Детето преди да тръгне на училище


Категория на документа: Психология


В " Ръководство за изследване на детето", І част,/2000/е публикувана ап- робираната и модифицирана версия на Г. Вицлак от Н. Минчева и И. Башовски.Мето- диката дава възможност на детския педагог да изследва психологическата готовност на
5-7 годишни деца за обучение в училище и по-конкретно равнището на умственото раз-
витие на детето.

Интерес представлява монографичното изследване на П. Калчев /2005/ от-
носно готовността на детето за обучение в училище.Авторът обобщава и анализира тео-
ретико-емпиричните изследвания на известни автори по проблема и извежда компонен-
тите на готовността за обучение в училище: начални езикови умения, начални матема- тически умения, кодиране, зрително-моторна координация, зрителна дискриминация.
Предложеният от автора тест за оценка на когнитивните аспекти на готовността дава възможност за съдържателен анализ на структурните компоненти на готовността, вза- имната обусловеност и йерархия между тях.

Когнитивните компетенции на детето в края на предучилищна възраст,
които са в основата на интелектуално-познавателната готовност, могат да бъдат диаг-
ностицирани чрез известни тестове като: ТЕКО / тест за изследване на когнитивните
операции по теорията на Ж. Пиаже, стандартизиран за наши български условия от К.
Гетова, /1999/ и ТКР / тест за изследване на когнитивното развитие от детето на Н. Ви-
танова /2001/. Въпреки че, че няма конкретни данни за релации с готовността за учи-
лище, трябва да се отбележе, че изследваните конструкти чрез посочените тестовете кореспондират с параметрите, определящи училищната готовност.

Рационално помагало в практиката на детските педагози е ръководството "Педагогическа и психологическа диагностика" /Д. Батоева,Е. Драголова, 2001/ за из- следване на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст.Педагозите могат да избират подходящи диагностични методики съобразно техните теоретични и прилож-
ни компетенции и възрастовите и индивидуални особености на децата, с които работят.

Може да се обобщи, че представените диагностични методики изследват общата и специална подготовка на децата за училище.Това са две взаимнообуславящи страни на един и същи процес, а именно подготовката на децата за училище.Трябва да се отбележе, че повечето от психодиагностичните методики акцентират върху интелек- туално-познавателния потенциал на детето преди постъпване в училище и недостатъч-
но върху интелектуално-волевите форми на поведение в учебната дейност: целенасоче-
но възприемане и разбиране на учебната задача, разбиране на новите действия и опери- ране в умствен план, адекватност на задачата и самостоятелните умствени действия на
детето, самоконтрол на действията и самооценка на резултата от детето съобразно из-
пълнението на задачата. В известна степен това се компенсира от учебните помагала с
диагностичен характер по образователните направления за деца от подготвителна гру- па.Те са насочени предимно за установяване на входящо и изходящо ниво, както и за
текуща проверка и оценка на постиженията на децата от образователния процес.Те не трябва да се прилагат самоцелно, а да се използват с прогностична цел, за да се устано- ви достигнатото от всяко дете равнище и да се стимулира развитието на потенциалните възможности.

Въпреки допирните точки в концептуалните идеи и схващания на специа-
листите в областта на предучилищното образование, няма единни критерии за диагнос-
тика на готовността на децата за училище. Поради това липсва "универсална", надежд- на и обективна диагностична методика за училищна готовност.

Освен това в педагогическото пространство се "къса" връзката между дет ския и началния учител.Необходимо е да се преодолее традиционния и "ограничен" мо-
дел на родителите, че единствено детската градина е "длъжна" да подготвя детето за училище. Необходимо е да се актуализират партньорските позиции между родителите и учителите с детската градина и училището съобразно съвременната образователна па-
радигма с цел подкрепа развитието на децата.

Литература:

Батоева, Д.(1999) .Комплексна методика за диагностика на училищната зрелост на 6-7 годишни деца и методически указания за приложението й. С .

Батоева, Д., Е. Драголова (2001).Педагогическа и психологическа диагностика. С.: Аскони-Издат.

Бижков, Г.и кол. (1996 ).Диагностика на готовността на децата за училище.С.: СУ"Св.
Кл. Охридски".

Витанова, Н. (1990) . Методи за диагностика на психологическите предпоставки за обу-
Чаемост на детето от предучилищна възраст. С.: СУ"Св. Кл. Охридски"-ЦИУРК.

Витанова, Н. (2001) .Методи за изследване на социалното и когнитивно развитие на детето. С. : СУ"Св. Кл. Охридски"-ДИУУ.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Детето преди да тръгне на училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.