Форми на социалната мобилност


Категория на документа: Психология


Стопанска Академия ''Д.А.Ценов'' - гр. Свищов

Д О К Л А Д
НА ТЕМА
ФОРМИ НА СОЦИАЛНАТА МОБИЛНОСТ

Изготвил:
Фак.№:
Специалност:Застраховане и социално дело

Свищов
2013
Понятието мобилност произхожда етимологически от латинското mobilis,което ще рече подвижен,променлив,гъвкав.Оттук в широк смисъл социалната мобилност ще обхваща всички форми на движение,на преместване на индивидите и групите в социалното пространство,независимо от посоката,причините и характера им.
Социалната мобилност може да бъде класифицирана по различни критерии:
* В зависимост от това дали движението е в рамките на едно поколение
* Според посоката на движение
* В зависимост от субекта на движението
* В зависимост от механизмите на осъществяване на процеса
* В зависимост от типа стратификация
По първият критерий се разграничават:вътрешногенерационна и междугенерационна мобилност.Вътрешногенерационната изразява промените в социалното положение на едно и също лице.Тя е налице когато даден индивид през своя живот няколко пъти променя своите социални позиции.Когато това се осъществява във възходящ аспект се означава като социална кариера.Междугенерационната мобилност изразява промяната в положението на изследваните лица спрямо това на техните родители,прародители или деца.Тя предполага,че децата достигат по-висока социална позиция или се спускат на по-ниско стъпало,отколкото техните родители.
Вътрешногенеционната мобилност се отнася към краткосрочните социални процеси,а междугенерационната - към дългосрочните.В първия случай социолозите се интересуват преди всичко от движението от сферата на физическия към сферата на умствения труд,а във втория случай - междукласовата мобилност.
Според посоката на движение се разграничават:
* вертикална
* хоризонтална
При вертикалната се осъществява преход на една социална група в друга,разположена на различно стъпало.В зависимост от посоката си вертикалната мобилност може да бъде на свой ред съответно възходяща и низходяща.
* Възходящата мобилност може да се осъществи в две основни форми: проникване на отделен индивид от нисш слой в по-висок слой;или създаване на нова група от такива индивиди и проникване на цялата група в по-висш слой и изразяване с вече съществуващи групи в този слой.
* Низходящата мобилност също има две форми:изпадане на индивида от по-висока социална позиция към по-ниска,без да се разрушава изходната група,към която той е принадлежал;деградация на цялата група като цяло,понижаване на нейния ранг на фона на другите групи.
Хоризонталната социална мобилност се осъществява в рамките на една и съща социална група или слой,или се преминава от една социална група в друга,разположена на същото социално стъпало.
Според субекта на движението различаваме:
* Индивидуална
* Групова
Индивидуалната мобилност е налице,когато движението по вертикала или хоризонтала се осъществява от отделния индивид,независимо от другите.При груповата мобилност движението се извършва колективно.тя е налице,когато се изменя обществената значимост на цяла класа,прослойка,каста, категория от населението. Индивидуалната и групова мобилност по определен начин са свързани с приписваните и достигнатите статуси.На индивидуалната мобилност съответстват достигнатите,а на груповата - приписваните статуси.
В зависимост от механизмите на осъществяване на процеса могат да се разграничат:
* Чиста
* Структурна
* Организационна
Чистата мобилност обхваща доброволните индивидуални движения,които се осъществяват под формата на взаимообмен между съществуващите социални позиции.
Структурната мобилност се осъществява в резултат на количествени и качествени промени в социално-производствената област.Предизвикана е от изменения в структурата на стопанската система на обществото,от навлизането на качествено нови технологии и се осъществява независимо от ролята и съзнанието на отделните индивиди и групи.
При организационната мобилност движението на индивидите или групите се управлява от държавата,като това може да стане със съгласието на самите хора или без тяхното съгласие.
Според П.Сорокин в зависимост от типа стратификация мобилността може да бъде:
* Икономическа
* Политическа
* Професионална
В рамките на стратификационната система на дадено общество значими от социологическа гледна точка са също така и процесите на вътрешнокласова и междукласова социална мобилност.Те са показатели за степента на гъвкавост на стратификационната структура,за наличието на принуди в обществото,за характера на неговата класова структура.
Разновидност на хоризонталната мобилност е географската мобилност.Тя сама по себе си не предполага промяна в статуса или в групата,а преместване от едно географско място в друго при запазване на предишния статус.Териториалните движения могат да бъдат:
* Сезонни - туризъм,лечение,обучение и селскостопанска работа
* Маятникови - регулярни придвижвания от даден пункт и връщане обратно в него
Миграцията е форма на социалната мобилност,която е свързана с преселване на хората от едно населено място в друго,от един регион в друг.Когато става дума за движение от една страна към друга,следва да се разграничава емиграцията от имиграцията.Емиграцията обхваща излизанията извън пределите на дадена страна,а имиграцията - влизанията в дадена страна за постоянно или за продължително време.Имигранти са заселващите се,а емигранти са изселващите.
Емиграцията води до снижаване числеността на населението.Ако се изселват най-талантливите и класифицираните ,то тогава се влошава не само неговия количествен,но и качествен състав.Имиграцията е обратно,повишава числеността на населението,а влиянието върху качествения му състав зависи от това какво хора се заселват.
Не винаги миграцията приема масови форми.В спокойни времена тя засяга неголеми групи или отделни индивиди.Разграничават се три основни потока миграция в дадена страна:
* Село - градСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Форми на социалната мобилност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.