Експериментална психология


Категория на документа: Психология


 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Предмет на експерименталната психология са теоретичните и методологичните основи на експерименталното методическо изследване - всяко изследване си има теоретична част и методологическа част. Изследователят е добре да познава какво е правено до момента и до първото изследвано лице.

Задачи:

1. изучаване на принципите на експерименталното психологично изследване - система от ръководни правила.

2. Изучаване на методите за изследване на психичните явления (методът е общ, методиката е конкретизация).

3. изучаване на същността и структурата, етапите на експерименталното психологическо изследване.

4. изучаване на възможните експерименталните планове и процедури за провеждане на експериментално психологическо изследване. Формулиране на подходи за контрол на експерименталните условия (експериментални планове = експериментални дизайни). Плановете се различават по това колко променливи контролират.

5. предлагане на методики за изследване на психични процеси, състояния и свойства.

6. изучаване на етични проблеми при провеждане на експериментално психологическо изследване:
- Конфиденциалност на резултатите (данните и имената на изследваните лица)
- Зачитане достойнството и човешките права на изследваните лица
- Компетентност на психолога (има Бг етични принципи)
- Стремеж за нанасяне на вреда - изследването да не нанася психическа или физическа вреда на лицата (или животни). Недопустимо е да лъжем лицето за провеждането на експеримента; доброволно участие на лицето; може да се скрие целта, за да проведем изследването, но в края на експеримента му разкриваме цялата цел. Има и етични комисии, към които можем да се обърнем за одобрение и за да снемем отговорността за експеримента от нас на тях. Искаме информирано съгласие за експеримента от изследваното лице, ако се съгласи, но в течение на експеримента се откаже, не го насилваме и/или не използваме резултатите.

Историческо развитие:

Подготвителен период

През този период възникват предпоставките за създаването на психологията като наука и за въвеждането на експерименталния метод в социалните науки. Съществувало е спор дали експерименталния метод може да се използва в хумнитаерните, обществените и социалните науки или са възможни само в естествените природни науки. Бейкън, Лок, Хеберт, Лаплас - смятат, че експерименти могат да се прилагат и в социалните науки.

През този период физиологията се явява предпоставка за развитието на експерименталната психология със създаването на редица апарати - галванометър, кимограф и др.

Първи период(средата на 18 в. - средата на 19в.)

Характеризира се главно с изследвания в областта на изследвания и времето на реакция.

Ернст Вебер създава уред - естезиометър, който изследва три вида кожни усещания - за натиск, за температура и локализация. Започват изследвания за острота на зрението и време на реакция.

През този период нямало все още строго контролирани и повтарящи се условия на експеримента. Нямало е пълноценна математическа обработка на резултатите, използват се данни от самонаблюдение и самоотчет на изследваните лица, но все пак се поставя началото на експерименталната психология.

Втори период (1850-1875)

През този период се усъвършенстват експеримента, средствата за неговото извършване.

Фехнер и Вебер откриват, че усещането е правопропорционално на логаритъма на дразненето. Когато интензитета на стимула (силата му) се увеличава в геометрична прогресия усещането се увеличава в аритметична прогресия. Фехнер създава различни методи за изследване на диференциалния праг на усещанията. Диференциалния праг на усещанията е най-малкото (най-слабото) различие между две усещания, за да се приемат като отделни. Фехнер прилага математическа обработка към резултатите и повтаря многократно опита.

Вунд през този период построява махало за изучаване колебанията на вниманието по време на реакция.

Донтерс говори за няколко вида реакция:

- тип А - проста сензомоторна реакция. Имаме един вид стимули и реакцията на тях е една и съща.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Експериментална психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.