Лекции по девиантно поведение


Категория на документа: Психология


1. ПРЕДМЕТ, ОБEКТ И ЗАДАЧИ НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ

През цялото историческо развитие на социалните общности, идеята за това, че поведението се дефинира като социално-приемливо и социално неприемливо, винаги е стояла в рамките на взаимоотношенията в социалните общности. Хората сами установяват, че за да може да функционира пълноценно социалната група, в нея трябва да има писани и неписани закони, чрез които да се регламентира поведението на членовете. Историческото развитие на социалните отношения показват, че хората в сходни по своето съдържание ситуации подхождат по един и същи начин и в същото време, чрез своите исторически наслоили се отношения, те са тези, които конфигурират социалните ситуации.

Човешкото поведение през всичките исторически етапи, изпълнява няколко основни функции:

1. Приспособителна функция - свързана с това, че човек в своя онтогенезис се стреми да се адаптира както към биологично заобикалящата го среда. Така и към социалните системи от отношения, включващи правила на поведение. Самото правило, представлява някаква норма, т.е. то включва определена степен на възможности за удовлетворяване или не на социалните потребности. Все едно на основата на приспособителната функция на поведението, първите норми, които се създават са моралните и естетическите норми (човек започва да определя това, което е добро и лошо за него и това което прекрасно и грозно).

2. Активна функция - тя е свързана с факта, че през всички исторически епохи, хората са били активната страна във взаимоотношенията си в природата и помежду си, т.е. човек не е пасивен, а неговата социална активност е тази, която поощрява развитието на всички негови биологични и психични структури. Той е този, който инициира взаимоотношенията и не желае да бъде потърпевш от тях.

3. Регулативна функция - свързва се с това, че самите социални общности, за да могат пълноценно да съществуват (да оцеляват), създават регулационни механизми (забранителни или разрешителни действия), чрез които самата общност като социална единица, може да функционира пълноценно. На основата на регулативната функция на поведението, исторически се създават религиозните и социокултурните норми. Правовите норми надграждат тяхното съдържание и постепенно придобиват формата на стандартно поведение. Исторически се създават първо стандартните за присъствие в общността и след това стандартите свързани с индивидуалното поведение, относно спазването на изискванията на тази общност. Това означава, че всяка една общност, каквато и да бъде, състояща се от множество хора, създава специфични, отнасящи се само за нея стандарти за поведение, които контролират и насочват действията и постъпките на хората. Характера и съдържанието на взаимодействията, са обект на изследване на социалната психология. Формите на отклоняващото се поведение, включващо действия и постъпки на човека, които са неприемливи са общността са обект на психология на девиантното поведение.

Девиантността предполага наличието на устойчиви, повтарящи се действия и постъпки, които имат саморазрушителен характер, или имат за цел нарушаване на личното и социално благополучие на друг човек или хора. Думата "девиация" има латински произход от думата "deviatio" и включва в себе си две съставки: "De" - обратен, противен, противоречащ и "via" - път; т.е. девиацията е форма на поведение, която е обратна на установения нормофункциониращ път на индивидуално или групово поведение.

Девиантно поведение е това поведение, което носи в себе си действие и постъпки, противоречащи (обратни) на социалните норми на поведение. Девиантното поведение е противоположно на социално-приемливото и затова оценката за него винаги е негативно.

Девиантна личност е тази, която е носител на девиантно поведение.

Девиантността е явление в социалните отношения, което предполага наличие на девиантни форми на поведение.

Девиантността като отклонение от съществуващите норми се разглежда в две направления:

1. конструктивна девиантност - конструктивно поведение, което свързано с противопоставяне на съществуващи ограничаващи социалното развитие норми и борба за тяхната промяна. В този смисъл отклоняващите форми на поведение придобиват позитивна значимост, тъй като те се противопоставят на старото, остарялото, консервативното и се стремят да наложат позитивното и актуалното в социалните отношения.

2. деструктивна девиация - включва характеристики на поведение, които имат разрушителен и саморазрушителен характер, както за отделния човек, така и за обществото като цяло. Личностните характеристики на носителите на деструктивните форми на поведение са предмет на изучаване от психологията на девиантното поведение.

В широкия си смисъл девиантността включва и онези личностни носители, които по силата на своите психофизиологични особености, реализират девиантни действия, които следствие от тези особености. Психологията на девиантното поведение се ангажира с анализа на девиантните форми само при психически и физически здравите хора.

Основни форми на девиантно поведение:

- агресивно поведение

- зависимо поведение (токсична, алкохолна, хазартна, хранителна, адиктивно поведение, интернет зависимост и т.н.).

- суицидно поведение

- престъпно поведение (деликвентно поведение).

Задачи на психология на девиантното поведение, разрешава като научна област няколко основни задачи:

- изследване на актуалните форми на поведение, които определят отклоняването от социално - устойчивите форми на поведение и дейности.

- Психология на девиантното поведение, разкрива взаимовръзката между различните форми на девиантност, които си взаимовлиаят. Агресивното поведение води до конфликти; зависимото поведение е следствие от субективно преживяване на конфликти; суицидите могат да бъдат в следствие от непреодолени вътрешно-личностни конфликти и зависимости, формиращи суицидни мисли; суицидните мисли могат да пораждат отчуждение, бягство от реалността или агресивност в поведението и т.н.

- Като практико-приложен клон от психологията, психология на девиантното поведение разглежда отклоняващите се форми на поведение от гледна точка на възрастовите особености и характеристики на хората. Лицата на 14г. възраст, които са носители на девиантно поведение се определят като малолетни правонаруители, а лицата от 14 до 18 г. възраст като непълнолетни правонарушители. Техните действия се оценяват като асоциални, противообществени и отклоняващи се. Най-характерни за периода на подрастващите са такива конкретни форми на девиантност като скитничество, бягство оттам дома, отчуждение, бягство от учебна дейсност и др. Все още в съвременните разбирания на девиантността съществува тезата, че девиантното поведение се свързва с отклоняващите се поведенчески действия на децата и подрастващите (отклоняващото се поведение на децата и подрастващите по смисъла на НК - наказателен кодекс). Правонарушенията се свързват с неприемане или отхвърляне на правовите норми всички действия на възрастните, свързани с това се определят като престъпление. Понятието детска престъпност се свързва с тежки престъпления (убийство и кражби при деца), които се санкционират, поради високата си обществена опасност. Науките за човека (философия, биология, химия, педагогика, медицина, психология), разграничават степента на обществено-опасното поведение. Това е една от причините през 70-те години на миналия век, девиантните постъпки с подобна стойсност при децата да бъдат обект на разглеждане на криминалната психология. Това е така нареченото деликвентно поведение (престъпно поведение). То не се различава от психология на девиантното поведение, но се включва в общия контекст на форми на девиантност, свързани с отклоняващото се поведение.

- Изучава личностовте характеристики на извътршителите на девиантното действие от гледна точка на социално-праговия и маргинализиран (двойствен) статус на хората. Установено е още през 40-те г. на миналия век (амер. психолог Р. Мерлон), че социалните общности, които имат маргинализиран социален статус формират в своите членове девиантни нагласи.

2.СОЦИАЛНИТЕ НОРМИ
КАТО ДЕТЕРМИНАНТИ НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по девиантно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.