Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
Софийски университет " Св. Климент Охридски" Философски факултет Катедра " Социална, трудова и педагогическа психология" Специалност ОПКО Курсова работа по Организационно поведение ТЕМА: Власт, влияние и авторитет в организациите Преподавател: Съдържание: I. Въведение II. Изложение 1. Същност и определение на понятието власт 2. Власт, авторитет, влияние 3. Източници на власт 4. Видове власт 5. Пълномощия и тяхното делегиране в организацията 6. Баланс на властите в организацията III. Заключение

Категория на документа: Документи по Психология
25.Психологически проблеми на професионалната дейност на учителя. Обобщен модел на системата "Учителска професия". Преди около четвърт век А. Леонтиев издава един труд, в който за първи път се аргументира правото на самостоятелно съществуване на понятието "педагогическо общуване". След това се осъществява много интензивно изучаване на това понятие по отношение на неговата структура, същност, функции, разновидности и средства за осъществяване. В България то е предмет на редица изследвания, чийто

Категория на документа: Документи по Психология
Внимание Характеризира се с това, че психическите сили се концентрират само върху един обект. Да внимаваме в известен смисъл означава да се затворим за външния свят. Вниманието се появява във връзка на съзнанието с предмета. Тази връзка се изгражда от целенасочените усилия на човека. Самото внимание не е самостоятелен процес. То няма собствен продукт. Функцията на вниманието не се състои от генерирането на психични продукти, а да измени създаван образ. В този смисъл то играе ролята на регулатор

Категория на документа: Документи по Психология
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет-Катедра Психология Магистърска програма:Юридическа психология К У Р С О В А Р А Б О Т А по Медийна психология на тема: Личността в комуникационния процес и влиянието на масовите комуникации върху нея Изготвил:Теодора Л.Костова Проверил: .............. Фак.№: 123503415 07 проф.д-р П. Братанов Благоевград 2013 Съдържание: Увод Личност Комуникационният процес и семантиката Предмет на комуникацията Мотивация Получател (предназначение) Сема

Категория на документа: Документи по Психология
1. Предмет и задачи на Юридическата психология Изучаването на противоположното поведение, следствената, съдебната и пенитенциарната дейност определят разбиранията за предмета на ЮП. Провежданите експериментални изследвания усилват дискусиите относно предмета на ЮП и това е индикатор за развитието на тази дисциплина. Психологическите дисциплини се делят на фундаментални и приложни. ЮП изъчава закономерностите и механизмите на психологическата активност на хората и сферата на регулиране на правно

Яндекс.Метрика
92 92 100 100