Личен кариерен план


Категория на документа: Психология


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
" СВ. Климент Охридски"

КУРСОВА РАБОТА

Тема: "Личен кариерен план"

Изготвил:
спец. Социални дейности; Ф.номер
Проверил: доц. Р. Симеонова

СОФИЯ 2012

Съдържание:

1. Същност на управлението на кариерата
2. Видове кариера
3. Разработване на система за управление на кариерата
4. Планиране на кариерата
5. Заключение
6. Приложно - практическа част

1. Същност на управлението на кариерата
Съществуват различни определения и разбирания за понятието "кариера".

Най разпространеното от тях, е че кариерата е движението на личността в избрана линия на поведение в работата и живота. Основните цели на това движение са получаване на повече средства за съществуване, поемането на по-голяма отговорност, постигането на по-висок жизнен статус, престиж и власт.

Кариерата е индивидуално разбиране, последвано от позиции и определено поведение, свързано с трудовата дейност на човешката личност. Тя е сложен,продължителен и многообразен процес на ръководене на личността. Многообразието й се дължи на различното образование и обит на хората, на работата в различни фирми, на промените в професионалната сфера.

Като лична кариера, понятието "кариера" отразява отделни позиции, които човек може да заеме по време на живота си. От друга гледна точка, кариерата се основава на непрекъсната смяна на ценностите, начина на мислене и мотивация на човека за напредък.

Успехът на кариерата се свързва с парите, властта,достъпа до информация, влиянието, а неуспехът - с тяхната липса. Кариерата и движението на персонала в организацията представлява част от науката на развитието на човешките ресурси. Под движение на персонала трябва да се разбира преместването на един служител от една позиция на друга вътре в организацията се цел да бъдат по-добре удовлетворени неговите потребности и да бъде по-голям неговя принос в цялостната дейност на организацията.

Наи-общо кариерата обхваща:
* прогресът на човекът в организацията в съответствие с ефективността, резултатността и полезността й;
* резултатите в личностен план: работна заплата, власт и влияние;
* задоволяване на потребностите и интересите на човека в организацията, чуствата му в синхрон с новата длъжност (нагласа);
* развитие на потенциалната пригодност.

Същност на кариерата като процес: Персоналът на икономическата организация е такъв социален организъм, в който се извършват непрекъснати промени. Те обхващат смяната на работни места, професии, длъжности, специалности. Освен това по различни причини една част от персонала напуска организацията, а на нейно място постъпват нови хора. Така че съществува движение както вътре, така и между организациите. В социологията тези промени се наричат трудова мобилност.От социална гл. Точка вътрешното проявление на трудовата мобилност бива хоризонтално (изразява се в промяна на професионалната и длъжностната структура, но не променя социалното положение на хората) и вертикално (професионална и длъжностна промяна, която води до преминаване от една в друга социална група).
Кариерата е основен елемент на социалната мобилност. От гледна точка на индивида тя означава по-висока длъжност в йерархията, по-добро заплащане, по-голяма власт и формален авторитет, повече информация и влияние при вземане на решения. От гл. точка на организацията тя представлява по-добро комплектуване с висококвалифициран персонал, по-резултатно изпълняване на служебните задължения, по-високи икономически и социални резултати от извършваната дейност.
Кариерата не е само преминаване от по-низша в по-висша длъжност. Тя включва и повишаване на икономическия и социалния статус на властта и формалния авторитет в границите на едно и също работно място. Това е сложен и продължителен процес на професионално, квалификационно, интелектуално и нравствено израстване, което по естествен начин води до посочената промяна. Конкретно кариерата се проявява в нарастване на доверието, отговорностите, заплащането, промяна в служебните задължения, участие в колективните форми на управление и т.н. Ако кариерата чрез смяна на ръководни длъжности е ограничена от техния брой в организацията, кариерата на едно и също място практически е без ограничители. Тя изцяло зависи от възможностите, интересите и амбициите на членовете на персонала, от техните лични планове за професионален растеж. Благодарение на това се изключва възможността за стагниране на професионалния растеж на голяма част от перонала. За съжаление в много икономически организации тази форма на кариера невинаги се използва, което се отразява отрицателно върху трудовата мотивация на хората.
1.1. Видове кариера
Съществуват три вида кариера-традиционна, мрежова и двойна.
Традиционна се нарича кариерато, при която служителя расте по вертикала от една позиция към друга.при това се приема, че всяка една работа представлява съществена подготовка за следващото по-високо ниво, на което се преминава стъпка по стъпка. Най-голямото и предимство е, че тя е много праволинейна, пътят е ясен и служителят знае точно поредността на позициите, през които трябва премине. Днес обаче подхода на традиционната кариера намира все по-малко приложение поради новите тенденции в бизнеса и промените в работната сила.
Мржовата кариера включва както движението по вертикала, така и движението по хоризонтала. На практика, това означава взаимозаменяемост на опита на различните нива в организацията и потребност от разширяване на опита на дадено ниво, преди преминаването към по-високо. Това движение създава по-малка вероятност на плато в кариерата. Отрицателният елемент в случея е трудността при обясняване на служителите на специфични пътища, по които могат да преминат техните кариери.
Кариера "двойна стълба". Този вид се създава, за да може дас се разреши проблема на добре подготвените технически кадри, които нямат желание да се издигат до ръководни длъжности, което представлява обикновената процедура за вертикалното движение в една организация.
Двойната кариера означава, че експертите могат,а и трябва да им бъде позволено, да допринесам с опита си за компанията, без да е необходимо да стигат до ръководни позиции. В някои случеи има хора, които имат нужния опит, но няма такава позиция в организацията. Същевременно самата организация е поставена пред дилема-когато принуждава най-добрите си технически изпълнители да изоставят техническата кариера.

Двойната кариера днес става все по-популярна, защото специализиранире познания в много случеи са важни колкото и управленските умения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Личен кариерен план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.