Копинг-поведение в стресови ситуации


Категория на документа: Психология


Югозападен университет "Н.Рилски"
Философски факултет

РЕФЕРАТ

по Психология на стреса

Тема:

Копинг-поведение
в стресови ситуации

Изготвил: Светлана Видинска Проверил: доц.д-р А.Алексиев
Специалност: Психология
Фак.№ 0907529

Благоевград 2014

Увод

Животът на съвременния човек поставя неговото съществуване и развитие в условия на крайна неопределеност. Нестабилността на икономическите, политическите и социални фактори води до проблеми в ориентирането на индивида в социалното обкръжение и невъзможност за прогнозиране на бъдещето. В тази връзка особена актуалност придобиват въпросите, свързани с функционирането, адаптацията и изработването на лични ефективни стратегии за преодоляване на различни стресови ситуации. В психологическата наука процесите на преодоляване на трудни жизнени събития се наричат справящо, адаптивно поведение или копинг-поведение.
Глава 1. Копинг-поведение и стрес
1.1 Какво е копинг-поведение

Трудовете, посветени на изучаването на феномена копинг-поведение се появявят в западната психология през втората половина на 20 в. Немските автори използват термина bewaltigung (преодоляване). Руските изследователи интерпретират понятието копинг-поведение като справящо се поведение или психологично овладяване. То е индивидуален способ за справяне със затрудняващата ситуация в съответствие с нейната значимост и особеностите на личността и средата, определящи до голяма степен човешкото поведение.

Понятието "копинг" се интерпретира по различен начин в различните психологични школи.

Първият подход е неопсихоаналитичният. Копинг-процесите се разглеждат като его-процеси, насочени към продуктивна адаптация на личността в трудни ситуации. Функционирането на копинг-процесите предполага включване на когнитивни, морални, социални и мотивационни структури на личността в процеса на овладяване на проблема. В случай на неспособност на индивида за адекватно справяне със ситуацията се включват защитни механизми, способстващи пасивната адаптация. Тези механизми се определят като ригидни, дезадаптивни способи за овладяване на проблема, възпрепятстващи адекватната ориентация на личността в реалната действителност. Иначе казано, копинг и защита функционират чрез еднакви его-процеси, но се явяват разнопосочни механизми за преодоляване на проблема.

Вторият подход определя копинга като качества на личността, позволяващи да се използват относително постоянни варианти на отговор в стресови ситуации. А.Билингс и Р.Мос разграничават три начина за справяне със затормозяващата ситуация.

1. Копинг, насочен към оценката - преодоляване на стреса, включващо в себе си опит да се определи значението на ситуацията и да се приведе в действие определена стратегия: логически анализ, когнитивна преоценка и др.

2. Копинг, насочен към проблема - овладяване на стреса, имащо за цел модифициране, омаловажаване или отстраняване източника на стрес.

3. Копинг, насочен към емоцията - преодоляване на стреса, включващо когнитивни, поведенчески усилия, с чиято помощ човек се опитва да намали емоционалното напрежение и да поддържа афективно равновесие.

В третия подход копингът се разглежда като динамичен процес, който се определя от субективността на преживяване на ситуацията и много други фактори. Р. Лазарус и С.Фолкман обозначават психологическото преодоляване като когнитивни и поведенчески усилия на личността, насочени към намаляване на стресовото влияние. Активната форма на копинг-поведение, активното преодоляване, се явява целенасочено отстраняване или остлабване на влиянието на стресиращата ситуация. Пасивното копинг-поведение, или пасивното преодоляване, предполага използването на различен арсенал от механизми за психична защита, които са концентрирани върху понижаване на емоционалното напрежение, а не изменение на стресовата ситуация.

Р. Лазарус разграничава три типа стратегии на овладяване на затрудняващата ситуация: механизми на защита на Егото; директно действие - нападение или бягство, което е съпроводено с гняв или страх; овладяване без афект, когато реална заплаха няма, но потенциално съществува.

По мнение на С.Фолкман и Р.Лазарус копингът изпълнява две основни функции:

1.регулация на емоциите (копинг, насочен към емоциите);

2. управление на проблемите, предизвикващи дистрес (копинг, насочен към проблема).

Тези две функции се реализират в повечето стресови ситуации. Тяхното количествено съотношение зависи от това как се оценява самата ситуация. Оценката на случващото се играе важна роля в процеса на еволюция на човека, от нея зависи интензивността и характера на емоциите, които се изпитват при сблъсък с проблемите.

Д. Галахър прокарва хипотезата, че оценката на събитията зависи от обема на личностните ресурси, позволяващи справяне с тези събития. Ако индивидът оценява своите ресурси като недостатъчни, неадекватни, то събитието се възприема като заплаха. Обикновено устойчивите на стрес хора адекватно оценяват своите ресурси и възприемат стресогенните събития като житейски промени.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Копинг-поведение в стресови ситуации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.