Архетиповете на колективното несъзнавано


Категория на документа: Психология


I
ЗА АРХЕТИПОВЕТЕ
НА КОЛЕКТИВНОТО
НЕСЪЗНАВАНО
[За първи път публикувано ъ Eranos-Jahrbuch, 1934, а по-късно във Van den Wurzeln des Bewusstseins. Studien uber den Archetypus. (Psychologische Abhandlungen IX) Rascher, Zurich, 1954.]
ЗА АРХЕТИПОВЕТЕ
НА КОЛЕКТИВНОТО
НЕСЪЗНАВАНО
Хипотезата за колективното несъзнавано принадлежи към онзи клас идеи, които хората отначало намират за странни, но после ги възприемат и си служат с тях като с обикновени понятия. Такъв е случаят с несъзнаваното. След като философската идея за несъзнаваното, представена главно от С. G. Cams и Е. v. Hartmann, потъна под мощната вълна на материализма, оставяйки след себе си само леко вълнение, тя постепенно се появи отново в научната област на медицинската психология.
Отначало концепцията за несъзнаваното беше ограничена до описание на състоянието на потиснати или забравени съдържания. Дори за Фройд, който накара несъзнаваното - поне метафорично - да излезе на сцената като действащ субект, то пак не е нещо повече от събирателно място за потиснати и забравени съдържания и има функционално значение единствено благодарение на тях. За Фройд несъзнаваното съответно притежава изключително личностна природа1, макар че той познаваше неговите архаични и митологични мисловни форми.
Несъмнено един повече или по-малко повърхностен слой от несъзнаваното е личностен. Аз го наричам лично несъзнавано. Но това лично несъзнавано лежи върху един по-долен пласт, който не се дължи на личния опит и не е лична придобивка, а е вроден. По-дълбокия слой аз наричам колективно несъзнавано. Избрах термина -колективно", защото тази част на несъзнаваното не е индивидуална, а универсална. За разлика от личностната психика, тя притежава съдържания и форми на поведение, които са повече или по-малко еднакви навсякъде и във всички индивиди. С други думи, тя е еднаква във всички хора и представлява общ психичен субстрат от свръхличностно естество, даден във всеки от нас.
Психичното съществуване може да бъде разпознато единствено по наличието на съдържания, които могат да бъдат осъзна-
1 В по-късните си работи Фройд прецизира това основно схващане. Той нарича инстинктивната психика -То", а със -Свръхаз" обозначава колективното съзнание, в което индивидът е отчасти осъзнат, отчасти неосъзнат (понеже е потиснат).
77
ти. Следователно можем да говорим за несъзнавано само когато сме в състояние да покажем неговите съдържания. Съдържания на личното несъзнавано са главно т. нар. емоционално оцветени комплекси, те съставляват личната и частна страна на психичния живот. От своя страна съдържанията на колективното несъзнавано са известни като архетипове.
Терминът -архетип" се появява още в писанията на Philo ludaeus2 във връзка с imago Dei* в човека. Той може да се срещне и у Иреней3, който казва: -Създателят на света не придава форма на тези неща непосредствено от себе си, а ги копира от архетипове, които са извън него." В Corpus Hermeticum4 Бог е наречен то UQxetimov срок; (архетип на светлината). Терминът се появява многократно у Дионисий Ареопагит, например в -De caelesti hierarchia"5: al at)A,ai ад^етгжСои (нематериални архетипове), и в -Dc divinis nominibus"6: -архетипен камък". У св. Августин липсва терминът -архетип", но се съдържа идеята за него. Така в -Dc diversis quaestionibus" той говори за -идеи... които не са се формирали сами... които се съдържат в божествения ум"7. -Архетип" е обяснителна парафраза на Платоновия е16о<^. Този термин съответства и е подходящ за нашите цели, защото ни казва, че що се отнася до съдържанията на колективното несъзнавано, ние имаме работа с архаични, или - бих казал - примордиални типове, т. е. с универсални образи, които съществуват от най-древни времена. Терминът -representations collectives" [колективни представи (фр.) - б. пр.], използван от Levy-Bruhl за обозначение на символните фигури в примитивното виждане на света, може с успех да се използва и за
2 De opificio mundi, Index, s. v. * Образът на Бога (лат.). - Б. пр.
1 Adversus omnes haerescs, 2,6 [p. 126]: -Mundi fabricator non a semetipso fecit haec, sed de alienis archetypis transtulit."
4 [Scott, Hermetica I, p. 140.]
5 II, 4 [Migne, P. G.-L. Ill col. 144].
6 II, 6 [Migne, 1. c., col. 595].
7 Dc diversis quaestionibus, LXXXII1, XLVI, col. 49 [ideae... quae ipsae formatae non sunt... quae in divina intelligentia continentur]. -Архетип" се употребява в алхимичен смисъл както в Tractatus aureus на Hermes Trismegistus (Theatrum chemicum, 1613, IV, p. 718): -Както Бог [съдържа] всички съкровища на неговата божествена глава... скрит в себе си като архетип [in se tanquam archetype absconditum]... по подобен начин Сатурн носи образите на металните тела скрити в себе си." В Tractatus de ignc ct sale на Vigenerus (Theatrum chemicum, 1661, VI, Kp. 4, p. 3) светът е -ad archetypi sui similitudinem factus" [направен по подобие на своя архетип] и наречен -magnus homo" [голям човек] (-homo maximus" при Swedenborg).
72
несъзнаваните съдържания, тъй като на практика означава същото. Примитивната племенна традиция се отнася до архетиповете, които са били модифицирани по специален начин. Те вече не са съдържания на несъзнаваното, а са превърнати в съзнавани формули, предавани съобразно традицията, главно под формата на езотерични учения. Последните са типични начини на изразяване и предаване на колективните съдържания, които първоначално идват от несъзнаваното.
Други добре известни изрази на архетиповете са митът и приказката. Но и тук имаме работа с форми, които са се развили в продължение на дълги периоди от време. Така че терминът -Archetypus" съответства само отчасти на -representations collectives", тъй като обозначава единствено онези психични съдържания, които все още не са подложени на осъзната обработка и следователно представляват непосредствен материал на психичното преживяване. В този смисъл съществуват значителни различия между архетипа и развилата се историческа формула. На по-високи равнища на езотеричното учение архетиповете се появяват във форма, която несъмнено разкрива критичното и оценъчно влияние на осъзнатата обработка. Тяхната непосредствена проява в сънищата и виденията е много по-индивидуална, по-неразбираема и по-наивна, отколкото например в митовете. По същество архетипът е несъзнавано съдържание, което се променя при осъзнаване и възприемане и се оцветява от индивидуалното съзнание, в което се случи да се прояви8.
Какво означава -архетип", става ясно от неговата връзка с мита, езотеричното учение и приказката. Но ако се опитаме да установим какво е архетипът психологически, работата става много по-сложна. Впрочем митолозите винаги са прибягвали до слънчеви, лунни, метеорологични, растителни и други идеи от този вид. Досега те абсолютно отказваха да вземат предвид факта, че митовете са първите и най-важни психични явления, които разкриват природата на душата. Примитивният човек не се интересува особено от обективните обяснения на очевидното, но има императивна потребност - или по-точно неговата несъзнавана психика проявява непреодолим стремеж - да превърне целия външен сетивен опит във вътрешни, психични събития. За него не е достатъчно да вижда как слънцето изгрява и залязва, това външно наблюдение трябва в същото време да
" За да бъдем точни, трябва да разграничаваме -архетип" и -архе-типни идеи". Архетипът е хипотетичен и непредставим модел, нещо като -образец на поведение". Вж. [Jung] Theoretische Uberlegungen zum Wesen des Psychischen.
бъде и психично събитие: слънцето в своето движение трябва да представя съдбата на един бог или герой, който в последна сметка обитава човешката душа. Митологизираните природни явления като лято и зима, фазите на луната, дъждовните сезони и пр. в никакъв смисъл не са алегории9 на тези обективни факти, те са no-скоро символни изражения на вътрешната, несъзнавана драма на психиката, която става достъпна за човешкото съзнание чрез проекцията - т. е. чрез отражението й в природните явления. Проекцията е толкова фундаментална, че са били необходими няколко хиляди години цивилизация, за да я отделят до известна степен от нейния външен обект. В астрологията например тази вековна -scientia intuitiva"* е била дамгосвана като отявлена ерес, защото човекът още не е умеел да прави психологическо описание на характера независимо от звездите. Дори и днес хората, които все още вярват в астрологията, почти без изключение приемат старото суеверно схващане за влиянието на звездите. И все пак всеки, който може да прави хороскоп, знае, че от времето на Хипарх от Александрия началото на пролетта е фиксирано на 0~ Овен, че зодиакът, на който се основава всеки хороскоп, е напълно произволен и че оттогава началото постепенно се е преместило до първите градуси на Риби в резултат на изместването на равноденствието.
Примитивният човек ни прави толкова силно впечатление със своята субективност, че би трябвало отдавна да сме се досетили, че митовете съответстват на нещо психично. Неговото познание за природата е основно езикът и външната обвивка на несъзнавания психичен процес. Но самият факт, че този процес е несъзнаван, ни разкрива защо човекът в опитите си да обясни митовете е мислел за всичко друго освен за психиката. Той просто не е знаел, че психиката съдържа всички образи, които са породили митовете, и че нашето несъзнавано е действащ и страдащ субект със своя вътрешна драма, която примитивният човек открива по пътя на аналогията в големите и малките природни процеси10.
-Звездите на твоята собствена съдба лежат в гърдите ти" -казва Сени на Валенщайн" - твърдение, което би удовлетворило
4 Алегорията е парафраза на едно съзнавано съдържание, а символът е възможно най-добрият израз на някакво несъзнавано съдържание, относно чиято природа може само да се гадае, защото е все още непозната.
* Интуитивно знание (лат.). - Б. пр.
10 Вж. Jung und Kerenyi, Einfuhrung in das Vesen der Mylhologie [и студии VI и VII в това издание].
11 [Schiller, Die Piccolomini, II, 6, p. 118.]
Ч
всички астролози, ако знаехме поне малко относно тайните на сърцето, Но за това хората не са имали достатъчно разбиране. Не бих се осмелил да твърдя, че днес положението е по-добро. Племенните знания са винаги свети и опасни. Всички езоте-рични учения се стремят да проникват в невидимите преживявания на психиката и претендират за най-висш авторитет. Онова, което е вярно за примитивните знания, е вярно в още по-висока степен за господстващите в света религии. Те съдържат познание, което отначало е било скрито, и обясняват тайните на душата чрез величествени образи. Техните храмове и свещени писания прославят с образ и слово доктрината, почитана от дълго време, като я правят достъпна за всяко вярващо сърце, за всяко чувствително око, за всяка прогресивна мисъл. Наистина, ние сме принудени да кажем, че колкото по-красив, по-величествен и по-всеобхватен е развитият и утвърден от традицията образ, толкова по-отдалечен е той от индивидуалното преживяване. Ние можем само да почувстваме своя път към него и да доловим нещо от него, но истинското преживяване е изгубено за нас.
Защо психологията е най-младата от емпиричните науки? Защо не сме открили несъзнаваното отдавна и не сме проникнали в неговата съкровищница от вечни образи? Просто защото за всичко психично ние сме имали определена религиозна формула - и то много по-красива и по-всеобхватна от непосредствения опит. Въпреки че християнското виждане за света е избледняло за много хора, символната съкровищница на Изтока все още е пълна с чудеса, които могат да подхранват за още дълго време страстта към зрелища и нови одежди. Нещо повече, тези образи - християнски, будистки или каквито искате - са привлекателни, мистериозни и напълно интуитивни. Разбира се, колкото по-добре ги опознаваме, толкова по-ясно виждаме, че постоянната употреба ги е полирала напълно и това, което е останало, е само тривиална повърхностност и безсмислен парадокс. Мистерията на непорочното зачатие или homoousia* на Сина с Бащата, или Светата Троица, която обаче не е триада, не могат повече да дават криле на която и да било философска фантазия. Те са застинали до прости обекти на вярване. Затова не е изненадващо, че религиозната потребност, вярващият дух и философските спекулации на образованите европейци са зап-ленени от символите на Изтока - от онези грандиозни учения за божествеността в Индия и от бездните на даоистката философия в Китай - така, както преди сърцето и духът на хората от древността са били запленени от християнските идеи. Има
* Единосъщност (лат.). - Б. пр.
много европейци, които започват с пълно отдаване на влиянието на християнския символ, докато изпаднат в Киркегорова невроза, или чиято връзка с Бога вследствие прогресивното обедняване на символизма се е превърнала в една непоносимо усложнена връзка Аз - Ти, само за да станат на свой ред жертва на очарованието и свежестта на източните символи. Това отстъпление не е непременно и поражение, то no-скоро доказва приемливостта и жизнеността на религиозното чувство. Можем да наблюдаваме почти същото нещо при образования ориента-лец, който нерядко бива привлечен от християнския символ или от науката, която е толкова чужда на ориенталския дух, и дори развива достойно за внимание разбиране за тях. Това, че хората се подчиняват на тези вечни образи, е напълно нормално, те са за това. Те трябва да привличат, да убеждават, да омагьосват и да обсебват. Произхождат от първичния материал на откровението и отразяват винаги уникалното преживяване за божествеността. Ето защо те винаги предизвикват у човека предчувствие за божественото, като в същото време го предпазват от непосредственото му преживяване. Благодарение на дейността на човешкия дух през вековете тези образи са намерили място в една грандиозна мисловна система, която предписва определен ред на света, и в същото време се представят от една мощна, широко влиятелна и уважавана институция, наречена Църква. Най-добре мога да илюстрирам думите си, като взема за пример швейцарския мистик и отшелник брат Никола от Флюе12, канонизиран неотдавна. Може би неговото най-важно религиозно преживяване е било т. нар. видение на Троицата, което го завладяло до такава степен, че той го нарисувал на стената на килията си. Тази рисунка все още се пази в енорийската църква в Закселн. Това е една мандала, разделена на шест части, в центъра на която се намира увенчаният с ореол образ на Бога. Сега знаем, че брат Клаус е изследвал природата на неговото видение с помощта на една илюстрована брошура от някакъв немски мистик, като се опитал да предаде оригиналното му преживяване в достъпна за разбиране форма. С това се е занимал дълги години. Това е, което аз наричам -обработка" (Bearbeitung) на символа. Неговите разсъждения върху природата на видението, повлияни от мистичните диаграми, които е използвал като водеща нишка, неизбежно го довеждат до заключението, че той самият трябва да е видял Светата Троица -summum bonum"*, вечната любов. Това става ясно от -цензу-
" [Вж. Jung, Bruder Klaus.]
* Върховно благо (лат.). - Б. пр.

рираната" версия в Закселн.
Всъщност истинското преживяване е било съвсем различно. В своя екстаз брат Клаус е видял нещо толкова ужасно, че от него се е променил и собственият му лицеизраз - до такава степен, че хората били потресени и се плашели от него. Това, което той видял, било видение с изключителна яркост. Woelflin, нашият най-стар източник, пише следното: -Всички, които идваха при него, още при първия поглед биваха обземани от ужас. Той самият обясняваше, че видял пронизваща светлина, наподобяваща човешко лице. При вида й се уплашил, че сърцето му ще се пръсне на малки късчета. Затова, обзет от страх, веднага извърнал лицето си и паднал на земята. И това е причината, поради която неговото лице сега е страшно за другите"13.
Това видение с основание се сравнява14 с нещо подобно в Откровението 1:13 и сл., този странен апокалиптичен образ на Христос, който по своята неповторимост и изключителност отстъпва'единствено на чудовищния Агнец със седем рога и седем очи (Откр. 5:6 и сл.). Наистина е много трудно да се обясни връзката между тази фигура и Христос от евангелията. Видението на брат Клаус се тълкува по един строго определен начин в най-древните източници. През 1508 година хуманистът Karl Bovillus пише до свой приятел: -Искам да ти кажа за видението, което му се яви в небето през една нощ, когато звездите блестяха, а той стоеше в молитва и съзерцание. Той видя главата на една човешка фигура, фигура с ужасяващо лице, изразяващо гняв и заплашителност"15.
Тази интерпретация напълно съответства на съвременното допълнение, направено в Откровението 1:1316. А не трябва да забравяме и другото видение на брат Клаус за Христос в меча кожа, за Бога-Баща и Бога-Майка и за самия него като Сина. Те съдържат черти, които наистина не са изцяло догматични.
Традиционно това величаво видение се свързва с изображението на Троицата в църквата на Закселн, а също и със симво-лизма на колелото в т. нар. Pilger Traktat". Там се разказва, че
13 Blanke, Bruder Klaus van Flue, p. 92 f. [Stockli, Die Visionen des seligen Bruder Klaus, p. 34.]
14 Blanke, 1. c., p. 94.
15 Stockli, 1. c.
16 Lavaud (Vie profonde de Nicolas de Flue) прави подходящ паралел с текст от Horologium sapientiae на Henry Seuse, където апокалиптичният Христос се появява като разярен и озлобен отмъстител, съвсем различен от Исус, който чете проповед на Планината.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Архетиповете на колективното несъзнавано 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.