Индивидуализация и диференциация на обучението в училище. Ролята на иновациите в учебно-възпитателния процес.


Категория на документа: ПсихологияЦЕНТЪР ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплина:

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

тема:

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ОБУЧEНИЕТО В УЧИЛИЩЕ. РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Съставил: Проверил:
Силвия Апостолова Иванка Цветкова

Фак.№ : 61408

Съдържание
Въведение. Въведение........................................................................................4
Ученикът като "индивидуалност" и "личност" и формирането им в учебно-възпитателния процес. Ученикът като "индивидуалност" и "личност" и формирането им в учебно-възпитателния процес......................5
Взаимодействие учител  ученик. Взаимодействие учител  ученик.............................................7
Общуването като начин на взаимодействие. Общуването като начин на взаимодействие....................................7
Педагогическо взаимодействие учител  ученик. Педагогическо взаимодействие учител  ученик...........................7
Стилове на взаимодействие в учебно-възпитателния процес. Стилове на взаимодействие в учебно-възпитателния процес....................................................................................................8
Учебно-дисциплинарен модел на взаимодействие. Учебно-дисциплинарен модел на взаимодействие........................9
Личностно-ориентиран модел на взаимодействие. Личностно-ориентиран модел на взаимодействие........................9
Индивидуален подход при осъществяване на учебно-възпитателния процес. Индивидуален подход при осъществяване на учебно-възпитателния процес....................................................................10
Личностни различия. Личностни различия.....................................................................10
Осъществяване на индивидуален педагогически подход. Осъществяване на индивидуален педагогически подход..............12
Диференциация в образователно-възпитателния процес. Диференциация в образователно-възпитателния процес................................................................................................13
Същност на диференциацията. Същност на диференциацията.......................................................13
Форми на диференцирано обучение. Форми на диференцирано обучение...............................................14
Външна форма на диференциация. Външна форма на диференциация..............................................14
Вътрешна форма на диференциация. Вътрешна форма на диференциация...........................................14
Диференциация по способности. Диференциация по способности..................................................16
Диференциация по липса на способности. Диференциация по липса на способности...................................16
Диференциация по проектирана професия. Диференциация по проектирана професия.................................16
Диференциация според интересите на учениците. Диференциация според интересите на учениците.......................16
Диференциация при обучението на талантливи деца. Диференциация при обучението на талантливи деца.................17
Използване на диференциация в клас с деца с различни възможности. Използване на диференциация в клас с деца с различни възможности........................................................................................17
Иновации - същност и място в учебно-възпитателния процес. Иновации - същност и място в учебно-възпитателния процес................................................................................................18
Същност и значение на иновациите. Същност и значение на иновациите..............................................19
Видове иновации. Видове иновации............................................................................19
Иновационни модели в образованието. Иновационни модели в образованието...........................................20
Заключение. Заключение...................................................................................22

Приложение 1. Приложение 1..............................................................................24
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индивидуализация и диференциация на обучението в училище. Ролята на иновациите в учебно-възпитателния процес. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.