Форми на социалната мобилност


Категория на документа: Психология


* Град - град
* Град - село
Основен фактор на вертикалната мобилност става системата на образование. Индустриализацията е предизвикана не само от междукласови,но и от вътрешнокласови изменения.Механизацията,а след това автоматизацията води до нарастване на квалифицираните и високо квалифицираните работници.
Успоредно със съкращаването на неквалифицирания труд нараства потребността от служители,мениджъри и бизнесмени.Сферата на промишленото и селското стопанство се стеснява,а сферата на услугите и на управлението се разширява.В индустриалното общество структурата на икономиката определя мобилността.
В течение на миналото столетие в индустриалните страни се съкращават свободните позиции в работническите специалисти и се увеличават в управленските. Управленските позиции се запълват от представители не на работническата,а на средната класа.Въпреки това количеството на управленските професии нараства по-бързо,отколкото се увеличава количеството на децата в средната класа,способни да ги запълнят.
Една от основните форми на социална мобилност в модерните общества е професионалната мобилност.Тя е израз на общественото разделение на труда и в този смисъл всяка професия е необходима и обществено ценна.Различията между тях са свързани със социални неравенства не само от гледна точка на обществения престиж,но и на размера на доходите,които осигуряват.В зависимост от социалната ситуация може да се наблюдават различни форми на вертикална мобилност при определени професионални групи.Когато една професия става по-доходна или по-престижна е налице възходяща мобилност,а когато е налице обратното е налице низходяща мобилност.
Следващ елемент на социалната мобилност е професионалната кариера.В тесен смисъл професионалната кариера се свързва със движението нагоре по стъпалата на социалната респективно организационната йерархия.Интерпретира се,като форма на възходяща вертикална мобилност,водеща до постигането по-високи статуси.В този смисъл ролята и значението на професионалната кариера може да се търси в две направления.
Разбирана в широк смисъл обаче,професионалната кариера представлява поредица от планирани или непланирани занимания или дейности,включващи усъвършенстване, ангажираност и лично развитие в рамките на определен период от време.
Трудовата мобилност обхваща всички форми на движение на работната сила,т.е. на трудовите ресурси.Тя може да се проявява в два основни аспекта:
* Мобилност на работата,която ще рече чиста смяна на вида трудова дейност
* Географска мобилност на трудовите ресурси,т.е. движение от един регион към друг на една държава и съответно движение от една държава в друга
Мобилността се определя,като ''магическата дума на модерния свят '',защото днес гъвкавостта,подвижността,издръжливостта става все по-важно условие не само за оцеляването,но и за просперитета в индивидуален и социален план.
От социологическа гледна точка особен интерес представлява международната трудова мобилност.От гледна точка на управлението на човешките ресурси,процесът на глобализацията се изразява преди всичко в:
* Мобилност на трудовите процеси
* Ускорен трансфер на знания и умения
* Пренасяне на управленски практики
Изучаването на причините за мобилността,нейните географски характеристики,скорост,интензитет и перспективи за развитие са важен елемент от международното управление на човешките ресурси.Тяхното анализиране и прогнозиране са източници на важна информация за вземането на решения за международното набиране и подбор,обучението и развитието на мобилната работна сила,възнаграждението на деловите комуникации при мобилната работна сила,условията на труда,неговата охрана и безопасност.
Международната трудова мобилност има много изменения:може да се приемат различни форми в зависимост от това,дали е мотивирана от работодателя или от индивида и каква е нейната продължителност.Идентифицират се осем типа мобилност:
1. Традиционна - когато работодателят премества работника да живее и работи в чужда страна за определен период от време,но при задължително условие работникът да се върне в родната си страна
2. Постоянен трансфер - служителят е преместен от работодателя си за постоянна работа в друга страна
3. Международно назначение - местно лице е наето да работи в чужда страна при местни условия
4. Местно назначение - лице с чуждестранно гражданство и постоянно жителство работи при местни работодатели
5. Трансгранична мобилност - служителят пътува от дома към работното си място,намиращо се в друга страна и обратното,без да се променя местоположението му
6. Ротационно назначение - служителят работи в чужда страна за няколко месеца,без да променя дома си
7. Виртуално назначение - работещият поема бизнес отговорности,обхващащи няколко страни и дейности като част от екип,разположен в различни страни,без да е нужно установяването на ново място
8. Работа чрез телевизионна връзка - с помощта на информационни и комуникационни технологии служителят работи независимо от местоположението му,предимно от вкъщи
Ролята и значението на международните форми на мобилност се проявяват на две нива:
1. На равнище ЕС.Трудовият пазар на Ес се характеризира с висока безработица в някои региони и сектори и същевременно е недостиг на квалифицирана работна ръка в други.Високата трудова мобилност е от съществено значение за нормализиране на трудовия пазар.В предвид на това Европейската комисия обяви 2006г.За ''Европейска година на мобилността на работещите ''.Инициативата има за цел да насочи вниманието и да увеличи разбирането на ползите от труда в чужбина и на ново работно място
2. На индивидуално равнище.Работодателите в друга държава споделят,че се чувстват по-добре подготвени за справяне с евентуална промяна на работното място.Те са придобили по-голяма увереност в собствените сили и възможности на базата на новите умения и познания,а това на свой ред е предпоставка за удовлетвореност от труда.Не на последно място по значение е и фактът,че това е начин за решаване на проблемите със заетостта,а оттам с подобряването на социоално-икономическия статус на индивида и неговото семейство.

??

??

??

??

1





Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Форми на социалната мобилност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.