Исторически преглед на медицинската етика


Категория на документа: Психология


Университет св. . " Кирил и Методий"

Семинар работа по предмета Социология на медицината

тема

Исторически преглед на медицинската етика

ментор изработил

Етика , морал , като правило за съдържанието и начина на поведение на човека , са включени в цялостния му живот , от праискона чак до днес. Етика и моралните ценности , произтичащи от самия човек и са едни и същи при всички хора, които служат с разум. Морала не се съдържа нито в суеверията ни в обредите , а няма нищо общо ни с всички учения. Морала произтича от логиката на природата , а защото и човекът е част от него , той трябва да се придържа към принципите и логиката на природата , чрез своя разум в процеса на своето ежедневния живот и в работата . Това се отнася и за лекарите поради тяхната специфична професия.

Искан етиката , морала и добродетелта да се поберат в лекарската практика още в дамнешно минало са приети правила за лекарската отговорност , до който лекарите трябва да се придържат , изпълнявайки дълга си дейност. Един от най-старите писмени документи и в историята на човечеството , която съдържа разпоредби за лекарската отговорност е Хамурабиевиот закон ( около 1800 г. . Пр.Хр. ). Хамурабиевиот вавилонски кодекс , намерен в Суза , на голяма каменна плоча , всъщност , е само интериора на древни шумерски закони макар че строгите телесни наказания предвидувани в кодекса за най-малките нарушения , свидетелстват за жестокостта на това време , като несъмнен напредък трябва да се счита фактът, че основа на кодекса е концепцията на вината , заета в чисто правни категории освободена от всякакви религиозни предразсъдъци.
Тази рационалистичка особеност на сумерскито , а по-късно на Вавилонското право намери място и в законите на Юстиниан и Наполеон.

В тоя кодекс съществува тарифа за някои хирургическа намеса , но са предвидени и санкции за вредни последици от тях , като например загуба на зрението или пост постоперативна смърт на болния :

"Ако лекар с хирургическа нож от бронз му отвори очната дупка и го спаси окото на човека ще получи 10 сикли сребро ".

"Ако човек с хирургическа нож от бронз му нанесе тежка рана и причини смъртта на човека , или на човека с хирургическа нож от бронз му отвоти очната дупка и го съсипе окото на човек да му се отрежат ръцете ".

И в стара Индия строго се наказвали лекар , комуто поради хирургическа намеса , му умира пациента , но може да избегне отговорността , ако преди това властите е получил одобрение за конкретната операция. В един от своите записи Плутарх описва като Александър Македонски наредил да се разпъне лекар на име Глаух , защото на място, за да лекува един от царете приятели , отишъл на театрално представление , а болния , за това време е останал без лекарска помощ и умрял .

Като първа известна кодификация на принципите на лекарската етика може да се счита клетвата , която се налага да полагат припадницит на сдружението на асклепиевците в съст Гърция . Тази клетва е известна под името Хипократова защото е записан в общите части , което по традиция се предписват на Хипократ ( 460-377 г. . Пр. Хр.) според най-новите изследвания се смята, че текстът и припшаѓа на Питагорејската философска школа.

Сигурно е, че тази клетва в 5 век пр.н.е. е често срещана при влизането в предприятие асклепиевците на остров Кос. Хипократ със сигурност Издържал тази клетва , но сам не я съставили . В своите основни части . Хипократовата клетва е запазила стойността си до днес. През столетијата тя била патокас на европейските лекари. Инвокацијата на божествата и задължението за запазване на медицинските значения на тези, които Издържал тази клетва , позоваване на социалните условия, в които действало предприятие асклепиевците . Характерно е, че като санкция за неизпълнението на клетвата не се извършва божие наказание. В клетвата се забранява абортите и ефтаназијата , което е необичайно , тъй като според стерогрчките схващане тези процедури са били забранени , те са морално недопустими само за лекаря чиято основна задължение е зачувуваже и удължаване на човешкия живот. Хипократ първи изразил значението на обективното научно спазване на болния и първият съвсем отделил медицината от магията от религията , а също така го осъзнава фундаменталното значение на лекарската етика. Хипократовата етика е индивидуалистичен . Лекарят има само 2 вида задължения: към болния и колегите . Но по това време са съществували и други схващане . Философът Платон ( 427-347 г. . Пр.н.е.) в своето дело за идеалната държава подчертал , че интересите на болния като индивид трябва да се подредят на неговите интереси и като гаѓанин , като член на общността. Лекарят при процедурите трябва на първо място да се грижи за благото на общността , по-добре е , спорд Платон неизлечивите болни да се оставят да умрат , отколкото да се продължава живота в икономически щети на обществото.

Хипократовото и Платоновото мнение се 2 екстремни поставя , към нашето време успя да преодолее .

Докато древните гърци е решаващо моралната и ( нравствено ) от лекарската деанталогија , римляните , преди всичко се интересували за неговите правни аспекти . В храносмилане било формулирано празното принцип . " Sicuti medico inpultari eventus maptalitis non debet , ito guotper imperitean commist , imptari eidebet ". ( Upijanus ). Това в превод означава като на лекаря нетреба да се предписва отговорност за смъртта , но трябва да се предписва , че е пропуснал от незнание. В римското право било много трудно на лекаря да се докаже вината , и по-специално да се доказва на Имот- правната отговорност.

В Средновековието годско царско право лекарят може да платите такса само ако лекуважето успяло а при неуспех може да бъди трудно наказан. Много е поучителна формулата commitas archiatrorum , съставен около 500 г. . пр.н.е. по време на царуването на остроготскиот крал Теодориј , а запазен в делото Комодорик . Тя гласи: от полезните ноу-хау ни едно не предоставя такава помощ като медицината. Подпомагане на болния , тя е постоянна като мајчинската любов , се бори срещу всички болки и ни помага и тогава, когато никакво богатство и власт не могат да ни използват. Медицината е умение , което повече разкрива за човека , отколкото той знае за себе си , лекарите несмеат да запуштат знанията , но трябва постоянно да учат и да се съветват с други лекари. Тържествено сте обещали да го мразите злото , а ще обичате честността и честта затова трябва с повишено внимание да търсим това, което ранените ще го изцери , а лошото да подсили . Пропуск в обикновения живот може да се прости , така че да се навреди на човешкото здраве , е престъпление равно на убийство. Докато другите трябва да извършват свой ​​дълг според закона лекарят трябва да извършва "с пожртвованост и любов". В стара Китай Аз - Су- мия ( 582-673 г. . Пр.н.е.) в делото " Кијана златни лекарства" описал етичните задължения на лекаря , неговите формулировки напомнят на Хипократовата клетва , но вероятно са възникнали отделно без влияние от гръцката философия разчита на даоизма. Хипоктатовата клетва без съмнение решаващият повлияли върху византийските , арабските и латинските поглед върху етиката , както и върху писателите и лекарите от среддниот век.

През първите медицински училища ( Палермо , Монтепелиер , Болоня ) се създава клетва какво всъщност е Хипократовата в християнско дрехи . В Салермската училище възникнали самостоятелни деонтолошки изслушвания. От деонтолошки аспект е много важна молитвата на еврейския лекар Асаф , тази средновековна традиция е продължил ренесансовия лекар Аматус Лузитамус (1511-1568) , който делото Curatium medicinalium centurial septemio завършил с етични принципи.

Јужноиталијанските владетели Руџеро 2 ( 1140 ) и Фредерико 2 ( 1234-1240 г. , ) са издали първите разпоредби за държавния надзор върху работата на лекарите , които са предоставили условията за лекарското образование и законно разделят лекарят от фармацефтот . Са предвидени санкции за лекарите , че в тежки случаи няма да свикат конзилиум , за тези, които клеветят и клюкарствате колегите си и за тези, които постоянно се обединяват с лекарите и фалшиви документи.

В бившите югославски пространства първите законови разпоредби за лекарите се намират в устава на Далмация и историческите градове

Първата монография за лекарската донтологија в съвременния смисъл пише италианският лекар Габриелеверби во1495год . на законодателен планзначајно билојавно - медицинското движение, започнало под ръководството на Йохана и Петър Франк . Практическо значение и и голямо влияние има кодекса на етичните правила на лекарите и хирурзите , че в Манчестър през 1794 година. съставили болничен лекар Томас Персивал . Кодексът е печатан 1803 година. и Небил от служебен характер , но лекарите често се позоваваха на него и послужил като основа за по-късните служебни етични кодекси на медицинските дружества. След обяснението на Персиваловото дело " Medical ethics " започва да се използва названието медицинската етика , а няколко десетилетия по-късно се обадил и термина леонтологија .

През втората половина на 19 -ти бек започват да се създават и лекарски съюзи и камари . В борбата за осигуряване на лекарското съсловие , тези корпорации разработват свои кодекси на честта и формират специални съдилища на честта. Оказало се, че лекарят мо е трудно да се разчита на собствената си съвест и собственото мислене. Той той трябва да се прилага в съответствие на обичаите и традициите , организирали в неговата професия и са фиксирани в деинтолошкиот коекс за да бъдат в съответствие с времето.

Докато в Влелика Великобритания е в сила кодекса " Ethics and members off the medical Profession " ( 1553 ) , а в САЩ " Principles off medical ethics off the American medical association " неразделна 1846 , а 1958 година. съкратен до 10 точки, в които са вписани само принципи , които нямат правна потвърждение от държавата.

Втората световна война донесе неочаквани разходи и непредвидени възможности на лекарски престъпления ( геноцид , експерименти на хора и др.) . Появата на нацистки лекари - престъпници , сред които имало и няколко изтъкнатата учени , това наложи нужда след Втората световна война да се обърне внимание на етническото образование на лекаря.

На конгреса международни съюзи на медицинските дружества 1948 . в Женева , е установено, че Хипократовата клетва трябва да се приспособи към днешните нужди , особено на националистическите концепцииза моралните задължения на лекаря. С това е създадена нова клетва , което е наречена " женевска формулиране на Хипократовата клетва ". Идеята за човечеството , както се появява мо Женевската формулировка не крие болните точки и произхода на новите разпоредби . В нея лекарят заявява, че няма да позволи , ни под заплаха до сила , неговото експертни знания да се използва противзаконот на човечеството . Както древните лакари вършели своите задължения в името на боговете , така на съвременния лекар се изисква да се жертва в името на човечеството. Новата формулировка означава превладување на противоположностите на индивидуализма и етатизмот и издигане над тясната персонална етика на Хипократ и кръг на етатизираната етика на Платон. Индивидът има задължение към социалната общност и затова общността има задължения към поедниецот . Промяната на обществените отношения неминуемо води до нови разбирания за основните задължения на лекаря на когото , като основна задача , се налага изпълнението на социалната функция на медицинската професия.

Използвана литература:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Исторически преглед на медицинската етика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.