Изследване и азнализ на трудовите ценности


Категория на документа: Психология


СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Курсова работа
Анализ на ценностите

Трудова психология


Изготвил: Боряна Кирилова Иванова Преподавател: Проф. Снежана Илиева
Специалност: ОПКО
Ф№ 400289

Въведение:

Настоящият анализ се базира отговорите на пет (5) изследвани лица, които са попълнили въпросник за ценностите, който включва четири теста.
Целта на изследването е да бъдат установени ценностите, свързани с труда и да се определи какво е важно в работата в настоящия момент за лицата, участващи в проучването.
Анализът би могъл да даде препоръки и предписания относно подходяща трудова дейност или промени по заеманата на този етап длъжност в йерархично ниво

Данни:
Инициали: Б.И.
Пол: Мъж
Възраст: 36г.
Образование: Висше
Настояща позиция: Собствен бизнес - ВиК
Специфика на дейността: строителна дейност, мениджърски функции

От първия тест, който дава знания за настоящите трудови ценности, Б.И. извежда като най-важни:
1. Работа с високо качество;
2. Време и енергия за дейности извън работата;
3. Мотивиране и вдъхновяване на другите.

Респондентът отбелязва като "Не е важно" ценностите свързани с работното време (Гъвкаво работно време и контрол над времето; Регламентирано работно време), което е в противоречие с една от най-важните три трудови ценности за Б.И., а именно т.2. - Време и енергия за дейности извън работата. Спецификата на настоящата дейност на респондента в известна степен позволява контрол над времето за работа. Други ценности, които са отбелязани като "Не е важно" са свързани с екипността (Да бъда част от екип), което би могло да е индикатор за индивидуалистичен тип насоченост и отново е в противоречие с една от най-важните три трудови ценности, които Б.И. е извел, а именно т.3 - Мотивиране и вдъхновяване на другите. В настоящата си дейност респондентът е отчасти зависим от други хора и се налага на моменти да бъде част от екипи. Прави впечатление, че ценността "Работа с детайли, данни, цифри", също е отбелязана като "Не е важно", което е в синхрон с извършващата от личността дейност в настоящия момент. Т.1. - Работа с високо качество, която Б.И. е извел като най-важна ценност е също в унисон и се припокрива с настоящата трудова дейност на индивида.

От втория тест, който извежда приоритетните ценности, към които личността се придържа, Б.И. е посочил :

С най-висок приоритет:
1. Творческа способност - 20т.
2. Власт - 19т.
3. Постижения/ Самоизразяване - с по 18 т.

С най-нисък приоритет:
1. Разнообразие - 14 т.
2. Служба , работа за другите - 16 т.
3. Независимост - 16т.

Наблюдава се известно припокриване с ценностите, които са с най-висок приоритет от тест номер 2 и ценностите, които Б.И. е посочил в тест номер 1. Сумарните резултати сочат, че за респондента с най-висок приоритет е ценността от творческа способност, което в голяма степен е характеристика и отговаря на т.1. от тест 1 - Работа с високо качество. Властта, както и самоизразяването и постиженията се свързват и със заеманата в момента длъжност на личността.
Впечатления правят ниските стойности на Независимостта, което в пълен противовес с изпълняваната от Б.И. трудова дейност, но е в унисон с отговора от тест 1, че "Не е важно" "Да бъда част от екип". Останалите ценности, които са с най-нисък приоритет отговарят на характеристиките на работата на респондента.

Третият тест дава възможност да се изведат факторите в работната среда, които са важни за личността. Б.И. извежда като най-важни предпочитания относно кариерата следните фактори:

1. Да имате по-високо заплащане от средното и да сте много добре платен/а;
2. Да искате или да се нуждаете от работа, която не изисква да сменяте жилището си;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване и азнализ на трудовите ценности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.