Конфликти в организацията


Категория на документа: Психология


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

ТЕМА:Конфликти в организацията
Причини и последици.

Студент:Ралица Василева Петкова
Факултетен № 1208917106
Магистърска програма: "Управление на човешките
ресурси"

Проверил:проф.Ж.Генова

По своята същност конфликта представлява конкуриращи се интереси. Има различни гледни точки по отношение на конфликтите. Често се разглеждат като нежелателно явление /дисфункционален конфликт/, тъй като се свързва с агресия, заплаха, спор, враждебност. Освен това

- за тяхното решаване се губи време:

- отнема част от потенциала на хората

- следствие са от допуснати грешки при управлението

- негативно влияят върху крайния резултат

- отрицателното влияние върху микроклимата на организацията

ТЕОРИТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КОНФЛИКТА

1.Дефиниция: Конфликтът е сблъсък на противоречащи се действия, нагласи, чувства, потребности, цели и ценности.Определя се също така като сблъсък на противоположни интереси, на несъвместими ценности и възгледи.В трудовете на авторите, принадлежащи към школата на научното управление, административната школа и поддръжниците на Макс Вебер, конфликтът винаги е нежелано явление, което при възможност винаги трябва да се избягва или незабавно да се разрешава.

2.Конфликтът между хората е нещо естествено и неизбежно

3.Конфликтът може да окаже конструктивно (положително) или деструктивно въздействие върху страните които са включени в него.

4.Конфликтът има доста положителни функции във взаимоотношенията : - източник на промяна, помага за преодоляване на застоя, стимулира интересите, стимул за решаване на проблеми, проверява и оценява взаимоотношенията, преоценка на социалната система, изясняване и др.

5.Общуването е необходимо, но не е достатъчно за решаване на конфликта.

6.Факторите които влияят върху развитието на конфликта са:
* характеристика на включените страни и техните ценностни мотиви
* предишни взаимоотношения
* същност на проблема
* социални условия
* заинтеренсовани страни
* стратегии на двете страни
* последици, награда или нежелано наказание

7.В началото конфликтът тръгва в някаква посока (положителна или отрицателна) и впоследствие има собствена логика на развитие, т.е.първоначалния негативен старт усилва негативните характеристики на конфликта.

8.Всеки конфликт е съпроводен с повишаващо се психично напрежение за опонентите.Цялостната динамика на конфликта може да се изрази по следния начин:
* възникване на конфликтна ситуация между опонентите в резултат на осъзнаване и от двете страни на неделимостта на обекта
* усилване на психичното напрежение у опонентитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфликти в организацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.