Безсъзнателното


Категория на документа: Психология


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕФЕРАТ

по Основи на психоанализата

Тема:
Безсъзнателното

Благоевград,
2013

УВОД

Човешката психика има различни равнища, като някои от тях са извън сферата на субективното съзнание. Още преди Фройд, философи като Лайбниц и Фехнер разработват идеята, че има съзнателни и несъзнателни същности. Херберг въвежда понятието "праг на съзнанието", зад който се намира безсъзнателното.

Безсъзнателното психично явление оказва влияние върху целесъобразното поведение на човека, върху неговото самочувствие и психично здраве.

В безсъзнателното се включват група от психични и психофизиологични явления, носещи дадена информация. Тази информация има възможност да попадне в съзнанието, но придвижването към него става по неизвестни пътища.

Зигмунд Фройд и редица негови последователи, като К. Юнг, Ч. Бренер, П. Дако, Г. Блюм и др., имат ценен принос за разкриването на скритото съдържание на безсъзнателното.

Първата група от психични елементи, попадащи в безсъзнателното , Фройд нарича предсъзнавани. Скритото предсъзнавано съдържа всичко онова, което човек е научил и преживял, което е възприел и запомнил, което е натрупал като жизнен опит.

Втората група от неосъзнавани елементи се определя като изтласкано безсъзнателно. То включва представи, желания, решения, намерения, преживявания, за които индивида не подозира, че съществуват. Тези психични елементи са изтласкани в безсъзнателната сфера, поради своята неприемливост, осъдителност или обезценяващи възможностите на собственото Аз.

В безсъзнателната сфера бушуват страсти, функционират мисли, горят желания и тревоги. Личността не знае за всичко това, но тези душевни явления оказват влияние върху нейната съзнателна активност и поведение.

В съвременната психология много често се употребяват понятията "безсъзнателно" и "неосъзнавано". Някои автори смятат, че те се различават - първото е строго научно, а второто има повече популярен характер. В настоящето изложение те бяха и ще бъдат използвани като равностойни понятия.

ИЗЛОЖЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА БЕЗСЪЗНАТЕЛНОТО
1. Подсъзнателно равнище

В подсъзнателното равнище дейностите, извършвани от субекта се осъществяват изцяло извън субективното съзнание. Стимули се наблюдават, но те не биват регистрирани в субективното съзнание. Към подсъзнателното се отнасят и проявите на интуиция.

2. Предсъзнателно развнище

Информацията, спомени и мисли, за които не мислим в момента, но може преднамерено да се извлече в съзнанието, заема предсъзнателното. Предсъзнателните спомени обхващат целия запас от знания.

3. Безсъзнателно
3.1. Същност

Това понятие е свързано с теорията на Зигмунд Фройд. Безсъзнателното обхваща мисли и образи, които държим потопени дълбоко, вероятно защото са болезнени или създават психологически конфликт. Според Фройд мотивацията за някои от нашите чувства, мисли и действия е потопена в безсъзнателното, като известна част се промъква в дегизирана форма в сънищата, грешките, психичните и соматичните симптоми.

Според Фройд съдържанието от безсъзнателното е в основата на много огнища на скрито напрежение. Изтласканите желания, травми, спомени търсят начин да излязат на повърхността. Те могат да породят трудности в адаптацията, неврози.

3.2. Психотерапевтичен ефект на психоаналаизатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Безсъзнателното 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.