Личността на добрия ръководител


Категория на документа: Психология


Уединение
Избягване
Флегматичен
Получаващ


В тавлицата по-горе са илюстрирани типологиите на Хипократ, Адлер, Карн Хорни, Курт Левин, и Уилям Шелдън. Шелдън и Левин докладват за три фактора, докато другите двама имат четири. Независимо от факта, че нямат нито един термни от 20-те, който да е общ за авторите, представени в таблицата, изглежда очевидно, че те са достигнали да взаимно съгласие. Може най-добре да демонстрираме тези позиции, като използваме триъгълника на Хорни, тъй като тя, изглежда, най-ясно определя тези аспекти на личността. Върхът на тиъгълника, наречен СЪГЛАСИЕ, означава опита на хората да се разбират с другите. Човек в този ъгъл мове да е много сътрудничащ си, но да е и зависима личност. Долният ляв ъгъл се нарича КОНФЛИКТ и представя хората които вървят срещу другите. Десният ъгъл е наречен ИЗВЯГВАНЕ. Четвъртият термин, който вероятно би стоял в центъра на триъгълника, е неутрален. Ако човек например не е нито в съгласие с другите, нито в конфликт, нито избягва, тогава този човек е неутрален или може би безразличен.

Други автори правят изводи за личността в зависимост от групиране на чертите, метода за тяхното изследване и други принципи за изследване на личноста. С развитието на технология и нуждите на управленците да ръководят техните организации тези методи се прилагат и в бизнеса, с цел подобравяне на работата, подобраяване на междуличностите отношение в местоработата, увеличаване на ефективноста в производството и др. Факторен аналаиз най-много се използва за определяне на личността на добрия ръководител, отколко на подчинените му.

Обща характеристика на мениджъра като личност

Днешно време, с повишаване на конкуренцията, да имаш само добра личност не e достатъчно да се развиеш в пазара. Много автори миксират понятието личност със професионализма на мениджъра.

> Управленската/ административна, мениджърска, лидерска/ образованост.
> Пазарно-икономическа и производствено-техонолическа подготвеност.
> Управленскио майсторство/съсършенство/
> Делови и предприемачески способности.
> Способности и подготвеност за работа с хората/общуване, комуникативност, умение да слуша, да се изказва, да мотивира, да убеждава, доверие, харизма и др./

Осем ключови компетенстносит на личността, дефинирани от ЕС

> Комуникация на майчин език.
> Комуникация на чужд език; един,два, три.
> Способности по математика и природо-математически науки.
> Дигитални компетенстности / информационни и комуникационии технологии/.
> Умения за учене/...през целия живот/.
> Междуличностни, интеркултурни и социални компетентности.
> Предприемчивост.
> Култура и артистичност.

Конфликтоустойчивост на мениджъра.

Това е специфична проява на психическата устойчивост и се разглежда като способност на човека да организира оптимално своето поведение в трудни стуации на социално взаимодействие; безконфликтно да решава възникващите проблеми отношения си с други хора.
Конфликтоустойчовостта има своя структура, която включва няколко основни компонента

Съществуват много изследвания, в които авторите се опитват да дават отговор на въпроса какъв трябва да бъде успелият мениджър.
Лори Мълинз свързва професионализма на мениждъра с три групи компетентности
* Техническа компетенстност - необходимост да притежава определени знания, методи и навици за решаване на определени задачи, преди всичко за обучение на своите подчинени/ сътрудници/, а също и за провеждане на операции, свързани с текущата дейност на организация - производство на стоки и услуги, обучение и др.

* Социални навици и човешки качества - необходими в междуличностните отношения и оценъчната дейнот. Отличителна особеност на успешния мениджър е способноста да гарантира ефективно използване на човешките ресурси, които включват организация на взаимодействия, ръководство и координация на усилията, бързо реагиране на ситуации и гъфкавост на стила на управление.

* Концептуални способности - необходими за разбиране на действието и на организацията като цяло, включително и обкръжаващата среда, което позволява да се осъществи стратегически планиране и да се подчини всичко на приетите цели за постигане.

По-подробен и по-малко системен модел на преуспяващия мениджър предлгат М. Подлер, Дж Бергайн и Т. Бойдел

На основата на изучаване на водещите компании в Европа, Хелбер посочва, векът на всичките мниджъри с традиционни качеста е приключен и има потребност от нови мениджъри, притежаващи други достойнства. Той откроява десет стратегии за развитие, характерни за новото поколение мениджъри;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Личността на добрия ръководител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.