Конфликти в организацията


Категория на документа: Психология


Ръководството може да реши да търси пътища за приемане на всеки възможен компромис или да позволи на отрицателните чувства, породени от факта, че са принудени да намерят повече пари, да вземат връх и да започне да гледа на работниците като на врагове, които трябва да бъдат грабени, когато е възможно.
Дадения тук пример е принципен и се поражда отново и отново в големите и малки организации. Стадиите са същите, независимо от причината за възникване на конфликта.
Ако вие сте лице с отговорен пост, когато такъв конфликт възниква, независимо дали е между индивиди или групи, вие трябва да наблюдавате началото на тези цикли и да се опитате да направите нещо по време на втория стадий. Ако той бъде пропуснат, нещата стават далеч по-трудни, нервите се опъват, появява се инат, едната или двете страни отказват да мислят за компромиси по какъвто и да е начин.
Те стават все по-малко сговорчиви с времето и е почти невъзможно да се очаква, че един агресивен или гневен човек ще реши добре конфликта.
Ако отрицателният конфликт не е забелязан и решен на време, могат да се появят дълготрайни проблеми. Индивидите се различават по начина, по който реагират на подобни конфликти. Много от тях са така разстроени, че дори когато конфликтът е решен, тяхната работа и нагласа продължава да страда. Това, разбира се, означава допълнителни проблеми за всеки.

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТИ:
Погледнато в широк смисъл причината за конфликта е това явление, което предопределя неговата поява, последващо развитие и в крайна сметка неговия завършек.В края на краищата най-фундаменталната причина на всеки конфликт се свежда до следното- противоречие между интересите на обществото (индивиди, социални групи и социални слоеве), по повод на осъзнатия им дефицит на потребности.
За възникването на конфликти в една организация има няколко причини.Основните са:- ограничените ресурси които трябва да се разпределят, взаимната зависимост между задачите, задаанията, различията в целите, различията в представите и ценностите, различия в маниера на поведение, различия в равнището на образование, различия в комуникацията и различия в трудовото възнаграждение.
Важно е ръководителите да знаят индивидуалната конфликтност на груповите членове и характера й, за да могат лесно да управляват възникналите междуличностни конфликти.
* разпределения на ресурсите- недостигът на важни ресурси:-пари, материали, инструменти и доставки- е най-често срещаният източник на конфликт в организациите.Рядкост е организацията да има достатъчно ресурси, за да задоволи потребностите на всичките си членове.Когато членовете са принудени да се съревновават за тези ресурси,обикновено резултатът е конфликт.
* взаимна зависимост между задачите- възможност за конфликт има навсякъде, където задачата на един човек или група зависи от друг човек или група.
* различия в целите- възможността от конфликт се увеличава поради специализацията на съставните части на организацията.Специализираните подразделения сами формулират своите цели и могат да отделят по-голямо внимание за достигане на собствените си цели отколкото на организацията като цяло.
* различия в представите и ценностите- представата за дадена ситуация зависи от желанието за достигане на определена цел. Различията на между отделните индивиди най-често са: поставените цели, претенции, индивидуалното поведение, групово поведение, ценностна система, жизнен опит и маниери.Вместо да оценяват обективно дадена ситуация хората могат да разглеждат само определени нейни алтернативи, възгледи и аспекти, които според тях са благоприятни за тяхната група или личните им потребности.По тази причина всеки ръководител на отдел "дърпа чергата към себе си"; всеки ръководител на функционално подразделение смята, че само той може да се справи с проблема.
Разликата в ценностите е една от най-разпространените причини за възникване на конфликт.Например, подчиненият счита че винаги има право да изрази мнението си докато според ръководителя същият този подчинен има право на мнение само когато го питат.Ръководителят смята че неговият подчинен безпрекословно трябва да изпълнява нарежданията му.
* различия в маниера на поведение и жизнения опит- тези различия винаги увеличават възможността за възникване на кофликт.Срещат се хора които проявяват агресивност и враждебност.Такива личности създават около себе си атмосфера заредена с конфликтни ситуации.
* лоши (некачествени) комуникации- лошото предаване на информация представлява както причина така и следствие от конфликта.То може да играе роля на катализатор в конфликта като пречи на отделните сътрудници и групи да разберат ситуацията или гледната точка на другия.
* трудовото възнаграждение

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ КОНФЛИКТА:

- функционални - те са стимулатор за творчество и инициатива, за ефективна промяна, повишаване производителността на труда, подобрено анализиране и избор на оптимален вариант за решаване на проблеми.

- Дисфункционални - ако не се приложат ефективни методи за управление на конфликтите следва: неудовлетвореност на работата, несигурност и заплаха, текучество на персонала, ниска степен на сътрудничество, недоверие и подозрителност.

НИВА НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ:

a) Вътре в индивида-всички форми на вътрешния конфликт могат да причинят проблеми на индивида, докато той търси решение.Трябва да се търси най-доброто решение, което лицето може да приеме при дадени обстоятелства.
b) Между двама индивиди-конфликтът между двама индивида често се проявява, когато не са се овладели и са проявили раздразнение.Необходимо е ръководителят да следи за промяна в нагласите на тези лица и да реагира своевременно, така че конфликтът да не се разрастне.
c) В екип от индивиди-когато екипът е съставен от хора с творчески начин на мислене, през цялото време може да се появява конфликт на идеи.Когато става дума обаче не за идеи, а за личности, ситуацията трудно се контролира.Тогава са важни разговорите тип "разтворена книга".
d) Между два екипа в една организация.междуекипният конфликт е естествен и неизбежен, тъй като е трудно да се синхронизира напълно работата на различните екипи.Често при такива екипи членове, мислещи и действащи различно от останалите биват наказвани, убедени или отстранени.Такива междуекипни конфликти възникват под влияние на няколко по-важни фактора:съревнование между екипите, несъвместими междуекипни цели, разлика в груповата култура и др.

Проведено изследване показва че мениджърите изразходват 21% от времето си в разрешаването на конфликти.Всеки конфликт е съпроводен с повишаващо се психично напрежение за опонентите.Цялостната динамика на конфликта може да се изрази по следния начин:
* възникване на конфликтна ситуация между опонентите в резултат на осъзнаване и от двете страни на неделимостта на обекта
* усилване на психичното напрежение у опонентите
* възникване на инцидент в резултат на предприети практически постъпки поне от едната страна
* проява на конфликта
* прекратяване на конфликта или задълбочаване на конфликтната ситуация

ТИПОВЕ ЛИЧНОСТИ И КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ:

1.Личности с патологична убеденост в правотата си
Когато хората са с патологична убеденост в правотата си без да я подлагат на съмнение, в резултат на понижената адаптивност и критичност на мисленето си, постоянно се въвличат в конфликти с околните и го правят с особена енергичност.Тези хора се определят като конфликтни личности.Близки до тях са демонстративните личности.Те се стремят да бъдат център на внимание на другите, за което се борят доста активно и настойчиво.Те са силно зависими от външни обстоятелства поради стремежа си към моментен успех, което често ги докарва до стихийност в поведението и понижен самоконтрол.Чрез поведението си те често засягат другите хора, стремежът им към показност понякога е свързан с нарушаване правата на другите.

2.Творчески личности
Определен конфликтен потенциал създават и този вид личности, поради това че постоянно търсят нови решения, поради което влизат в конфликт с утвърдените норми, стереотипи и мнения.Конфликтите които те предизвикват са мотивирани от рационални подбуди- да внесат обновление и прогрес.Те често имат проблеми с адаптацията към средата и това трябва да се отчита от ръководителите.

3.Свръхзискателни личности
Те са силно включени в работата и развиват очаквания че и другите ще имат подобно отношение.Това обаче не става и те често изпитват разочарования, които намират емоционален разряд в отношенията им с другите.

4.Рационален тип личностиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфликти в организацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.