Криминална психология


Категория на документа: Психология


Криминална психология /КП/

КП е приложна между дисциплинарна област и отрасъл на юридическата психология. Тя се занимава с психологическото портретиране на разл. видове правонарушители и с психологическият анализ на оперативно-издирвателните дейности на полицията. КП изучава психологическите причини и условия за извършване на престъпление, закономерностите и механизмите на подготовката и реализацията на престъпления от отделни лица и престъпни групи. КП разработва типологии на правонарушителите и на престъпните групи.

Криминалните психолози изучават източниците на асоциалност при престъпниците, степента на изграденост на анти обществените ценности, убеждения, мотиви, нагласи и поведенчески сценарии. Те разглеждат тези персонални особенности в контекста на конкретни криминални ситуации, като отчитат и поведението на жертвите в тях. Според някои автори психовиктимологията /психология на жертвата/ е част от предмета на криминалната психологи /КП/.

ЮП-криминална психология - криминология - превенция;

-------криминалистична - криминалистика - разкриване на престъпления /предмети на престъпленията/.

Криминалната психология проучва особеностите на оперативно издирвателната работа произтичащи от спецификата на нейният информационно аналитичен и конспиративен профил.

/(полицията действа конспиративно /прикрито/ тъй ката самата престъпна дейност е конспиративна).

В наст.момент усилията на криминалните психолози са ангажирани с проучването на механизмите и увеличаване на потенциала на оперативното мислене. Тук от особено важно значение да се построи изходният оперативно информационен модел на ситуацията. Евристично да се установят връзките м/у неговите елементи. Бързо да се определят подходящите версии и да се структурира вероятният психологически портрет на правонарушителя.

Криминалните психолози разработват разл.видове методически препоръки относно провеждането на отделните оперативно следствени действия, на набирането, подготовката и използването на информатори и на внедряването на полицейски служители в престъпните групи. Активно работят криминалните психолози при разкриването на серийни убйци.

Разработката на психологическите препоръки се извършва чрез моделиране на индивидуално психологическите особености и на най- уязвите места на личността на правонарушителя. Касае е се за стериотипноста, избора на жертви, стремеж за връщане към местопрестъплението, особености на мотивацията които са свързани със стремежа за превъзходство, със желанието за повторно получаване на удоволствие от действията по убийството с мнителността и жестокостта или със такива личностови характеристики като демонстративност и педантизъм. В рамките на този вид портретиране се подготвят и психологически препоръки за пространствените характеристики на престъплението, за очертаване на пространственният му модел, за прогнозиране на простраственото поведение на евентуалният правонарушител и разпределението на ресурсите с които той оперира.

Психологът който работи непосредствено в оперативно полицейско подразделение изпълнява следните функции /задачи/:

1. Психологът обучава оперативните работници /ОР/ при внедряването им в реални престъпни групировки.

2. Разработване на методики за обучение на информатори с цел успешното изпълнение от тях на поставените им задачи.

3. Обучения на оперативни работници за създаване на психологически контакт и доверителни отношения със обекти на професионален интерес.

4. Изграждане на умения в оперативните работници /ОР/ за разкриване на намеренията на обектите на оперативен интерес по външните признаци на тяхното поведение.

5. Обучаване на оперативните работници на умения да разиграват роли в разл.социални групи при осъществяването на оперативни мероприятия, вкл. и с използването на елементи на актьорска психотехника.

6. Оказване на практическа помощ на оперативните работници при изграждането на психологически портрети на лицата представляващи оперативен интерес или интерес за вербоване.

7. Провеждане на специални психо-физиологични изследвания ч/з полифизиограф или ч/з прилагане на психодиагностични изследвания.

8. Консултиране на ОР във връзка със професионалната им адаптация.

9. Консултиране на ОР /те трябва да имат добра психо-физична подготовка, владеене на БПТ, да борави добре с огнестрелно оръжие/ при провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия. /При стигане до кризисна ситуация (раняване, злополука, убийство при изп.на служ.задължения)/ .
Психологът има обезпечаваща /консултативна,подкрепяща/ функция .

Криминалната психология съдейства и при разработването на психограмата на ОР. Тя вкл.следните компоненти:
- Развитие на комуникативни качества и умения;
- Волеви качества;
- Внимание и наблюдателност;
- Развита професионална памет и практически интелект;
- Висока пофесионална мотивация, емоционална устойчивост, моторни умения и качества.

2. МЕТОДИ НА КРИМИНАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Профилактиращата беседа е един от методите за оказване на превантивно, корекционно въздействие, но за събиране на оперативни данни от криминално проявени лица или потенциални правонарушители. Чрез нейното провеждане се контролира поведението на профилактираното лице и се установява актуалното състояние на неговите криминални нагласи. Криминалният риск нараства при наличието на психотравмиращи фактори, обстоятелства и зависимости. Внимателно трябва да се преценят целите, плановете задълженията и отговорностите на профилактираното лице. Всякаква липса на ангажименти или неопределеност в този план водят до покачване на криминалните рискове. /Беседите имат въздържащ респектиращ характер/.При провеждането на такъв тип беседа може да се получи широк спектър от информация/.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Криминална психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.