Дизайн нa тренинг семинар


Категория на документа: Психология
ДИЗАЙН НA ТРЕНИНГ СЕМИНАР НА ТЕМА
"ДОБРЕ ЛИ МОТИВИРАМЕ ДЕЦАТА СИ ЗА УЧИЛИЩE"

Изготвил: Кристиана Лъчезарова Парашкевова
Специалност: Психология - задочно обучение
Ф № 20152083

Проверил: М.Петкова

Основната заложена идея в тренинга е родителите да подобрят уменията си за общуване, комуникиране и мотивиране на децата си за успешното справяне с учебния процес.
Тренинга е предназначен за родители на учащи деца, които желаят да развият умения, които да им помогнат да засилят мотивите за учебна дейност на своите деца. Да пробудят в тях желание, състезателен дух, да повишат своята конкурентност и развият талантите си по дисциплини, които за тях ще бъдат един успешен старт в бъдещата им реалицация.
Малка група учасници - до 20 с цел създаване на една задушевна обстановка, приятелски диалог.
Място на прoвеждане - Конферентна зала на хотел "Палас" гр Варна
Такса на участие - 30лв.
Акценти
Проблемът за мотивацията заема централно място в педагогическата психология. Нейното развиване е процес, при който не се извършва елементарно нарастване на положителното или отрицателното отношение към ученето, а се преструктурират отделни страни в мотивационната сфера, установяват се нови, понякога противоречиви отношения между тях.
С понятието мотивация се изразява най-общо "насочена активност" на личността. Мотивацията се разглежда като йерархична система на много равнища, в която различни мотиви се намират в единство и взаимодействие. Когато мотивът се осъзнава от личността, се превръща в мотив-цел и получава актуална подбудителна сила. Затова е необходимо родителя да доведе социално значимите мотиви до равнище на тяхното пълно осъзнаване и по този начин те получават реална действена сила в поведението на учениците. Целенасоченото развитие на мотивите се осъществява в организацията и съдържанието на учебната дейност.
Тренинг семинара ще се проведе в три сесии на 11.09.2013 от 10ч. до 16ч.

СЕСИЯ 1
ЗАПОЗНАВАНЕ
> ЧРЕЗ ИНТЕРВЮ, БЕСЕДА
> АКЦЕНТИРАНЕ ВЪРХУ ОСНОВНИЯ ПРОБЛЕМ И СОЦИАЛНИТЕ МОТИВИ
СЕСИЯ 2

> ОСНОВНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ - теоритична част и методика
Акценти
1. Създаване на подходяща за учене среда.
2. Поставяне и постигане на реалистични цели.
3. Подкрепа на инициативността в ученето.
4. Осъществяване на конструктивна обратна връзка и външен контрол и др.
СЕСИЯ 3
РОЛЕВА ИГРА
Вид симулация, изискваща активно участие, при което се прилагат усвоени знания. Имитация на реална дейност в една или друга създадена ситуация. Участниците или изпълняват определени роли, или са активни зрители. Ефективността е много по-висока в сравнение с традиционните практики. Играта е забавна и привлекателна за участниците. Насърчава и спомага за комуникацията.
Игровата дейност за учебни цели се основава на принципите за активност, динамичност, занимателност, изпълнение на роли, колективен характер (работа в екип/отбор/група), моделиране на дейността, обратна връзка, проблемност, съревнователност, резултативност, самостоятелност и системност.
РОЛЕВА ИГРА. Участниците могат да сливат в съзнанието си фантазното/въображаемото и реалното по отношение на някаква дейност или функция и в резултат, играейки, я изучават. Участниците симулират определена ситуация за разиграване на това, което са усвоили, или правят това с цел развиване на нови способности. Смята се, че така участниците развиват редица социални умения: за комуникация - формулиране на становища, изслушване на мнения, вербално и невербално изразяване; за сътрудничество; за договаряне; за предотвратяване или преодоляване на конфликти. В основата на ролевите игри е разбирането за социалните роли. Те се разглеждат като форми на поведение, чрез които индивидът изучава и изгражда социалния си живот. Ученикът се социализира, т.е. запознава се с формата на поведение, която се очаква от него
ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА (Student Team Learning). Особено внимание се отделя на груповата цел и на груповия успех, който се постига в резултат на самостоятелната работа на всеки член от групата, чрез постоянно взаимодействие с останалите членове при работа по поставената тема. Цялата група (отбор) е заинтересована от постигането на резултата. Отделните членове не се състезават помежду си. Основни принципи :
 една задача за цялата група - предварително е подготвена на работни листове;
 една награда или оценка за цялата група;
 разпределение на роли при равни възможности - говорител на групата.
СИТУАЦИОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ ИГРИ. Към тях причисляват имитационни игри, игрово моделиране, конкурсни игри и др. Те дават възможност за оптимално решаване на широк кръг дидактически задачи, които условно могат да се разделят на три големи групи :
 теоретически (мотивация за необходимостта от теоретична подготовка, формиране на собствена система от схващания, компетенции и конкретни пътища за практическото им приложение);
 експериментални (с възможност за проверка на комплексната подготовка);
 експертни (обучаваните могат да заемат различни позиции - като действащи лица, които търсят правилни решения, или като експерти, анализиращи и оценяващи взетите решения).
Д. Павлов предлага подробна класификация на ситуационните дидактически игри по пет основни признака:
1. Според характера на ситуацията: игра със съперник; игра с природата; игра-тренировка.
2. Според характера на играта: противопоставяне на групите; взаимодействие между групите; състезание.
3. Според начините за представяне и обработка на информацията: игри с водещо значение на преподавателя; игри с приложение на компютърна технология.
4. С поред динамиката на моделираните процеси: игри с ограничени брой ходове (ограничено време); игри с неограничен брой ходове (неограничено време); саморазвиващи се игри.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дизайн нa тренинг семинар 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.