Критичен анализ


Категория на документа: Психология


Нов Български Университет

Програма Психология

Критичен анализ
Теории за личността

Екатерина Каприева Ф64924

София, 2013
Най-общото определение за личност е отделен индивид носител на определени нравствени черти и реализиращ себе си в социалните групи. Дали това е достатъчно да разберем личността и защо повечето хора се интересуват предимно от различията помежду ни.
Въпросите за личността вълнуват мислителите още от античността. Извесно е определението на Аристотел за личността - "зоополитикон" или социално същество, което се формира и функционира в общестото. Най-великите имена в областта на психологията имат терории за това кога и как се развива личността. Това са учени като Фройд, Юнг, Адлер, Ериксън, Фром, Маслоу и много други.
Избрала съм да сравня теориите за личността на двама от тях, в чиито трудове Фройд е оставил ярък отпечатък - Ерик Ериксън и Карл Густав Юнг.
Теория за личността - Ерик Ериксън
Ериксън работи по теорията на Фройд, като я допълва с още няколко стадия. Той твърди, че въз основа на епигенетичния принцип се осъществява развитието на личността. "Обобщен този принцип постановява, че всичко, което расте има основен план и че от този основен план възникват частите, като всяка част има своя период на доминиране до момента, когато всички части са възникнали, за да формират функциониращото цяло."
При Ериксън има установени осем етапа на развитие, като успешното преминаване на всеки човек през даден етап, от части зависи от това, как се е справил с предходния етап. Друга много важна част от развитието на личността, според Ериксън , е отношението между поколенията, което той нарича "взаимозависимост". Докато индивида преминава през определен стадий, той трябва да преодолее кризите присъщи за съответния стадий.
Ето и осемте етапа:
Първият стадий е "орално-сезорния", той трае около година и половина след разждането на детето. При него кризата, която трябва да бъде преодоляна е доверие срещу недоверие. Според Ериксън детето трябва да изгради доверие към родителите си, като също така запази и малко недоверие, за да не бъде прекалено наивно когато порастне.
Вторият стадий е "анално-мускулния", от година и половина до около тригодишна възраст. Тук задачата пред която се изправя детето е справянето със срама и създаването на самостоятелност от страна на родителите.
Третият стадий е "генетално-локомоторния" възрастта по време, на която детето перминава през стадия е от три години до пет-шест години. Крисата е инициатива срещу вина. През този период, детето трябва да бъде окуражавано да проявява инициативност, да бъде отговорно и съотвено да изпитва вината за постъпките си.
Четвъртият стадий е "латентният". Това е стадия на училищната възраст, от около шест до дванадесет години. Детето е готово да усвоява нови знания и да се научи да споделя задълженията. Кризата на този етап е усърдие срещу малоценност.
Петия стадий е юношеството - от пубертета до около двадесет годишна възраст. Кризата е Аз-идентичност срещу объркване на ролите. През този период всеки индивид трябва да разбере каква е неговата роля и как тази роля се вписва в обществото.
Шестият стадий е на ранната зрялост. Този период продължава от около осемнадесет-двадесет години до около тридесет години. След като младия човек, вече е осъзнал каква е ролята му в обществото, той е готов за взаимоотношения на интимност и доверие с друг човек. Ако младия човек не търси такава интимност или опитите му често се провалят, той може да се изолира. Кризата е интимност срещу изолация.
Седмият стадий е средния период на възрастния, задачата е в правилно съотношение да развият съзидателност и стагнация. Този период трае от двадесет до околко петдесет години.
Осмият стадий е наречен "зрялост" - от петдесет години и след тях.
Кризата е "цялост на Аз-а срещу отчаяние". Проблемът, пред който се изправят възрастните е чувството, че това, което правиш е незначително.
Теория за личността - Карл Юнг
Юнг има по-духовно ориентирани виждания относно развитието на личността. Според него душата е изградена от три части - Его-то, с което той идентифицира съзнанието, личното несъзнавано, което е свързано със съзнаниеето и третата част, която е уникална за неговата теория - колективното несъзнавано. Колективното несъзнавано е общото психично "наследство на цялото човечество" нещо като вродена информация, която обаче не съзнаваме. Според Юнг в колективното несъзнавано се съдържат образи, които въздействат върху развитието на личността, тези образи той нарича Архетипи.
Архетипа представлява първообраз, вроден модел на мислене и действие.
Някои от основните архетипи са:

"Анима" и "Анимус" (мъжкото или женското начало) като и двете присъстват в душата на човека.
"Персоната" или ролите, които всеки от нас "играе" в обществото.
"Сянката" е тъмната половина на личността. Всяко нещо съществува благодарение на неговата противоположност.
"Его-то" е най-важния архетип, който е основен за развитието на личността.

Освен основните, горе изброени, съществуват и други архетипни образи, като някои от тях са идентични в различните култури. Това са архетипа на "майката", "детето", "героя", "хитреца" и други.

Юнг не посочва точен брой на архетипите, те могат да се препокриват, допълват и размиват един в друг. Той въвежда и термините интроверсия и екстраверсия,чиито смисъл, често се бърка със стеснителност и общителност.
Възприятията и действията на екстраверта са свързани с обективните събития, докато интроверта отхвърля обекта, интересите са несочени навътре, този тип се управлява от субективни фактори.
Това са двата основни типа личност, които Юнг различава, като след това ги допълва с още четири функционални типа - усещане, мислене, чувство и интуиция. Усещането ни показва, че нещо съществува, мисленето ни ориентира какво е то, чувството ни помага да разберем, дали това нещо е приятно или неприятно, а интуицията - от къде идва и къде отива. Всеки човек трябва да се стреми да развие и четерите функционални типа, но в повечето случаи развиваме един или най-много два.
Въпреки че и двамата учени са повлияни от работата на Фройд, и двамата отхвърлят сексуалния аспект, като най-фундаментален при развитието на личността. Ериксън гради своята теория на базата на епигенетичния принцип. Допълвайки теорията на Фройд с три етапа,така той излага общо осем етапа на развитие, като във всеки етап се откриват сложни взаимовръзки между поколенията и хората от различните социални групи с които, постепенно се сблъсква индивида. Според Ериксън преминавайки през дадена криза, всеки индивид трабва да изгради положителни качества и да избегне неадаптивностите и уврежданията. Юнг също използва теорията на Фройд като фундамент, само че в друг аспект. Подобно на Фройд, той твърди, че душата се състои от три части.Една от тези три части е колективното несъзнавано, с която теорията на Юнг се различава коренно от всички останали. Юнг също се интересува от взаимоотношенията между хората, но определя типовете личност по това, как те възприемат света, като излага два основни типа екстраверт и интроверт, и четери подтипа - усещащ, мислещ, чустващ и интуитивен. Юнг посочва и някои модели на поведение, които от строго индивидуални могат да бъдат идентични в различните култури. Тези модели, той нарича архетипи, които от своя страна са дълбоко вкоренени в колективното несъзнавано на всеки от нас. Както Юнг, така и Ериксън се интересуват от развитието на личността в различните култури, от приликите и разликите между психичните процеси в различните култури.
Двамата учени са високо ценени в психологическите среди и често ме вдъхновяват. Двамата използват един и същи фундамент, а достигат до толкоа много и различни аспекти на личностовото развитие. Но останах с впечатлението, че ги обединява едно вярване, че само чрез смърта човек постига съвършенство и може би това е основната идея. Раждаме се за да се срещнем със смъртта.

Използвана литература:

* 1. Сиймън, Д., Кенрик, Д. (1994) Психология. НБУ. София
* 2. Карл Густав Юнг.(2002) Човекът и неговите символи. Леге Артис
* 3. Ерик Ериксън. (1996) Идентичност младост и криза. Наука и изкуство.
* 4.http://moradabg.com/perscontents_bg.htm
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Критичен анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.