Изследване и азнализ на трудовите ценности


Категория на документа: Психология


Специфика на дейността: организиране на събития, работа с хора, работа с данни, ненормирано работно време

От първия тест, който дава знания за настоящите трудови ценности, И.К. извежда като най-важни:

1. Работа за каузата, в услуга на другите;
2. Време и енергия за дейности, извън работата;
3. Мотивиране и вдъхновяване на другите.

Изведените ценности напълно съответстват със заеманата в момента длъжност от личността и със сферата й на дейност. Посочените като "Не в важно" ценности - Установена рутинност на работата, Регламентирано работно време, Работа с предмети и машини, са фактори, които не характеризират настоящата длъжност, което сочи за коректно избрана професия от страна на респондента. Би следвало да е на лице удовлетвореност от заеманата длъжност и моментна трудова дейност.

От втория тест, който извежда приоритетните ценности, към които личността се придържа, П.П. е посочила :

С най-висок приоритет:
1. Самоизразяване - 25 т.;
2. Постижения- 25 т.;
3. Творческа способност/ Предизвикателство - 23 т.

С най-нисък приоритет:
1. Разнообразие - 13 т.;
2. Пари - 13 т.;
3. Признание - 14 т.

Сумарните резултати сочат, че за респондента с най-висок приоритет е ценността от Самоизразяване и Постижения, следвани от Творческата способност. И трите дименсии са силно застъпени в характеристиките на трудовата дейност, която И.К. извършва на този етап и са отбелязани като "много важно" в тест 1, което отново сочи за добър избор на кариерно развитие и сфера на дейност. С най - нисък приоритет са Парите, което може да говори за финансова обезпеченост или за силни вътрешни мотиви, които изместват значимостта на парите.

Третия тест дава възможност да се изведат факторите в работната среда, които са важни за личността. И.К. извежда като най-важни предпочитания относно кариерата следните фактори:

1. Независимост;
2. Семейство;
3. Начин на живот.

От представените резултати отново може да се допусне, че И.К. следва да е удовлетворена от настоящата си трудова дейност, тъй като и трите фактора присъстват в нея и са в унисон с резултатите от тест 1 и 2. Семейството се припокрива с основната ценност, която респондентът е посочил - Време и енергия за дейности, извън работата в тест 1. Независимостта се свързва с работата за каузата, в услуга на другите, което отново е отговор от тест 1. До някъде и третото предпочитание - Начин на живот, което се свързва с живеенето на живота по собствен начин, със собствени разбирания, независимо от работата би могло да се свърже с отговорите от тест 1 - Мотивиране и вдъхновяване на другите. Не би следвало да се дадат препоръки за смяна на дейността, нито за смяна на позицията в йерархията.

Тест 4 предоставя възможност да се изведат основните насоки в кариерата. Резултатите на И.К сочат, че най-важните насоки в кариерата за нея са: Мениджърска компетентност; Самостоятелност и независимост. Тук е налице пълно съответствие, и с предпочитанията за кариерата от тест номер 3, и с ценностните приоритети на личността, което отново подчертава, че няма нужда от промяна на дейността или позицията в йерархията. Като най-слаби насоки в кариерата за И.К са Техническата/функционална компетентност, която не е характеристика на настоящата длъжност.

Данни:
Инициали: Д.К.
Пол: Жена
Възраст: 20г
Образование: Бакалавър - Дизайн
Настояща позиция: безработна/студентка
Специфика на дейността: -

От първия тест, който дава знания за настоящите трудови ценности, Д.К. извежда като най-важни:

1. Възможност за израстване и високо заплащане;
2. Възможност за научаване на нови неща;
3. Работа с високо честни и почтени хора.

На преден план Д.К. извежда желанието за израстване и високо заплащане, както и възможността за научаване на нови неща - все трудови ценности, които са присъщи за младото поколение, което тепърва навлиза в трудовата дейност. Работата с високо честни и почтени хора, по-скоро показва личностен характер и желание за социално взаимодействие с подобни.

От втория тест, който извежда приоритетните ценности, към които личността се придържа, Д.К. е посочила :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване и азнализ на трудовите ценности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.