Конфликти в организацията


Категория на документа: Психология
УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ ЗА СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТА:
Различните подходи попадат в 3 групи,които се разделят по следния начин:- предотвратяване,ранна намеса и намевса на трета страна.Управлението на конфликта е по-лесно в началните му стадии, тъй киато всеки следващ етап изисква по трудни и по-продължителни намеси.
1. Предотвратяване на конфликта- колкото и да се опитваме да предотвратим конфликтите в организацията, те не могат да бъдат избегнати.Но можем да ги почувстваме в ранните им стадии (неудобства,неразбирателство с други членове).Препоръчва се да се използват умения за общуване.Така ще изразим притесненията си и ще възстановим баланса във взаимоотношенията с другата страна.Ако предприемаме постоянно подобни действия скоро можем да усетим, че напрежението вече го няма.Този подход е подходящ при справянето с междуличностни проблеми, но не е ефективен при междугруповите конфликти и кризите в големите групи.
2. Ранна намеса- добрите комуникативни умения при определени обстоятелства не са достатъчни да разрешат конфликта.В ситуации при които противопоставянето е ескалирало до инциденти или обтягане на отношенията между служителите се налага използването на метода персонално проблемно разрешаване.Той е полезен при междуличностни кризи и най-вече в ситуации, при кото участниците притежават приблизително равни власт и статус.
3. Разрешаване на конфликти с помощта на трета страна- понякога е невъзможно две страни въвлечени в конфликт, да стигнат до разрешаването му въпреки всички усилия и умения.Общуването между двете страни е почти невъзможно, когато съществуват подозрения и недоверие.Същото се получава и когато спорните въпроси са много и прекалено сложни, за да могат адекватно да се дефинират от участниците.
В такива ситуации е полезно да се ангажира неутрален човек или екип, който да помогне в разрешаването на конфликта.Тази трета страна в конфликта обикновено използва възможностите на някоя от следните 3 процедури:- помиряване, медиация (посредничество) и арбитраж.

Основната причина за трудовите конфликти в организациите се крие в различието на основните интереси на работодателя и представителите на наемния труд. Това е класическото противоречие между целите на организацията и желанието на индивида да увеличи доходите си за положения труд. И именно системата на индустриалните отношения е призвана да реши това противоречие по пътя на преговорите, взаимното уважение и зачитането на интересите на всяка страна. Преговорите предполагат използването на компромиси, позволяват на всяка една страна да защити в определена степен своите цели, като зачита интересите и целите на другата страна.

Конфликтите на интереси са неизбежна част в трудовите отношения и колективното преговаряне е начин за тяхното разрешаване. Под управление на трудови конфликти разбираме ясно поставен проблем, страни в конфликта и съответно преговори, план за преговорите; тактика на водене на преговори.

Преговорите между страните в системата на КТО са непрекъснат процес и механизъм, чрез който страните упражняват своята сила за постигане на целите си.

Главното при започване и водене на преговори е наличието на ясна цел. Формулирането на исканията може да се разглежда като втори етап. Преди започване на преговорите всяка от страните определя и границата, до която тя може да отстъпи по отношение на поставената цел и свързаните с нея искания. Определянето на целите и исканията, и областта на тяхното вариране, обикновено представлява подготвителния етап от воденето на преговори.

Втория етап е формирането на групата за преговори. Планирането на преговори и разработването на стратегия за тях, изисква умения, умения за водене на преговори, за успешна ролева игра. Преговорите се водят обикновено по предварително разработен и съгласуван график, който би следвало да бъде гъвкав, но и да има определен краен срок за тяхното приключване.

В процеса на водене на преговори важно значение има избраната стратегия и тактика. Особено значение при това имат два елемента: аргументацията и самото предложение. Конфликтите на интереси са неизбежни в трудовите отношения и колективното преговаряне е начин за тяхното разрешаване.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфликти в организацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.