Четене и писане в мултикултурна среда


Категория на документа: Психология


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"св. Климент Охридски"

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Овладяване на български език и литература - четене и писане в мултикултурна среда

Проверяващ: Изготвил:
Доц. Д-р Татяна Борисова Даниела Михайлова

СДК НУП-2013-І група

Проблемите, свързани с обучението по български език и литература на децата с различен от българския майчин език, започват да се разработват по целенасочено едва в годините след демократичните промени. Особено наболели са проблемите свързани с обучението по бълграски език и литература в началните класове на деца от ромски и турски етнос.

Според направените изследвания, за работата на учителите с деца от ромски и турски етнос, могат да се направят някои важни обобщения, свързани с по-успешното обучение на тези деца в условята на интегрирано обучение:
- осигуряване на законовата рамка, даваща възможност на тези деца за равен страрт в обучението при постъпването им в училище;
- уточняване статуса на помощник учител и мястото му в работата на училищата, особено в районите със смесени етнически общности;
- усъвършенстване на учебната документация по посока на рамката за покриване на ДОИ;
- цялостно преосмисляне на методиката на обучението по български език и литература в условията на интегрирано обучение от гледна точка на културната идентичност на обучаваните и най-вече на билингвалната среда, в която се развиват тези деца.

В последните години са направени редица стъпки , както по отношение на законовата рамка, така и по отношение на учебната документация. Още през 1999г. с приемането на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество се признава, че образованието на ромските деца е проблемна област.

По сила на тази програма се планира десегредация на ромските училища, включително на помощник учител в тези училища. Указание за ингегриране на децата и учениците от малцинствата на МОН от 2002г. се посочва и друг проблем - практиката да се насочват здрави деца от ромски произход към помощните училища, което влияе отрицателно върху качеството на подготвката им.В закона за народната просвета от 2002г. , с който се въвежда задължително и безплатно подготвителна група. Дава се възможност на децата от различните етноси, чийто майчин език е различен от българския, да овладеят небходим минимум от езкови компетентности, за да могат да се обучават успешно в училище.Все още липсват механизми за сто процентово практическо реализиране на задължителната продготвителна група.

Положителните стъпки са направени и по отношение на учебните програми по български език и литература. В тях е заложена идеята за толерантност, сътрудничество, взаимодействие между учителя и децата, независимо от етническата им принадлежност, както и между самите деца. Един от приоритетите в подготвителната група е общуването на български език. В учебните програми по български език и литература от първи до четвърти клас тези идеи са заложени на различни нива:

На ниво " очаквани резултати" е дадено, че ученикът:
- "може да открие с помоща на учителя в изучаваните и прочетените самостоятелно литературни произведения характерните му за националостта му идентичност и особености ( разкази, приказки, стихотворения и др. );
- умее да се отнася коректно и толерантно към българските граждани с друг етнически произход;
- може с помоща на учителя да участва в обсъждането на изучаваните и самостоятелно прочетени литературни произведения и научнопопулярни четива, и по този начин да съдейства за осъзнаване на културното различие, на културния плурализъм и мултиетичността;
- съдействие с помощта на учителя за формиране на национално самосъзнание у българските граждани с друг, различен етнически произход, чрез обсъждането на изучаваните или прочетението самостоятелно литературни и фолклорни произведения, в които се съдържат особености на националната идентичност на българина."
На ниво "дейности" учениците:
- четат допълнително информация с научнопопулярен характер за традициите, обичаите и ценностите на българина и на българските граждани с друг етнически произход;
- четат и обсъждат фолклорни и литературни произведения, чрез които се запознават с културите на всички етноси;
- четат допълнително с научно популярен характер за традициите, обичаите и ценностите на българина, на ниво "междупредметни връзки", обучението по български език и литература се интегрира в тази посока най-вече с обучението по околен свят и по човекът и обществото.

На "ниво" учебниците и учебните помагала е включен конкретен учебен материал, чрез който обучаваните деца реализират дейностите, и и постигат очакваните резултати, които вече бяха коментирани. Така например, в одобрението от МОН читанки на издателство "Булвест 2000" за 2ри, 3ти и 4ти клас са включени художествени произведения, представляващи чрез авторството си различните етноси в нашата страна, като: "Градината на народите" (ромска народна приказка); "Най-голямото богатство" (турска народна приказка); "За двата гроша" (Йосиф Нунев, ромска приказва); "Мишлето и слонът" (турска приказка); "Василица" (Йосиф Нунев, ромска приказка); арменски, еврейски и др. приказки. За да може учителят да реализира добре учебно-възпитателния процес, обучавайки от ромски и турски етнос, той трябва да познава някои основни характеристики на майчиния език на децата:

- в групата на гласните отсъства гласна "ъ";

- при произнасянето на някои от съгласните букви ( ш, х, ф, след т, п, к ) е характерно при дихание, което води до отпадане на някои звукове (като ч - например вместо чаво - шаво - момче или вместо тари - тхари - ракия);

- широка употреба на дж, например джаба вместо жаба;

- пред и звукът т се променя в ц , например бути - буци - работа;

Към морфологичните особености можем да отнесем:

- определителния член е самостоятелна част, която стои пред думата (например О за мъжки род о ром - циганинът и за женски род е ром - циганката и в множествено число - е рома - циганите);

- в ромския език няма среден род, а само мъжки и женски род за съществителни имена;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Четене и писане в мултикултурна среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.