Изследване по професионална психодиагностика


Категория на документа: Психология


Ю Г О З А П А Д Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т
"НЕОФИТ РИЛСКИ"

гр.Благоевград
Философски факултет

Изследване по Професионална психодиагностика

Изготвил: Проверил:

доц. д-р Р. Манчева
Специалност: Психология, ІV-курс,
Задочна форма на обучение
Фак. №

2010г.

Професионална психограма и професиограма
на професия " Учител по физика "

1. Професиограма

Основна цел и задачи на "Учител по Физика".

Учителят по физика трябва да познава приложните аспекти на учебните предмети, да поддържа необходимото академично равнище на своите компетенции, да дефинира ясни образователни цели, да владее разнообразни образователни стратегии за преодоляване,учене и мотивиране на учениците, планиране на процеса на обучение и възможност за обективно оценяване. -

-Поддържа необходимото ниво на специално-научна подготовка за съответната предметна област, в която преподава, изисквано както към момента на заемане на длъжността, така и в хода на работата, и следи новостите в тази предметна област.

-Владее различни методи за планиране на образователния процес и разработване на различни образователни материали и умее да свързва поставените цели с процеса на обучение и очакваните резултати.

- Владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, учене и мотивиране на учениците.

-Владее методи за оценка на качествата и пригодността на образователни и учебни материали, разработени за посрещането на различни образователни потребности.

- Владее разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес.

Необходими знания и умения.

За упражняване на професията "Учител по физика" трябва лицето да е завършиловисше образование по образователна-квалификационна степен " магистът" или "бакалавър" по стециалностите "Физика" с допълнителна учителска правоспособност", "Педагогика на озучението по физика и математика" или "Педагогика на обучението по физика и химия". За да бъде по-интересно на учениците и за да вникнат в материала някои уроци могат да се преподават на компютър и това налага умения на учителя гъфкаво и целесъобразно да използва компютъра в работата си.Чуждоезиковата подготовка е желателна, тъй като дава възможност за проучване на по-широк кръг от специализирана литература.

Къде работи - при какви условия и организация на труда.

Мястото където учителят по физика контактува с учениците е класната стая. Спецификата на професионалната дейност на учителя изисква специално оборудван кабинет за провеждане на практически упражнения. Много важно е наличието на персонален компютър, за по-лесното усвояване на материала от учениците. Използвайки преобладаващата положителна нагласа за обучение и работа с компютрите у учениците се активизират познавателните им интереси и се създава мотивация за учене по предмета.

При реализиране на цялата си дейност учителят по физика усъществява професионални контакти с:

- учениците;

- техните родители;

- учители и възпитатели от същото и други училища;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване по професионална психодиагностика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.