Медицинска психология


Категория на документа: Психология


1. Предмет и задачи на науката психология

Психологията е наука, която изучава онази жизнена сила (психичната дейност), която позволява на живото същество да се адаптира към реалността.

Общата психология е теоретична дисциплина, която има за задача да оформи понятийния апарат на науката психология, да определи съдържанията на тези понятия и да формулира закономерностите. Общата психология изработва инструментариума (методи и методики), с които да се изучава човешката психика. Всяка приложна психология адаптира този инструментариум, за да изучава своя конкретен предмет.

Предмет на психологията е изучаването на фактите, закономерностите и механизмите на психиката. Задачи на психологията:

- Да се изясни генезиса, формирането и развитието на психиката;

-да изясни същността на психиката и нейната зависимост от ЦНС и външния свят; да посочи закономерностите, по които функционира психиката;

-непрекъснато усъвършенстване и задълбочаване знанията за психиката и нейните форми.

2. Методи на психологично проучване

1. Метод на наблюдението - целенасочено проследяване на психически процес или явление.

- внимание - целенасочено проследяване на обекти, като диференциране на обект от обекти и като продължителност на това действие. 2 вида: пасивно и активно внимание. Активно внимание- в една посока; пасивно внимание - възможност бързо да се пренасочва наблюдението към новопоявили се дразнители.

-условия, при които ще се извършва наблюдението: продължителност; естествени условия; експериментални условия - без вмешателство на пасивното внимание.

2. Метод на експеримента - опосредствано наблюдение върху психичен процес или явление.

-тестове, методики - служат като катализатор;

-нужен е определен обем време според различните методики;

-методиките са стандартизирани;

-елементи на методиките: инструкция, време за изпълнение, норматив (норматив за здрави хора, норматив за разграничаване на здраве и болест).

3. Словесен контакт - интервюиране, беседване, анамнеза, проследване на статуса.

-психологична експлорация - изучаване на психологичните особености на индивида в хода на словесния контакт с него;

-необходимо е умение да се "чете между редовете".

4. Изучаване на продуктите от човешката дейност - събиране на информация индиректно, чрез източници като:

-рисунки

-жестове

-написаното от обекта на проучване - съдържание, подредба,цел на написаното.

3. Личност

Определение: динамична организация на основните психични и физически особености на индивида, определящи нейната насоченост и реактивност в условията на социалните взаимоотношения. На нея са присъщи индивидуално биологични и социално обусловени свойства и качества на психиката.

Характеристики на личността:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медицинска психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.