Дискриминация на работното място


Категория на документа: Психология
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Връзки с обществеността

Изготвил: Проверил:
Милена Маринова /доц. д-р Мирослав Денчев /

фак.№: 165-PR
Велико Търново 2011

Съдържание:

1. Резюме 2
2. Ключови думи 2
3. Изложение: 2
4. Заключение 7
5. Използвана литература 9

1. Резюме

Предмет на доклада представлява дискриминацията на работното място, равнопоставеността на мъжете и жените. Целта е да се представят бариерите, които се приемат като дискриминационни пречки и как тези бариери биха могли да бъдат премахнати, за да се запази равноправието между мъже и жени.

2. Ключови думи

Думите, които ще бъдат ключови за съставянето на доклада ще бъдат : дикриминация, ощетяване на човешки права, равнопоставеност на работните позиции, сексуален тормоз,патриархални традиции.
3. Изложение:

Докладът се стреми да опише основните аспекти на борбата с дискриминацията и представя различните й проявления. Всеки мениджър трябва да бъде запознат с правата на работещите и трябва да ги спазва без да нарушава или ощетява, нито едно от останалите или никое право на друг работник.

Равнопоставеността на работното място е от съществено значение за нормалното и безпрепятствено протичане на работния процес. Тук се отроява и ролята на Отдела по управление на човешките ресурси. Той трябва да :

˃ съобрази всички дейности, включени в процеса по набиране , подбор и назначение с основните човешки , конституционни и законови права на кандидатите.

˃ трябва да се съобрази с принципа на равнопоставеност на кандидатите по отношение на пол, възраст, вероизповедание, расова, национална и етническа принадлежност.

˃ Организацията е задължена да изпълни нормите визирани в основните закони регулиращи трудово-правните отношения в страната: Кодекс на труда, Закон за защита срещу дискриминацията, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, както и останалите законови актове.
Обобщено до тук е, че основният принцип е " ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ ИМАТ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ТРУД", спрямо член 6 от конституцията" (1) Всичко хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние."
Спазвайки основния принцип, работодателят е длъжен да осигури на жените и мъжете:
> равен достъп до свободните работни места, т.е. не може той да обяви конкурс за сбоводните места, като забрани на жените или респективно мъжете да участват в конкурса
> равни възможности при наемане на работа;
> еднакви условия на труд-неетично и неморално ще бъде ако едните работят в подходящите условия за труд, условия, които предполагат благополучното развитие и кариера, а другите да работят при други обстоятелства лишени от правото на развитие или дори просто нормални човешки условия.
> право на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд;
> равни възможности за професионално обучение, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация;
> равни възможности за професионално развитие и израстване;
> зачитане на човешкото достойнство на работното място;
> еднакви критерии при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение от него;
> равен достъп до информация

Дискриминацията се поражда в резултат на несправедливо отношение, а именно то е основно право в Европейския съюз. Равното третиране на мъже и жени е задължително, заради което има и създадени закони. Закони за равни права на жените и мъжете съществуват от самото начало на Европейската общност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дискриминация на работното място 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.