Лекции по психология


Категория на документа: Психология


Биологическа школа: (създател Зигмунд Фроид)
Източник на активност е човешката сексуалност.

Човешката личност има 3 нива Ид (инстинкти) .Ида формира два комплекса в личността: Едипов и кастрационен комплекс.Его - съзнателната част,царство на разума
Супер его- царство на съвестта,нравствени и морални критерии
На границата на подсъзнанието и съзнанието е цезурата. Тя не позвлява на сексуалните влечения да притесняват съзнанието.
Плюсове на теорията:
+За първи път се намира учен, който има да се опълчи срещу християнската догма "за греховността на човешкото тяло и за възвишеността на човешкия дух"
+ посочва голямото значение на човешката сексуалност за телесното и психичното здраве на човека и за неговото поведение като цяло;
+ създава ученито за психоанализата, с което понякога личността да разбере, да осъзнае и управлява вътрешните си конфликти
Минуси:
1.разглежда човека само като биологично същество, изцяло подчинено на инстинктите си
2.пансексуализъм- всеобхватен, иска да обясни всичко с човешката сексуалност
3.наблюденията и експериментите са правени в/ у душевно- болни хора, а изводите и препоръките се пренасят в/ у психичноздравите
Социална школа: три нива на личността - подсъзнание ( ид), съзнание, суперего. Не приема, че източник на активност е човешката сексуалност. За социалната школа такъв източник е социалната среда. Комплекс на тоталния страх ( КТХ)- променя поведението на човека, влияние, при което 10% от децата развиват агресивно поведение - стават лидери на групата, стремят се да влязат в политиката и да упражняват власт. Подчинението се изразява в стремеж към получаване на одобрение на агресивните ( останалите 90% ) .
Теориите на Фройд
+ намалява пансексуализма на Фройд до действителните му размери
+ разглежда човека като социално, а не като биологическо същество
+ показва голямата роля на семейството и прищтелството за развитието на човешката личност
- социалната среда е разгледана много тясно- само като семейство и приятелски кръг; изпускат се други психологически конструкции като махалата, училищния клас, военната, студентската група
- смята, че агресивността може да бъд овладяна чре култура, образование, религия, морал и т. н.
- Социалните явления от типа на войните и населението се обяснявт само с комплекс на тоталния страх
Културна школа- много повече нива на човешката личност. Всяко ниво е скрито и маскирано от следващото ниво. Според Европейският културен теоритичен източник ( ЕКТ ) на активност са човешките потребности. Потребността е състояние на зависимост на личността от условията на средата.
1. ниво- потребностите за отделна ситуация имаме потребности за продължителен период от време. Дълговременни потребности - с малка сила за голям период
2. ниво- мотив- остем ( от латински ) - подбудата, караща човека да извърши съответна дейност. Пак са ситуационни и дълговременни.
3. ниво- интереси: емоционално- изразените отношения на човека
4. ниво- стремеж : желанието на личността да достигне целта на своята дейност
5. ниво- целта: обектът, който може да задоволи човешките потребности

Внимание. Формиране на вниманието. Видове внимание.

1.Определение: особено състояние присъщо на висшите животни, включително и на хомосапиенс. То се изразява в способността да насочваме психологичната си дейност към важни за нас обекти.
2.Физиологични основи на вниманието- ориентировъчен инстинкт "Що е това?"
3.Видове внимание: неволево, волево, послеволево
•Неволево: за детето( от 40-50 дни до 7год.) изцяло базирано на "Що е това?"
•Волево: основата е волята
•Послеволево: основата е интереса
4.Външни белези на внимаващия човек- позата,мимиката ,инстинктивното задържане на дишането и инстинктивното разширяване на зениците.
5.Характеристики (качества) на вниманието
•Обем на вниманието- способността да възприемем за много кратък отрязък от време
определен брой еднородни дразнители ( до 7 дразнителя)
•Превключване- безразборно прехвърляне на вниманието от един обект вурху друг обект или няколко обекта. Много е вредно и изморително.
•Колебание на вниманието- нееднаквото възприемане на един и същи обект
•Разпределеност- способността да възприемаме целия обект, а не отделни негови части
•Разсеяност- неспособността да задържим вниманието си в/ у един обект; Има 2 вида разсеяност-детска и професорска.Детска разсеяност- не задържа вниманието за дълго; професорска разсеяност- с усилие на волята се концентрира в/ у един обект и затова не може да разбере и осмисли съседните му обекти
-Устойчивост на вниманието - способността да задържим вниманието си върху 1 от множество еднородни дразнители

Познавателни процеси -тази сфера включва психическите процеси,които дават информация на човека за заобикалящия го свят.В познавателната сфера влизат психическите процеси-усещане,възприятия,памет,мислене,реч,въображение.

Усещане и възриятие
Усещане ВъзприятиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.