Алиенация - същност, компоненти, причини


Категория на документа: Психология
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр.Стара Загора

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

"Социални дейности"

Тема:

Алиенация-същност,компоненти,причини

В социалните науки алиенацията (отчуждаване,отделяне от семейството и обществото) е онова състояние, при което е налице чувство за отстраненост и отделеност от нечия среда или дори от себе си. Понятието възниква като Entfremdete Arbeit (буквално от немски: отчуждение в работата) и е термин предложен от Карл Маркс.

Алиенацията е типично явление за модерните общества.Състоянието на едно общество формира състоянието на личността.Алиенацията настъпва,когато обществото е обхванато от аномия (отсъствието на система от общопризнати норми и масово прилагане на индивидуални стандарти,когато хората престават да се съобразяват с груповите норми и не виждат смисъл в колективния живот),когато отчуждението между хората не намалява и се поражда недоверие между тях. Аномията поражда недоверие, а то от своя страна - отчуждение. Спецификата на това положение е, че хората са отхвърлени от обществото и не приемат неговите порядки.

Процесът на алиенация води след себе си до изолация, която се преживява и същевременно се явява фактор за проява на поведение с антиобществен характер.От гледна точка на човешките взаимоотношения отчуждението е резултат на два основни фактора:
1. Нежеланието на отделния човек да бъде активен член в системите от отношения между хората;
2. Отхвърлянето от социалната общност на отделен неин член, поради факта, че той не приема или отхвърля социалните норми, които определят дейността на общността.

Когато обаче се говори за съвременния феномен на алиенацията,се разбира едно друго масово явление,което днес се наблюдава най-вече сред населението в големите градове.То се наблюдава по причина на урбанизацията,агломерацията и
миграцията на настанените в тях жители.В големия град човека се чувства съвсем чужд и сам,въпреки че се намира сред много хора.Той не само,че не ги поздравява при среща,но и често няма с кого искрено да сподели вълнуващите го проблеми,като по този начин не може да извърши за себе си един своеобразен катарзис.Чрез поздравяването на всеки срещнат човек се цели избягването на изолацията,но в големите градове не може да се получи поради причината,че човек е много разпръснат.На едно място работи,на друго живее,на трето ходи по неотложни и лични задължения и даже да се създадат контакти те ще са съвсем случайни,кратковременни и делови.При тях липсва елементи на истинска и дълбока загриженост към емоционалната драма на личността и към неговата съдба. Така човека престава да се вижда с много хора като роднини,приятели и познати и така той стеснява кръга от хора като остават много малко.Особено значение при алиенацията има характера на производството в условията на научно-технически прогрес,където обикновено трудовия процес е монотонен и включва скучни и еднообразни малки операции,които изморяват до изтощаване и довеждат човека до това да търси успокоение главно в усамотяването,понякога дори се стига до получаване на болестно състояние,определяно като "депресия от изтощение",при нея нерядко се стига и до самоубийство.

Особено тежко се изживява алиенацията, когато тя е получена в резултат на заболяване, което поради своята тежест или аномалия откъсва индивида от неговото естествено социално обкръжение.Ако алиенацията се проявява още от ранното детство и младежки години,тя довежда до съответната тежка социопатия.

Може да се обърне внимание и върху леката степен на алиенацията,която се наблюдава в резултат на някои други социопатии и особено при следните пет форми:"Болестта на единственото дете", "Дефективното или инвалидното дете", "Отгледаното от баба и дядо дете", "Извънбрачните деца", "Осиновените деца".

Отчуждението присъства в живота на всеки човек по различен повод и под различни форми. Осъзнато или не, отчуждението го има. Белег за това са апатията,безразличието,неразбирателството,отричането,агресията,нашето битие! Съвремието е изпълнено с крайности, но е факт,че везната е наклонена в посока на отчуждението от света около нас, от самите нас! В следствие на това възможността да се пропуснат красивите моменти в живота - щастие, радост, удоволствие и любов, е голяма!

Според общото мнение на днешните изследователи алиенацията е основа за възникване на някои съществени патологии.От алиенациата произтичат много психо-социални разстройства като отчаяние, апатия, социална дезорганизация, самотност, безсилие, песимизъм, изолация,безсмислие, девалвация на ценностите.
Най-силно застрашени са жените,хората на изкуството,подрастващите,психично болните.

Изследванията, които са направени относно алиенацията установяват, че хората, които са изпаднали в отчуждение,дестабилизират връзките си с другите хора и проявяват много малка социална активност, дори и в ситуации, в които те не игнорират социалните норми и не афишират неприемливост.Алиенираните хора изграждат свой собствен субективен свят, който ги прави неадекватни към съществуващите системи от социално позитивни отношения.Изследванията показват и наличието на неудовлетворение, което изпитват хората изпаднали в отчуждение от факта, че не могат обективно да анализират собствената си същност. Те не оценяват и значимостта за тяхната социална среда, адаптация и тяхната зрялост.Липсата на адекватни социални умения води до отхвърляне на необходимостта отделния човек да се чувства част от някаква социална общност. Така се оказва, че отчуждените хора изпитват смущения в общуването, проявяват недоверие и страх и предпочитат да останат социално пасивни или в крайния вариант-да се почувстват излишни. Тази негативна тенденция е свързана и с факта, че невъзможността за справяне с личните проблеми води до стремеж за тяхното елиминиране и бягство от средата. Веднъж възникнал подобен негативен ефект във взаимодействието оказва негативно влияние върху цялостния процес на социална адаптация, провокира усещането за самота,негативно възприемане на останалите хора, безсилие и много често може да доведе до суицид.

В основата на алиенацията стои усещането за отхвърленост,чувството на неудовлетворение и осъзнаването на това, че човек се оценява като ненужен. Тези негативни преживявания водят след себе си до дехуманизиране на отношенията, до апатия,усамотяване,дезадаптивност и отчаяние,които принизяват ценностния смисъл на съществуването на личността в реалната социална среда. Бариерите, които се създават от субективните оценки, както и от оценките на другите хора са стимулатори за игнориране или елиминиране от социалната група като цяло. Това означава, че алиенираният човек възприема негативно всичко онова, което е свързано с индивидуалното му поведение.

Съвременните изследвания на алиенацията акцентират върху факта, че динамиката на социалните отношения и промените в ценностната ориентация са фактор за това хората да проявяват отчуждение както от своята родова общност, така и от етническите, религиозните или груповите си ценности. Глобализиращият се свят обезличава отделния човек и той често се обърква в избора си за определяне на идентичността си.Разкриването на същността на процеса на алиенацията съдържа следните елементи (компоненти):
* Безсилие на алиенирания човек-отнемане на индивидуалната свобода,личността желае да промени ситуацията,но не знае как;
* Безсмислие-невъзможността на индивида да предвижда последствията;
* Липса на норми-ниска предсказуемост на поведението в ситуация на аномия
* Изолация- отсъствие на сигурност и социални контакти;
* Самоотчуждение-личност,която не обича себе си,отделена е от самата себе си,не се самоанализира,прекъснала е всичките си социални връзки.
Разглеждайки алиенацията като процес на отчуждение на личността от обществото и дори от себе си възниква въпроса: "Може ли алиенираната личност да се приеме като шизоидна и с кои особености в поведението?".Отговорът на този въпрос е "Не може".Но има особености,които приближават алиенираната личност до шизофреника.Това са:
* Високата степен на тревожност;
* Безпокойство във взаимоотношенията с другите хора;
* Тенденция към вглъбяване и уединение;
* Неопределеност в психичното и поведенческото равнище;
* Колебание и избягване на контакти с други хора;
* Винаги хиперболизират опастността .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алиенация - същност, компоненти, причини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.