Икономическа психология - психологическа характеристика на личността в бизнеса. Връзки с личностно – психологическите блокове.


Категория на документа: Психология


Икономическа психология
Гл.ас. И. Кръстев
30.06.2013 г.

Конспект

1. Предмет, метод, изследователска област и задачи на икономическата психология.
2. Субект и форми на икономическо поведение.
3. Генезис на икономическата мотивация.
4. Печалба и икономическа мотивация за производствена дейност.
5. Типологични особености на личността, занимаваща се с икономическа дейност.
6. Особености в бизнес поведението при екстраверта и интроверта.
7. Характериологични особености на личността, занимаваща се с икономическа дейност. Качества на личността, занимаваща се с икономическа дейност.
8. Психологическа характеристика на личността в бизнеса. Личностно - психологически блокове и тяхното влияние.
9. Видове способности в бизнеса.
10. Общуването в бизнеса. Основни понятия и аспекти на бизнес - общуването.
11. Умения за бизнес- общуване.
12. Базисни правила на деловото общуване.
13. Водене на делови преговори. Подходи и стилове при водене на делови преговори.
14. Психологическа схема на поведението при водене на делови (бизнес) преговори.
15. Изисквания и правила за водене на делови преговори.

Психологическа характеристика на личността в бизнеса. Връзки с личностно - психологическите блокове.

В своята проблематика, икономическата психология включва един твърде важен въпрос, засягащ качествената характеристика на личността, занимаваща се с бизнес. Поведението на човека се обуславя до голяма степен от особеностите на неговата човешка природа, качествата на характера, социалните условия на живот и обстоятелствата. Бизнесът е един от социалните механизми, който най-пълно дава възможност за изява на човешката природа и характер при различни социално-икономически условия. Голямо значение за успешната изява в това отношение играят способностите на личността, занимаваща се с бизнес.

Способностите в бизнеса и връзката им с личностно- психологическите блокове.

Известно е, че способностите са индивидуално- психологически особености на отделния индивид, изразяващи неговата готовност или предразположение към овладяване на определен вид дейност, както и към успешното осъществяване на тази дейност. Както всяка дейност, бизнесът изисква и формира определени способности в личностите, които се занимават с него. Широкия диапазон на способностите в бизнеса се простира от специфичната дейност с обширен обхват и съчетана с множество елементи от управленски характер. Независимо от разнородния дейностен обхват, съществуват общи показатели, които характеризират способностите в бизнеса. Базата, от която следва да се изходи при разкриването на способностите в бизнеса е личностната психология и по-точно психологическите блокове на личността. Основание за такава позиция е фактът, че в бизнеса, личността се изявява най-пълноценно, за разлика от други професии, където изискванията са ограничени до отделни свойства на психическите процеси, които по-малко засягат цялостната личност.
В бизнеса, способностите се обясняват с качествата на личността. За това личностните психологически блокове са базата, върху която се изграждат способностите в бизнеса. Някои от личностните психологически блокове са:
1. ориентационно-целеви;
2. когнитивно-операционен;
3. подбудително-мотивационен;
4. нравствено-оценъчен;
Бизнеса е търсене, ориентация, за това и ориентационно-целевия блок с компоненти като цел, въображение, наличие на нюх в ориентацията са изходно начало в изграждането на способностите.
Подбудително-мотивационния блок е моторът в дейността на бизнеса и икономиката като потребности, мотиви, интереси, нагласи, влечения, желания, заемат водещо място в личностната психология на бизнесмена.
Посочените два блока са не само изходно начало в дейността на бизнесмена, но и база за изграждането на способностите. На даден етап от развитието на личността в бизнеса, тези блокове с определени свои компоненти се включват в структурата на личностните способности и прерастват в качества на личността.
Когнитивно - операционния блок с компоненти като свойства на паметта и мисленето, на интелекта и възприятието, кореспондира със способностите на бизнеса и по - точно с доминиращият им когнитивен аспект.
Що се отнася до нравствено-оценъчния блок, той намира изява в контакти и доверието между бизнесмените и при въпроси за оценката и морала.
Така формулираните блокове от личностната психология, заедно с компонентите си, изграждат широкия диапазон на способностите в бизнеса:
- ориентационно-целевия блок очертава посоката и линията на разгръщане на способностите;
- подбудително-мотивационния блок служи като вътрешен детерминатор за развитие на когнитивните способности, които се формират главно в когнитивно-операционния блок;
при това бизнес-способностите се изграждат от компонентите на посочените личностно - психологически блокове. Едновременно с това обаче, способностите за извършване на бизнес-дейност се формират и при участието на компоненти от психолого-динамичния блок и по-точно с черти на характера и свойства на темперамента.

Видове способности в бизнеса

Изхождайки от функционалните изисквания на професията към бизнесмените, можем да посочим следните видове способности:
1. общи способности;
2. специални способности;
3. парциални способности;
4. общоспециални способности;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическа психология - психологическа характеристика на личността в бизнеса. Връзки с личностно – психологическите блокове. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.