Категория "Психология"


Категория на документа: Документи по Психология
ШУ "Епископ Константин Преславски Център "Магистърско обучение" РЕФЕРАТ По: Регионална политика за интеграция на маргинализирани групи На тема: "Същност, характерни черти и компоненти на маргинална група" Шумен, 2013г. Маргинализация, нарачена още социално изключване в социологията означава изтласкване на социални групи, общности или отделни индивиди в "покрайнините" на социума. Този процес е по-често групов. Това е неглижиране, отнемане на социални или граждански права, игнориране, липса на ви

Категория на документа: Документи по Психология
Възрастова психология Въведение: Детство, юношество, младост, зрелост, старост- своеобразни епохи в човешкия живот, всяка от които неумолимо заменя предишната. Последователността на възрастовите етапи се характеризира с необратимост, с определена продължителност и неизбежна смяна на периодите. В тази особеност се изразява една от закономерностите, фиксирани в генетичната програма на човека. А именно- закономерностите на развитието на човека са един от съществените генетични белези. Какво е възр

Категория на документа: Документи по Психология
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Паисий Хилендарски" Реферат по Обща психология На тема : "МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Преподавател:Румен Стаматов Изготвил: Цветилина Георгиева Сотирова Специалност:"Предучилищна и начална училищна педагогика" -магистърска програма,2013г. Фак.№1306488048 МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ Със сигурност сложността на идентичността, която затруднява възможността за операционализиране, създава и трудности пред емпи

Категория на документа: Документи по Психология
10.11.2006 петък ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА (копирано от колежки) проф. Петър Иванов 0888/83 63 35 книги Ана Фройд "Защитните механизми" Юнг "Архетипите и колективното несъзнавано" Морс Уест "Свят от стъкло" Речник на символите Фройд "Тълкуване на сънищата" "Основи на психоанализата" "Тотем и табу" Алън Пийз "Езикът на тялото" Енциклопедичен речник по психотерапия Енциклопедичен речник по психоанализа Карл Ясперс "Психопатология" 1тема. НАУКАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА Психологията е кръг от науки:

Категория на документа: Документи по Психология
№1: Подход Печеля - Печелиш Опоненти или партньори Подходът Печеля - Печелиш се състои в това да се превърне конфликта от вражеска атака и защита в сътрудничество. Той е мощно изменение на нагласите, което променя целия начин на комуникация. Един човек, който непрестанно прилага общоприетите начини за решаване на проблема може да направи нещо различно. Ти, читателят, вероятно ще си този човек - ще пренасочиш хода на конфликта. Следователно, първия човек, когото трябва да убедиш си самият ти. Пр

Яндекс.Метрика
92 92 100 100