Изследване и азнализ на трудовите ценности


Категория на документа: Психология


3. Предизвикателство - 18 т.

Трите, предпочетени ценности, посочени в отговорите на тест номер 2, разкриват наличието на силна мотивация на М.Д. за постижения и самоизразяване, което напълно съответства с желанието й от тест 1 - Възможност за израстване и високо заплащане. Наблюдава се приоритет на ценностите - Творческа способност, което е в хармония с потребностите, които са с най-нисък приоритет - Власт, Предизвикателство, ценности, които по принцип не са присъщи за творчески насочени личности.

Третият тест дава възможност да се изведат факторите в работната среда, които са важни за личността. М.Д. извежда като най-важни предпочитания относно кариерата следните фактори:

1. Възможност за изява;
2. Възможност за развитие;
3. Високо заплащане.

От представените резултати може да се допусне, че М.Д. следва да е удовлетворена от настоящата си трудова дейност, тъй като и трите фактора присъстват в нея и са в унисон с резултатите от тест 1 и 2. Наблюдават се точно и ясно изразени ценности и по трите теста - Желание и възможност за изява, израстване и развитие, както и желание за сигурни и добри доходи.

Тест 4 предоставя възможност да се изведат основните насоки в кариерата. Резултатите на М.Д. сочат, че най-важните насоки в кариерата за нея са: Творчество/Предприемачество и Мениджърска компетентност. Първата изведена насока отново разкрива нуждата и желанията на личността да има възможност да използва уменията си, чрез творчество. Интересна е ситуацията при Мениджърската компетентност, която излиза на преден план и която напълно противоречи на ценностите, които са с най-нисък приоритет от тест номер 2 - Власт. Вероятно става въпрос за приоритетни ценности от ръководене, които могат да бъдат неформални и по този начин да се свържат и с желанието и нуждите на М.Д. да работи с хора, в екип.
От така получените резултати би могло да се заключи, че респондентът би се чувствал най-мотивиран в дейности, свързани с комуникацията с хора и в такива, които има възможност да покаже уменията си, които в последствие да доведат до израстване в йерархичното ниво на организацията. Следва да се отбележи, че всички тези характеристики са част от изпълняваната трудова дейност в настоящия момент и би следвало М.Д. да изпитва удовлетвореност от нея.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване и азнализ на трудовите ценности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.