Копинг-поведение в стресови ситуации


Категория на документа: ПсихологияХ.Хекхаузен посочва, че "колкото по-силно се променя ситуацията, толкова по-малко еднородно става поведението". Ефективна стратегия в този случай, допълва В.А.Бодров, е търсенето на информация за дадената ситуация или проблем. Неопределеността на ситуацията е свързана със субективния контрол на събитията от страна на човека. Колкото по-нееднозначна е една ситуация, толкова по-малко тя се възприема като подвластна на контрол от страна на субекта. В.А.Бодров отбелязва, че отсъствието на възможности и способности за предсказване развитието на събитията води до невъзможност за ефективно преодоляване на ситуацията. На свой ред отсъствието на възможности да се прогнозира развитието на събитията, както и слабият контрол над ситуацията предизвикват намаляване на проблемно-ориентираните копинг-стратегии за сметка на емоционално-ориентираните копинг-отговори.

Както отбелязват Лазарус и Фолкман, проблемно-ориентираните форми на копинг ще бъдат използвани предимно ако ситуацията се оценява като поддаваща се на изменение. И обратното, ако индивидът разглежда ситуацията като неподдаваща се на промяна, по-вероятни са емоционално-ориентираните форми на копинг.

Проблемно-ориентираният копинг, по мнение на авторите, е свързан с опитите на човека да подобри отношенията "човек-среда" чрез изменение на когнитивната оценка на настъпилата ситуация, например търсене на информация за най-правилното поведение или въздържане от прибързани действия. Емоционално-ориентираният копинг пък включва мисли и действия, които имат за цел да намалят физическото или психично влияние на стреса. Те не се насочени към отстраняване на заплашващата ситуация, но създават чувство за облекчение (избягване или отричане на ситуацията, хумор, успокоителни вещества и др.)
Заключение

В заключение е важно да се отбележи, че различните стресови ситуации, неопределеността на събитията за човека могат да бъдат следствие както от обективно зададени параметри на ситуацията (нейната променливост и висока динамика), така и от субективната интерпретация, свързана с личностните особености, отсъствието на опит или навици за разрешаване на даден тип житейски събития. Към днешна дата изследванията върху копинга едва започват да се развиват в различни аспекти на приложната психология. Днес учените, занимаващи се с проблемите на преодоляващото поведение са длъжни да се съсредоточат върху определянето на механизми за оптимални начини на реагиране и преодоляване на стресиращи ситуации в неопределени социални условия.

Списък с използвана литература:
Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. 1994. Т.15. №1.
Анцыферова Л.И. Психология повседневности: жизненный мир личности и "техники" ее бытия // Психологический журнал. 1993. №2.
Бодров В.А. Когнитивные процессы и психологический стресс // Психологический журнал. 1996. Т. 17 №4
Волкова Н.В. Coping strategies как условие формирования идентичности // Мир психологии. 2004. №2
Дементий Л.И. К проблеме диагностики социального контекста и стратегий копинг-поведения // Журнал прикладной психологии. 2004. №3.
Нартова-Бочавер С.К. "Coping behavior" в системе понятий психологии личности // Психологический журнал. 1997. Т.18. №5.
Прайс Р. Ситуации риска // Психология социальных ситуаций. Хрестоматия. / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. - СПб.: Питер. 2001.
Прохоров А.О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности. - М.: ПЕР СЭ. 2005.
Хекхаузен Х. Личностные и ситуационные подходы к объяснению поведения // Психология социальных ситуаций. Хрестоматия. / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. - СПб.: Питер. 2001.
Carver, C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K. Assessing coping strategies: a theoretically based approach // Journal of Personality and Social Psychology 1989
Folkman S. and Lazarus R.S. Coping and emotion // Monat A. and Richard S. Lazarus. Stress and Coping. N.-Y. 1991.
Lazarus Richard S. and Folkman Susan The concept of coping // Monat A. and Richard S. Lazarus. Stress and Coping. N.-Y. 1991.
Murphy L. Coping vulnerability and residence in childhood. Coping and adaptation N.-Y., 1974

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Копинг-поведение в стресови ситуации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.