Логика


Категория на документа: Психология


ЛОГИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ - Действие, чрез което от дадените вече мисли се образуват нови мисли.

ЛОГИЧЕСКИ СЪЮЗ - Оператор (знак) за свързване на простите съждения в едно сложно съждение.

О

ОБЕМ НА ПОНЯТИЕТО - Включва броят на обозначаваните обекти.

ОБЩИ СЪЖДЕНИЯ - Съждения, в които съдим за цял клас обекти.

ОТРИЦАНИЕ - Логическа операция, при която от едно съждение, с помощта на логическия съюз "не", се получава съждение с противоположна истинна стойност. Символно се записва по два начина: чрез черта над отреченото съждение или чрез поставяне на знака ~ (тилда) пред отреченото съждение.

ОТРИЦАТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ - Изследват се нюансите на едно понятие. Използва се при отсъствие на подходящ термин или невъзможност да се назове с подходящи думи; очертаване на границата между негативни и позитивни смисли ("културно - "некултурно", "човешко" - "нечовешко"). Отрицателното определение и посочване на границите на валидност на едно понятие.

ОТРИЦАТЕЛНИ СЪЖДЕНИЯ - Съждения, в които се отрича принадлежността на даден признак на даден предмет.

П

ПОНЯТИЕ - Форма на мисленето, която отделя и обобщава явленията по съществен и отличителен признак.

ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА - Първо правило - да се използват вече познати понятия за въвеждане на новото понятие и да няма препратка към нови незнания; Второ правило - определението да не използва същото понятие, което трябва да се определи, негов синоним или перифразиране, защото това е порочен кръг; Трето правило - определението не трябва да бъде противоречиво.

ПРАВИЛА ЗА ПРАВИЛНОСТ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ НА СИЛОГИЗМА - 1) От две частни предпоставки не може да се направи извод; 2) От две отрицателни предпоставки не може да се направи извод; 3) Ако едната предпоставка е частно съждение, то изводът също ще е частно съждение; 4) Ако едната предпоставка е отрицателно съждение, то изводът също ще е отрицателно съждение; 5) Не бива да се променя значението на понятията в предпоставките и извода, за да бъде спазен законът за тъждеството.

ПРЕДПОСТАВКИ НА УМОЗАКЛЮЧЕНИЕТО - Съставни части на умозаключението (съждения), които съдържат изходното знание.

ПРОСТИ СЪЖДЕНИЯ - Съдържат само един субект и един предикат.

ПРОТИВНИ (ПРОТИВОПОЛОЖНИ) ПОНЯТИЯ - Видови понятия, обемите на които припокриват диаметрално противоположни признаци на родовото понятие, но не изчерпват напълно обема му.

ПРОТИВОРЕЧИВИ ПОНЯТИЯ - Видови понятия, при които едното понятие няма свое съдържание, а изцяло отрича съдържанието на другото като двете изчерпват обема на родовото понятие.
Р

РОДОВ ПРИЗНАК - Общ и съществен признак за цялата група сходни явления, обединени от родовото понятие.

С

СЕМАНТИЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧРЕЗ ЗНАЧЕНИЕ) - - посочва се какво се разбира под определен термин.

СИЛОГИЗЪМ - Дедуктивно умозаключение с две предпоставки в извода.

СИНТАКТИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧРЕЗ СИНОНИМИ) - Когато един знак се замества с друг.

СИНТЕТИЧНИ СЪЖДЕНИЯ - Съждения, базирани на опита, които разкриват нови свойства от съдържанието на субекта, допринасят за нарастването на знанието, но не са всеобщи и необходими.

СЛОЖНИ СЪЖДЕНИЯ - Съждения, които се състоят от две или повече прости съждения.

СТРУКТУРА НА УМОЗАКЛЮЧЕНИЕТО - Всяко умозаключение се състои от 3 елемента: 1) предпоставки; 2) правила; 3) извод.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОНЯТИЕТО - Включва свойствата на обозначаваните обекти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Логика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.