Лидерство и стрес


Категория на документа: Психология
РЕФЕРАТ

по

ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

на тема:

ЛИДЕРСТСТВО

§

СТРЕС

Изготвил: Проверил:
Специалност:
Фак. №
Курс:

СЪДЪРЖАНИЕ
1. ЛИДЕРСТВО.....................................................................................................3 стр.
2. Изложение......................................................................................................3 стр.
3. Видове лидерство...........................................................................................4 стр.
4. Теории за произхода на лидерството...........................................................6 стр.
5. Сравнение между лидерски стилове............................................................7 стр.
6. СТРЕС................................................................................................................9 стр.
7. Развитие на концепциите за същността на стреса.......................................9 стр.
8. Стресови фактори. Характеристики на стреса и стресовите събития.......10 стр.
9. Последствия от стреса. Умора.....................................................................11 стр.
10. Справяне със стреса.....................................................................................12 стр.
11. Използвана литература................................................................................15 стр.

ЛИДЕРСТВО

Лидерството е сложен феномен, който редица психолози са опитали да опишат и обяснят. Има различни теории, които са разнообразни и често си противоречат, но всяка една от тях допринася за изясняването му.

Лидерствoтo предстaвлявa фeнoмeн,при кoйтo в резултaт нa взaимoдействиeтo между члeнoвeтe на дaдeнa групa, зa изпълнeниe на дaдeнa oбщa дeйнoст eднo лицe сe издигa за oргaнизирaнe на групaтa при рeшaвaнeто на кoнкрeтнa зaдaчa. Тo е явлeниe нa нeфoрмaлнитe личнoстни oтнoшeния, т.е. нямa дoкумeнтирaни прoцeдури зa издигaнe нa лидeрa, нe сe прeдвиждaт aдминистрaтивни мeрки зa нeгoвoтo утвърждaвaнe. Лидерът е член на групата, който влияе върху поведението на останалите, при което те доброволно приемат неговото лидерство, изграждат към него отношение като към водач и му се подчиняват. Същевременно те знаят, че могат да се откажат от тази позиция без санкции и административни наказания.

Лидерството е в наличието на последователи - това са хората, членовете на групата, които проявяват готовност да го следват, защото той им предоставя средства, за да могат те да реализират основно свои потребности, стремежи. Лидерството е в тясна връзка с мотивацията.

Лидер е онзи ръководител, който:

- разбира мотивите на своите последователи;

- способен е да отговори на тези мотиви;

- в състояние е да управлява тези мотиви - да ги усилва или отслабва в зависимост от конкретната ситуация с помощта на установяваният организационен климат.

На тази база, можем да определим лидерството като "своеобразно изкуство", умение доведено до съвършенство, специфичен процес на лично влияние, и който процес се изразява във водачество, ръководство, направляване на тяхната дейност с основна цел по своя воля, с усърдие и максимално отдаване на сили, способности да се стремят към постигане на груповите цели. От тук следва, че лидера НЕ може да стои "зад" групата, да я подтиква, подбутва. Той води, направлява, вдъхновява. Той е своеобразен диригент. От това можем да извлечем, че лидерството има 3 съставни части:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лидерство и стрес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.