Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
 Парадоксално е как в днешното модерно и развито общество, в което основополагащи принципи са равенството между половете, расите и културите, все още отявлено забелязваме как зад привидното съгласие с тези принципи, всички ние продължаваме да носим и дори несъзнателно, чрез поведенческите си характеристики, да защитаваме половата, расовата и културната си индивидуалност. Борбата за налагането на жените като равноправни членове на обществото е абсолютно оправдана ако отправим поглед назад в мина

Категория на документа: Документи по Психология
 В А Р Н Е Н С К И С В О Б О Д Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Курсова задача ДИСЦИПЛИНА : "психология на помагащото поведение" Задание : СТРУКТУРИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ С ЦЕЛ : 1. Опишете собствения си опит в рамките на два последователни дни: На кого помогнахте (какъв Ви е той/ тя)? За какво му помогнахте? Как разбрахте, че има нужда от помощ? Как му помогнахте? 2. Опишете опита от един ден на някой Ваш познат/а (като използвате умението си да наблюдавате и доколкото хората край Вас спод

Категория на документа: Документи по Психология
 Втора седмица: 23-27 септември 2013 Трети урок: Психоанализа и Хуманистична психология 1. Възникване на дълбинната психология, нар. още Психоанализа. Направлението възниква като част от по-общото философско мислене през 19-20в., наречено ирационализъм. При познаването на света и човека то дава превес не на разума, а на интуицията, инстиктите, емоционално-волевите актове, на безсъзнателните процеси. Основател на направлението е Зигмунд Фройд/1856-1939/, лекар-психиатър, австриец по рождение. Ев

Категория на документа: Документи по Психология
 Целият живот на Маслоу, преживяванията и опитът му, вярата в уникалните и позитивни сили на човек, са източник на идеята за личностния конструкт "себеактуализация", доказателствата за който и чиито характеристики, той наблюдава и изследва до края на професионалния си живот. Вдъхновители на неговата изследователска дейност са хора, на които той се възхищава истински и които наблюдава през призмата на приятел и ученик. През 30те години на двадесети век в Ню Йорк се събират някои от най-изтъкнати

Категория на документа: Документи по Психология
ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИ Членовете на всяка социална група или организация се различават един от друг по множество психологични тенденции. Хората имат различни идейни убеждения, които могат да не съвпадат помежду си. Ценностите на всеки човек са индивидуално специфични, също така както и неговите морални убеждения. В групата или организацията всеки отделен човек преследва свои лични цели и има свои материални интереси. Всички тези и още ред други различия създават предпоставки за

Яндекс.Метрика
92 92 100 100