Икономическа психология - психологическа характеристика на личността в бизнеса. Връзки с личностно – психологическите блокове.


Категория на документа: Психология


5. общоспециални екипни способности;

Характеристики:

1. Общи способности за бизнеса - в психологията общите способности или общата надареност, традиционно се свързва с интелекта. Интелекта се разглежда като обща способност, като предпоставка за процеса на познанието като цяло, за успешното общообразователно обучение, при овладяване на широк кръг от различни видове дейности, без да се уточнява за какъв вид дейност дадения индивид има способности. Приема се, че интелигентните или надарените хора, по - успешно се приспособяват към изискванията на средата. Следователно под общи способности, много психолози разбират наличието на способности за всички професии и за всяка работа, с която човек се заема. В каквато и област да бъдат разглеждани общите способности, те се изразяват чрез определени психични проявления, като наклонности, влечения и желания в определена насока, в резултат на което може да се изгради и насочеността на индивида в една или друга област. В сферата н бизнеса, общите способности, които включват наклонности, влечения и желания на индивида да се занимава с някакъв вид бизнес и формират насочеността му в тази област, най-ярко се очертават на фона на връзките и зависимостите му между психичните личностни блокове. Бизнесът като дейност изисква участието и развитието на психични феномени и техни свойства, принадлежащи към различните психологически блокове. Например, преобладаването на подбудително-мотивационния и организационно-целевия блок на личността в областта на бизнеса се осъществява чрез феномени като ясно формулирана цел, ориентация в обстановката на бизнеса, доминацията на определени потребности, мотиви и интереси. Тези два блока, имащи голям психологичен дял в личността, до голяма степен определят успеха на дейността в бизнеса. При прекомерно доминиране на тези блокове над когнитивно-операционния блок, личността в бизнеса може да допусне решение, свързано с естеството на бизнеса, в резултат на което може да загуби, но понякога и да спечели. Ето защо, най-добре би било, посочените два блока да бъдат в състояние на баланс с когнитивно-операционния блок, т.е. с психични феномени като мислене, оценка, интелект, познание и т.н. при обратния вариант обаче, т.е. ако този блок доминира над другите два, тогава човек се оформя като личност без голяма инициатива и потребност от бизнес. С други думи, от него става добър специалист, но не и добър бизнесмен. При определени условия и на определен етап от бизнес, известна роля играе и нравствено-оценъчния блок, който внася известни корективи в бизнес-поведението на личността и се изразява при така наречените джентълменски споразумения, обещанията, държането на дадената дума, която според някои бизнесмени е по-важна от подписването на договор.
2. Общоспециални способности в бизнеса - те се изграждат на основата на общите способности и диференцираните изисквания на съответната дейност в областта на бизнеса. Този вид способности имат за фундамент общите способности. Т.е. произхождат от тях, като в същото време са валидни и за различните видове бизнес дейности. Макар и свързани с общите способности, те играят и своя самостоятелна роля, която често пъти се оказва особено значима за успеха на бизнеса и то във всички области, в които той се упражнява. В този смисъл те могат да бъдат решаващи за всяка една бизнес-дейност. Нека да разгледаме някои от тях:
- контактност и способност за общуване - всяка една дейност, в която и да е област на бизнеса предполага постоянно общуване и влизане в контакт с различни хора, като всеки от тях съблюдава собствените си интереси, изразяващи се в определен вид икономическо поведение, в което не малка роля играе характера и темперамента на съответната личност. Психологията на контакта е до голяма степен вид изкуство, което се основава преди всичко на индивидуалните способности на общуващите и степен на сигурност на фирмата, с чийто партньори общува бизнесменът. Възрастта, пола, темперамента, екстро-интровертните особености на общуващите са фактори влияещи върху формата на проявление на контактността. В този смисъл се знае, че личностите с флегматичен темперамент и интровертна насоченост по - трудно влизат в контакт, докато сангвиниците екстраверти по-лесно успяват да постигнат успех чрез деловите контакти.
- Способност за решаване на проблемите - тази способност изисква проблемна ситуация, каквато често възниква в бизнеса. От нея зависи определянето на целите, концепцията за решение, в зависимост от различните варианти и алтернативи, новата преработка на информацията. Набелязването н междинни решения, промяна в някои от условията и осъществяване на решението и проверка на верността му. Тази общоспециална способност се реализира с други две категории способности, а именно, ориентационнте способности и способността да се извлича правилно решение.
- Ориентационни способности в бизнеса - инстинктът към ориентация е заложен във всяко живо същество, като при човека той се основава върху наличието на информация, наблюдателността, развитото въображение, гъвкавата мисъл и интуицията. Организирането на определен бизнес обикновено започва с маркетингово проучване, прогнозиране, съставяне на бизнес-план, пресмятане на разходите и очакваните доходи и едва тогава започва процеса на инвестиране. Тук ориентационните способности съдържат дълбоки диференциално-психологически особености, свързани с умение за изпреварване, търсене на пазарни ниши, способност за бързо реагиране, създаване на нова организация и т.н.
- Взимане на правилни решения в бизнеса - целеобразуването винаги завършва с взимането на някакво решение. Преди неговото окончателно приемане обаче, съществуват множество алтернативни варианти в зависимост от постъпилата и преработена изходна информация. Независимо от важността на обективността при вземане на решение и от разполагаемата информация, не маловажна роля тук играе интуицията. Разбира се взето управленско решение на базата на интуицията носи известен риск, който може да бъде пресметнат или неоправдан.
3. Специални способности в бизнеса - те са функция главно но пряката дейност на индивида и се проявяват в зависимост от конкретната област на приложение в бизнеса. Проявяват се като съчетание от отделни способности, които са обеднени около определено централно качество на човека. Те биват:
- математически способности - изисква се в сферата на бизнеса при участие на стокови борси, фондови борси, в стоковия и банковия бизнес и т.н.
- конструктивно-технически способности - техническа наблюдателност, пространствено въображение, комбинаторна способност - този вид способности са особено вани в сферата на строителството, техническите и архитектурните бизнеси.
- Музикално- артистични способности - чувство за ритъм, тонален слух, емоционално възприемане на мелодиите. Необходими са в областта на музикалния и шоубизнеса. Към тази група могат да бъдат отнесени и художествените способности в сферата на дизайнерския и артбизнеса.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическа психология - психологическа характеристика на личността в бизнеса. Връзки с личностно – психологическите блокове. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.