Има ли разлика в способността за концентрация и устойчивост на вниманието със или без консумация на сутрешното кафе при хора които по принцип пият кафе?


Категория на документа: Психология
По експериментална психология
На тема:
Има ли разлика в способността за концентрация и устойчивост на вниманието със или без консумация на сутрешното кафе при хора които попринцип пият кафе.

Изготвил:

Росица Николаева Николова
Специалност: психология
Фак. №22151012

Дата: проверил: д-р М. Петкова
Увод: Значението на вниманието за експерименталната психология се състои в интегративната психологична функция, която то изпълнява. Обикновено за степента на концентрацията на вниманието се съди по величината на силата на дразнителите, които могат да "отвлекат" субекта от моментната му фиксация върху дадени обекти - външни или вътрешни. Казано с други думи, субектът е толкова съсредоточен върху нещо, колкото е трудността да бъде отвлечен от него.
Цел: Целта на настоящия експеримент е да се изследва дали има разлика в способността за концентрация и устойчивост на вниманието със или без консумация на сутрешното кафе при хора които попринцип пият кафе.
Задачи:
1. Изясняване на понятийното поле и операционализация на понятията.
2. Формулиране на работна хипотеза.
3. Планиране на експеримента.
4. Подбор на подходящи обекти за изследване чрез рандомизация.
5. Определяне на зависими и независими променливи.
6. Подбор на методи и методики за изследване.
7. Контролиране на условията на експерименталното изследване.
8. Изчисление и обяснение на резултатите от изследването.
9. Анализ и заключение на резултатите.
Хипотеза: Счита се, че в началото на деня хората, които редовно употребяват кафе сутин имат по - добра концентрация и по - слаба, когато не са пили.
Зависима променлива- съсредоточеност и концентрацията на вниманието
Независима променлива- кафето/кофеина
Методика на изследването:
-Процедура: - Този експеримент няма за цел да изследва характеристиките на вниманието като цяло, а само отделни негови свойства, като разпределение, концентрация и устойчивост на вниманието. Концентрацията, разпределението и устойчивостта на вниманието се отнасят до регулацията на последователните поведенчески актове. В това изследване ще проверим дали тези свойства на вниманието се увеличават при хора, пиещи кафе (попринцип) или намалява при същата група хора, ако са пропуснали пиенето на сутрешното кафе.
Изследването се провежда в две последователни сутрини. Място е познато за изследваните лица. Създадени са всички условия участниците да се чустват удобно и се уверяваме, че върху тях няма да вилияят външни и вътрешни дразнители, които да смущават тяхната работа. Мястото където се провежда експеримента не се променя и изследователя е един и същ.

Лицата които ще бъдат изследвани са пет на брой (мъже и жени) на възраст между 20-30 години и ще участват по свое собствено желание. Задължително е преди започването на експеримента да се запознаем с психологическото състояние на участващите в тестовете и да се уверим, че тяхното психическо състояние е добро и те имат желание експериментът да се състои. След това им се прочита инструкцията, обяснява се начина на попълване на бланките и се пита дали имат някакви въпроси или неясноти по отношение на задачите. Бланките се дават по определен ред. Първо се прочита инструкцията за методиката предназначена за "Изследване концентрацията на вниманието" и бланката се попълва от учaстникa. Непосредствено след това се пристъпя към инструкцията за попълването на Коректурната таблица на Генкин и Медведев (федер -шайби), с която ще се определи устойчивостта на вниманието и се попълва и тя. Експеримента се провежда в два последователни дни - сутрин, като единия ден не са пили кафе а на другия са пили.
-Инструменти: Емпиричните индикатори за оценка на концентрация и оценка на разпределение на вниманието са взети от съответните методики:
1.Методика на преплетените линии (по Пирьов, Цанев. 1973. с.164-165; Пеев, Стоянов, Бакалов, с.130).Методиката е предназначена за изследване концентрацията на вниманието.
Инструкция: "На бланката виждате 25 пресичащи се линии. Вие трябва да проследите всяка линия отляво надясно и къде завършва. Линиите започващи отляво, завършват винаги вдясно. Започнете от линия 1 намерете къде завършва-там има съответен номер. След това проследете линия номер 2 и т.н. Отговорите запишете поред, например: 1-10; 2-22; 3-14 и т.н. Проследяването на линиите да става само с очи, без сочене. Време за работа - 7 минути."
Методика на "Преплетените линии" - получените резултати се оценяват по следната таблица.
Оценка в балове
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Брой правилни отговори
25
24
23Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Има ли разлика в способността за концентрация и устойчивост на вниманието със или без консумация на сутрешното кафе при хора които по принцип пият кафе? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.