Детето преди да тръгне на училище


Категория на документа: Психология


 Готовност на децата за училище

д-р Катя Гетова

СУ "Св. Кл. Охридски"- ДИУУ

Проблемът за подготовката на децата за училище и диагностиката на го-
товността за обучение са обект на теоретико-емпирични изследвания на наши и чужди автори. С постъпване на детето в 1.клас, то заема нова социална роля. Тя съвпада с кри-
зисния период от възрастовото развитие и сензитивността на психичните функции на 6-7 годишното дете.Детето се разделя с детството и променя социалния си статус. В края на предучилищния период се формират основите на социалния "Аз-образ ". Именно в този период се проявяват нови психо-социални новообразувания, които обуславят по-
требността на детето да заеме новата социална позиция "ученик". Предпоставка за раз- витие на "Аз-образа" са интелектуално-познавателната, социалната и личностна гото-
вност на детето. "Аз-образът"се проектира в следните аспекти: когнитивен /осъзнава- не на собствените знания и умения /; емоционален /осъзнаване на собствените прежи- вявания иемоционално отношение /; поведенчески /осъзнаване на собственото поведе ние /. Ето защо адаптацията на детето при прехода от детската градина към училище е обективна и актуална тематика десетилетия наред. Детският педагог трябва да има по- знания в областта на предучилищната педагогика, възрастовата психология и диагнос- тика, за да може да следи развитието на детето и компетентно да определя достигнато- то равнище на всяко дете.

Понятиен апарат

Необходимо е да се разграничат в съдържателно отношение две основни
понятия: училищна зрелост и готовност за училище, интерпретирани в теоретико-ем-
пиричните изследвания на автори като Д. Батоева, Г. Бижков, Ф. Стоянова, Н. Витанова
И. Димитров, Р. Захариева и др. Въз основа на концептулните идеи на авторите се нала-
га схващането, че училищната зрелост е етап от цялостното развитие на детето. Тя е психофизиологичната основа, която дава възможност, детето да бъде подложено на въз питателни влияния и учебно натоварване.Участието на детето в учебния процес е свър- зано с усвояване на знания, умения и компетентности за познавателна и социална дей- ност, натрупване на познавателен и социален опит и проява на потенциалните възмож- ности.

Училищната зрелост изразява морфлогичното и функционалното разви- тие на организма, на нервната система, на висшата нервна дейност и на анализаторите. На нейна основа се формира готовността на детето за училище, която е личностен фено мен и се проектира чрез равнището на развитие на детето в умствен, физически, социален, емоционален и волеви аспект.Следователно готовността за училищно обу- чение е резултативната страна на подготовката на детето за училище. Тя се извършва целенасочено в детската градина и семейството, а също и при влиянието на социума, които обуславят детското развитие и формират неговата личност.Готовността включва и психологическата нагласа на детето за обучение в 1.клас, а именно наличие на жела- ние за учене и познавателен интерес. Ролята на детската градина и семейството е да от-
крива и стимулира образователния потенциал у детето, да толерира личностната му ав- тономия, да дава равни стартови позиции за образование.

Актуални постановки

В този контекст интерес представлява теоретико-емпиричното изследва-
не на Р.Захариева / 2004 /. Понятието училищна готовност за 1. клас се разглежда в со-
циално-културния /институционален/ контекст, в който протича развитието на детето: семейството и училището. Авторката акцентира върху българските изследвания и из -вежда показатели, чрез които описва параметрите на училищната готовност на детето. Изведени са три модела на училищната готовност: на родителите и техните представи за способностите, необходими за училищната готовност, изразени в родителското им съзнание; на детето относно нивото на развитие на способностите, необходими за учи- лищната готовност; на училището изразено чрез оценката на преподавателите за сте-
пента на развитие на способностите за училищна готовност и оценките от училищния ус пех по четене, писане, математика и език.

Вече трета година предучилищните педагози апробират Програма за под-
готвителна група в детската градина и училище /в. "Аз Буки", бр.20, 2003/, насочена към процеса на интегриране на 5-7 годишни деца относно задължителната подготовка в подготвителни групи. Същата е конструирана въз основа на конструиращите принципи за подпомагане на социализацията на деца в условията на плавен и приемствен преход за училище, основан на предучилищното педагогическо взаимодействие, което осъще- ствява връзката между целите, очакваните резултати и форми на педагогическо взаимо-
действие със съдържателни ориентири по образователните направления.Основополага- щите принципи на програмата са насочени към детето-бъдещия ученик с неговите пси- хо-физически и социални особености; средата, в която се осъществява подготовката му,
съдържанието и структурата на детския опит като система от представи, умения и отно- шения съобразно традициите и съвременните изисквания на предучилищното образова-
ние.

Съобразно концептуалните аспекти на програмата са разработени в при-
ложен аспект учебни книжки и помагала за деца от подготвителна група от седем ав-
торски колектива /специалисти и професионалисти в предучилищното и начално обра-
зование/.Трябва да се отбележе, че богатият арсенал от учебни помагала от една страна
улеснява, но и затруднява избора на детския учител. Забелязва се тенденция всяка учеб-
на година учителите да сменят даден учебен комплект или да компилират учебните по-
магала по отделните образователни направления съобразно предпочитания към автори- те на помагалата. Към учебните помагала са разработени и диагностични книжки.Тях-
ната насоченост е предимно към проверка и оценка на знания, умения и отношения на детето от образователния процес. Безспорен е фактът, че ако още в детската градина се проучи достигнатото равнище на всяко дете, могат да се предприемат съответни стиму- лиращи стратегии, т.е. диагностиката да е обвързана с прогностиката относно развитие- то на детето.

Същност на диагностиката на готовността за училище

Диагностиката на училищната готовност в областта на възрастовата и
педагогическа психология се развива десетилетия. Въпросът за своевременното диаг- ностициране на училищната зрелост и готовността за училище е не само психологи-
чески и педагогически, но и социален. Установяването на готовността за училище е
свързано както с учебните постижения на детето, така и с неговото личностно развитиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Детето преди да тръгне на училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.