Личностни особености на свидетелитe


Категория на документа: Психология
Личностни особености на свидетелитe

Свидетелят може лично да възприеме престъпното събитие,т.е. да бъде негов очевидец или да получи информация от други лица.Възможно е и свидетелят да е жертва на престъпното посегателство.Разширеното тълкуване на понятието свидетел е всяко лице,което е осведомено относно проучванията във входа на оперативно досегателните криминални действия.
Психологията на свидетеля в голяма степен се определя от индивидуалните особености на неговата психика и от признаците на норма и патология,които са характерни за нея.Полът и възрастта оказват съществено влияние върху възприемането,запомнянето и възпроизвеждането на информация от страна на свидетеля.За ефективността на свидетеля са от съществено значение психческите му състояния до извършване и по време на престъплението.
Върху показанията на свидетеля съществено влияние оказват семейното му положение,професионалната му принадлежност,мотивационната и ценностна насоченост на свидетеля.Свидетелите се различават по степента на внушаемост и самовнушаемост.Показанията на свидетеля в голяма степен зависят от характера на взаимодействието на свисетелите с длъжностните лица провеждащи разследването.При работата със свидетели трябва да се обръща внимание на тяхното психо-физиологично състояние и нивото на функциониране на тяхната памет и мислене.Много важен е подходящият избор и прилагане на приоми за активизация на паметта и мисленето с цел активизация на важни асоциативни връзки.
Следва да се организира и психологическата роля на свидетеля,тъй като тя оказва много сериозно влияние върху достоверността на представените показания.
Необходимо е да се извършва и непрекъсната оценка на невербалните и вербални реакции на свидетеля тъй като чрез тях се оценява достоверността на получаваната информация.
Успешното провеждане на разпит на свидетел е свързано с промяна на тактиката на неговото осъществяване.Показанията на свидетеля зависят от насочеността на неговото възприятие по отношение на престъпното събитие,от нивото на неговото интелектуално,психическо и нравствено развитие.
Свидетелят може да се придържа към определена линия на поведение като предоставя информация,дава оценка на съобщените факти,нещо премълчава,а другоразказва не докрай.Тези негови действия могат да бъдат обусловени от различни подбуди: от страх,от мъст,жалост,стремеж за избягване на свидетелски ангажименти.Свидетелските показания могат да бъдат затруднени и от ред психически обстоятелства,фрагментарност на първоначалните възприятия на събитията,речеви трудности.Всеки свидетел има много важни актуални въпроси във връзка с разследваното дело,което следва да се отчита при изграждането на контакт с него.
При работа със свидетеля трябва максимално да се активизират неговите положителни качества и да се неотрализират и овладеят неговата емоционална неустойчивост,избухливост,безпринципност,славолюбие и отмъстителност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Личностни особености на свидетелитe 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.