Изследване по психология на девиантното поведение


Категория на документа: Психология


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

БЛАГОЕВГРАД

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ

Учебна дисциплина: Психология на девиантното поведение

Тема: Диагностика на склонността към отклоняващо се поведение при ученици от горно-училищна възраст

Изготвил: Проверил:
Мая Ваканска Доц. д-р Русанка Манчева
Фак.№ 12350342002
Първи курс, задочно обучение
Магистратура неспециалисти

2013 година

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СКЛОННОСТТА КЪМ ОТКЛОНЯВАЩО СЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ГОРНО-УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ С МЕТОДИКА НА А. Н. ОРЕЛ

Връзката личност-общност- правило на поведение е характерна за всяко социално общество. Онези действия и постъпки, които имат личностен смисъл, но са насочени към нарушаването на общоприетите правила на поведение се наричат девиантни или отклоняващи се. Терминът "девиация" има латински произход- de viacion-(обратен път), което означава обратно, противоположно действие на нещо, което е прието като норма.
Цел на изследването:
Установяване на наличието или отсъствието на склонност на учениците към девиантно поведение.

Задачи на изследването:
1.Организационни:
Подбиране и изследване на десет (10) ученици - пет (5) момчета и пет (5) момичета от дванадесети клас, в гимназия. Време на провеждане на изследването- преди обяд. Приложение на следната методика за проучването:
Методика за диагностика на склонността към отклоняващо се поведение (А.Н.Орел)
2. Изследователски:
- Диагностика на склонността към адиктивно поведение, самонараняващо и саморазрушаващо се поведение, склонност към насилие и агресия, контрол над емоционалните реакции, при дестте изследвани лица.
- Съпоставимост между половете при отклоняващото поведение;
- Обработване и анализиране на резултатите от изследването.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Методиката за диагностика на склонността към отклоняващо се поведение (СОП) на А.Ю.Орел е стандартизиран тест-въпросник, предназначен за измерване на готовността на подрастващия към реализация на различни форми на отклоняващо се поведение. Въпросникът представлява набор от психодиагностични скали, насочени към измерване на готовността към реализация на отделните форми на отклоняващо се поведение: склонност към нарушаване на норми и правила; склонност към адиктивно, самонараняващо и саморазрушаващо се поведение; склонност към агресия и насилие; скала за волевия контрол над емоционалните реакции; склонност към делинквентно поведение. Има скала за нагласа към социално-желателни отговори.
Скалите се делят на съдържателни и служебни. Съдържателните скали са насочени към измерване на психологичното съдържание на комплекса от свързани помежду си форми на девиантно поведение, социално-личностни нагласи, стоящи зад тези поведенчески прояви. Служебните скали са предназначени за измерване на предразположеностите на изследвания да дава за себе си социално-одобряема информация, оценка за достоверността на резултатите на въпросника , а също за корекция на резултатите по съдържателните скали в зависимост от изразената нагласа на изследвания за социално-желателните отговори.
Тестът е разработен в два варианта, като включените пунктове-твърдения са: 98- за момчета и 107- за момичета.

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултати от проведеното изследване по методиката на А.Н.Орел на десетте изследвани лица

Таблица 1.

Изследвани

лица
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване по психология на девиантното поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.