Личността на добрия ръководител


Категория на документа: Психология


1. Лидерски качества;
2. Стремеж към радикални проблеми;
3. Висока култура;
4. Постоянен стремеж за разтеж;
5. Развитие/ - търсене на нови подходи към организацията на управление и дейността;
6. Запазване духа на конкуренция по пътя на използване на нови пътища за успех;
7. Постоянен стремеж към обновяване и недопускане на най-малките признаци на застой;
8. Постигане на това с което хората могат да се мотивират;
9. Умения да работят в екип;
Постигане, като цяло, на най-високото качество.
В разравотените от от Г. Хинтерхрубер и В. Попп модели, компетентноста по мениджмънт се явява сума от функционална, ситуативна, интелектуална и социална компетентност

Функционална компетентност - включва знание за производството на стоки, маркетинг и финанси.
Ситуативната компетенстност е свързана с разбирането на спецификата на различните фази на жиснения цикъл на организацията- основаване, развитие и др.
Интелектуалната компетентност предполага аналитично мислене и съчетание с умението да мисли в категориите на взаумовръзките: способност за рационално, аналитично и абстрактно мислене; способност да структурира проблеми и да реализира различни варианти на решения.
Социална компетентност -обхаща комуникационните и интегративни способности на мениджъра както със вътрешноорганизационната дейност, така и при взаимодействието с външната среда.

Функционална и ситуативната компетентност, според авторите на модела, характеризират професионализма, а интелектуалната и социланта компетентност - психологическата състоятелност на мениджъра.

В условията на преход към социално ориентирана пазарна икономика все е по-голямо значение придобива социалната компетентност на мениджъра. Аргюл отнася към тази компетентност следните компоненти.

Мотивационни - способност да доминира, голяма социална актвиност, влияние над другите хора, умение да постига успеха по пътя на убежденията, координацията и разясняването, а не чрез заповеди и критика.
Възприемчивост - способност психологически да интерпретира без изказване с думи- външен вид, мимика жестикулация, погледи, емоционална интонация, грешки, акценит и др.
Образец на реакции- способност за синхорнизация на контакта с други хора, умения да определя кой, кога и какво трябва да говори.
Увереност в себе си - да бъде не само хладнокръвен, да умее достойно да се педставя пред другите хора без самосъзвеличаване и заедно с това без смущение.

Каква е връзката между лидерство и управление ?

Управлението е по-обикновено се възприема като правене на нещата чрез други хора, за да се постигне поставенатаорганизационни цели. Мениджърът може да реагира на специфични ситуации и да бъде по-загрижен с решаването на краткосрочни проблеми. Управлението се счита за свързано с хора работи в рамките на структурирана организация и с предписани роли. За хората извън организацията на управителя не може непременно да се види в лидерска роля.
Ръководството може безспорно да се гледа повече по отношение на планиране, организиране, ръководене и контролиране на дейността на подчинените служители.

Лидерство, обаче, е засегнатата повече с внимание към общуването с, мотивиране, и насърчаване. Управлението е сложна, разпокъсана, неговите дейности кратка, опортюнистични, предимно вербално;

Управлението реагира, а лидършипа трансформира. Това прави разликата
Акцентът на лидерството е на междуличностното поведение в по-широк контекст. е
Често е свързано с желание и ентусиазъм поведението на последователи. Ръководство
не е задължително да се проведе в рамките на йерархичната структура на организацията. Много хора работят като лидери без тяхната роля някога са ясно установени или определени. Например, Belbin предполага, че:
има ясен намек, че лидерството не е част от работата, но с качество, което може да бъде предявен до работа ... Работата, която обхваща лидерство в контекста ясно не е възложена, но идва спонтано

Различията в нагласите и отношенията с другите
Има и други разлики между лидерство и мениджмънт. Например, Zaleznik
изследва разлика в отношението към целите, концепции за работа, отношения с
други, самовъзприемане и развитие.
■ мениджъри са склонни да приемат безлични или пасивни нагласи . Лидерите приемат
по-лично и активно отношение към целите си.
За да накараш хората да приемат решения, мениджърът трябва постоянно да
координира и балансира с цел да се компрометира противоречиви ценности. Лидерът създава вълнение в работа и разработва решения, които придават плътност на изображения, които вълнуват хората.
■ В отношенията си с други хора, мениджъри поддържат ниско ниво на емоционална
участие. Лидерите имат съпричастност с други хора и да се обърне внимание на това, което събития и действия означават.
■ Мениджърите виждат себе си по-скоро като квестори и регулаторните органи на съществуващия ред на въпроси, с които те се идентифицират, и от която те печелят награди. Лидерите работят в, но не принадлежат към организацията. Тяхното чувство за идентичност не зависи при членство или работни роли и те издиря възможности за промяна
Различията между лидерство и управление са били прилагани от Уотсън още сСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Личността на добрия ръководител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.