Диференциална диагностика


Категория на документа: Психология


ПУ''ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Педагогически факултет
Катедра"Психология и социални дейности"

на тема
ДИАГНОСТИКА И ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА

дисциплина:Класификационни системи

изготвил: Проверил:
Елена К.Йозова Гл.ас.И.Тричков
трети курс психология,
редовно обучение
фак.номер:1106551046
Съдържание

Увод
Видове медицински диагнози
Диагнози в психологическата и специално- педагогическата практика
Диференциална диагностика
Поставяне на диагнозата
Диагностика по МКБ и ДСН
Използвана литаратура

Увод

Диагностиката произлиза от гръцката дума διάγνωσις = установявам, разпознавам и представлява идентифицирането и същността на всичко, което може да бъде от диагностичен интерес. Основната й задача е изясняване отношението и зависимустта между причина и ефект. Първоначалното използване на понятието е в медицината за точно означаване на болестното състояние на пациента. Диагнозата задължително се изписва на латински език. Това правило позволява пълноценна професионална комуникация между медицинските специалисти от цял свят, независимо от тяхната националност и езикови умения. Поставянето на диагноза започва от медицинския преглед, който е последван от снемането на анамнезата.

Видове медицински диагнози:
В зависимост от начина за достигане до диагнозата, тя може да бъде:
* diagnosis per conclusionem - диагноза чрез заключение; методът се използва винаги, когато е възможно; диагнозата се поставя въз основа на характерните за болестта и категорично установени от лекаря симптоми, и синдроми; това е най-бързият, най-лесният и най-сигурният начин за поставяне на диагноза, но за съжаление не винаги е достъпен
* diagnosis per exclusionem - диагноза чрез изключване; методът се използва само когато наблюдаваните у пациента болестни признаци са типични за две или повече заболявания; тогава лекарят трябва да състави списък на всички болести, които могат да предизвикат установените признаци и да започне да назначава специални изследвания, за да елиминира неверните предположения едно по едно, като първо се изключва най-вероятното заболяване, след това следващото най-вероятно и т.н.; поставянето на диагнозата чрез този метод отнема дни, а понякога и седмици
* diagnosis ex juvantibus - диагноза чрез ефекта от използваните лекарства; методът се използва само при непознати заболявания, или при тежки, животозастрашаващи състояния; състои се в последователно прилагане на лекарства от различни групи и непрекъснато, стриктно наблюдение на всички жизнени показатели на пациента; диагнозата се установава чрез ефекта от приложените лекарства; така поставената диагноза обикновено е обща и несигурна; методът може да отнеме седмици и месеци
В зависимост от характера на поставената диагноза, тя може да бъде:
* diagnosis sympthomatica - симптоматична диагноза; основава се на установените тъканни и органни нарушения; симптоматичните диагнози се поставят бързо и лесно.
* diagnosis aethiologica - етиологична диагноза; основава се на точно установената причина за възникналото болестно състояние; етиологичните диагнози се поставят трудно, по правило per exclusionem, след назначаване на специални изследвания.
Днес термина диагностика е разширил своето семантично значение извън сферата на медицината и най- общо се описва като "дефиниране и характеристика на определено състояние /недоразвитие, нарушение, увреда /"
В психологическата и специално- педагогическата практика се отдиференцират следните видове диагнози:
Етиологическа диагноза - с насоченост към етиопатогенните фактори на дадено недоразвитие, увреждане, нарушение.Уточняват се възможните видове причини и времето на тяхното въздействие.

Клиническа диагноза - уточняваща анамнеза, симтоматика на основните и индивидуално проявени симптоми и/или синдроми.

Соматическа диагноза - снемаща соматичния статус на изследваното лице в позиции:конституционална обособеност и двигателни функции.

Психологическа диагноза - установяваща индивидуалните конструкти в психическото развитие в относителна норма и при отделни проявления на нарушения и аномалност / като уникалност и неповторимост за всяко лице/.

Педагогическа диагноза - конкретизираща развитието на знания, умения и навици,готовността за обучение и резултатите от обучението, възпитанието и образованието на лицето в онтогенезиса.

Психиатрична диагноза - експлицираща индивидуалните особености на болестно състояние на психиката,като се отчитат статичността и динамичността на проявление.

Социална диагноза - прецизира социалните аспекти на нарушението и влиянието му към лицето,което го притежава и към неговото семейство,социалните взаимодействия, източниците на опора и удовлетворение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диференциална диагностика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.