези на неправителсвения сектор и как липсата на делегиране на услугите често може да доведе до администриране на някои дейности, без да се ангажира пълния граждански потенциал на място.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На фона на законодателната рамка и политическите мерки и програмите за преодоляване на дискриминацията на достъпа до пазара на труда практиките в България имат различна тежест, вид и устойчивост по отношение на уязвимите групи. Не може да се каже, че в страната ни практиките в областа на недискриминацията изобилстват. По-скоро към момента техния брой е ограничен и вероятно нарастването им в количествено и качествено отношение трябва да е обект на постоянни усилия и осмисляне на постиженията и недостатъците.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Дейвис, М. Антология Социална работа. София, 2008
[2] Пампоров, А. Социални дестинации и етнически стереотипи за малцинствата в България. Институт отворено общество, София, 2009
[3] Закон за защита от дискриминация, Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.
[4] www.mlsp.government.bg/bg/ministry/Strategia_zaetost2_2011.doc
[5] http://www.imir-bg.org/imir/books/RITU%20Trade%20Unions%20Guide.pdf

Благодарност:

1. Докладът се публикува във връзка с проект № C 1306, "Общински политики и качествени услуги в общността"
2. Резултатите публикувани в доклада са свързани с НИР по проект № към Ф
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дискриминация на уязвимите групи в държавните и частните институции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.