Анализ на междуличностните взаимоотношения в училище


Категория на документа: Психология


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Педагогически факултет
Катедра"Педагогика и управление на образованието"
Магистърска програма"Образователен мениджмънт"

Анализ на междуличностните взаимоотношения в училище

Проверил: Разработил:Ганка Попиванова гл.ас Славчева Фак.номер:1206541010

Организацията е система,в която отделните,структурно различни елементи функционират взаимосвързано и съгласувано(координирано); обединение,инстистуция,учреждение;феномен,който е антитеза на хаоса и безпорядъка;система,изградена чрез съзнателно и преднамерено обединя- ване на лица или обществени групи за осъществяване на целенасочена дейност,като строежът,начина на функциониране,нейните връзки и със- тавни части са нормативно определени и формално закрепени;мярка на реда;взаимна връзка между формални правила,за управление на дейността (организация на дейностите като една от функциите на управлението); съвкупност от човешки ресурси и инструментални средства,обединени по подходящ начин и взаимни връзки за постигане на общи цели.

Мениджърът в организацията е личност с определен формален статус (официално длъжностно лице) в йерархията и звената на организацията за осъществяване на една или няколко управленски функции.Думата мениджър произлиза от латинската дума "manus" -ръка.Тази дума етимологически е свързана с италианската "mannegiare" и френската "manege ",което означава трениране и управляване на коне в манежа или школата по конна езда.Думата лидер има и друг произход.Тя идва от англо-саксонското "lead",което означава път.Глаголът "leaden" се превежда като пътешествие.
Мениджърът в организацията е носител на съвкупност от свойства,които обективизират неговата дейност.тези свойства могат на бъдат:
-базисно-професионални;
-етико-поведенчески;
-концептуални;
-хуманитарни;
-комуникативни;
-технико-технологични;
Правата,задълженията и отговорностите на образователния мениджър в учлище са:
1.Отговаря за цялостното изпълнение на изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в учебното заведение по действащите нормативни документи,указания и заповеди на министер- ството,по въпроси на охрана на труда.
2.Утвърждава Правилника за осигуряване безопасни условия на възпита-ние ,обучение и труд на учебното заведение,което ръководи.
3.До началото на всяка учебна година актуализира правилника.
4.Всяка година организира със съдействието на ХЕИ и специализираната лаборатория проверка по спазването на установените в Република България единни правила,норми и изисквания по отношение на:
-вибрации,шум,чистота на въздуха,осветеност;
-ергономични условия;
-микроклимат;
5.Сключва договор с предприятия(фирми) за провеждане на производсвена практика,в който подробно се вписват задълженията на двете страни за осигуряване на безопасни и здравословни условия,при които ще работят учащите се.
6.Докладва ежегодно на педагогическия съвет за състоянието по безопастност и хигиена на труда и противопожарната охрана,за причините довели до трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняването им.
7.Осигурява своевременно съставяне на акт за трудова злополука или профеисонално заболяване,както и разследване на причините довели до това.Незабавно уведомява ИО на МОН,регионалната инспекция по труда, органите на МВР,прокуратурата и гражданската защита в случаите на тежки или със смъртен изхоф злополуки и на тежки аварии.
8.Осъществява взаимодействие с органите на МТСГ,МЗ,МВР,МОС и местните органи на държавната власт в дейността си по осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд.
Образователният мениджър,като такъв,извършва и отговаря за още редица други неща в съответната институция.

Помощник образователен-мениджър (директор) поема следните отговорностзаедно със:
1.Изпълянава заедно с директора целия обем от задължения,свързани с организирането,ръководството и управлението на дейността по охраната на труда в процеса на учебната производствената практика с учащите.
2.Създава условия и осигурява спазване по всички работни места на нормативните изисквания за безопасна работа.
3.Преговаря и подготвя за сключване на договор с предприятие за провеждане на производствена практика.
4.Съдейства и контролира за редовното провеждане на инструктажите и обучението за безопасна работа.
5.Изисква от учителите по практика,трудово обучение и водещите упражнения в кабинетите и лабораториите,да поставят на видни места инструкции за безопасна работа.
6.Съвместно с медицинския специалист и лицето за координация и контрол да извършват периодичен контрол в учебните кабинети ,лаборато- рии и работилници,салони за физкултура и т.н. за санитарно-хигиенното състояние на учебните места,правилното действие на вентилационните уредби,отоплението,осветлението,физ. натоварване и др.
7.Изпълнява в срок заповедите на директора и прдписанията на контролните органи за отсраняване на допуснатите нарушения по БХТ и ПО.

Длъжностно лице,осъществяващо координация и контрол по осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд
1.Осъществява от името на директора координация в работата за осигуряване на безопсни и здравославни условия на труд за щатния персонал и учениците,за предпазване от рискове и укрепване здравето на децата.
2.Организира и участва в разработването на инструкции за безопасна работа в помещанията-работилници,кабинети,лаборатории,отделни машини,съоражения,инструменти и др.
3.Участва заедно с лекаря и медицинската сестра,под ръководството на помощник-директора,в извършването на периодичен контрол за санитарно-хигиенното състояние във всички помещения,отделните работни места и райони на училището.
4.Съвместно с помощник-директора:
-следи и се грижи за наличността и изправността на противопожарните съоражения;
-организира провеждането на противопожарна подготовка на работниците и служителите и обичение на противопожарни знания на учащите;
-следи за състоянитео на проходите за евакуация;
5.Отговаря за орхганизирането на работата по охрана на труда в учебното заведение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на междуличностните взаимоотношения в училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.