Междуличностна привлекателност


Категория на документа: Психология


МЕЖДУЛИЧНОСТНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ КАТО ФАКТОР ЗА НАДЕЖДНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕМЕЙСТВОТО

Един от главните регулатори за устойчивостта, дълбочината, интимността на междуличностните отношения се явява "привлекателността на човека". Тя играе важна роля в полагането на основи за създаване на бъдещо семейство.
1. ФАЗА НА ПРИВЛИЧАНЕ

Междуличностната привлекателност е опосредствана от състоянието на съвместимост или несъвместимост между личностите и се явява първата фаза на междуличностно отношение и взаимодействие между хората.

Често се случва самата привлекателност да възникне даже при мигновен зрителен контакт (т.нар. любов от пръв поглед), преди още да е обменена някаква вербална информация и да премине (или не), след реално, непосредствено и достатъчно дълго общуване в дружеско, приятелско или интимно-любовно отношение.

През този етап хората преценяват привлекателността си и степента на харесване на тези, които срещат. На този етап се формират впечатления за другите, правят преценка за тяхната същност и се взимат решения дали да се продължи взаимоотношението.

Впечатленията, които хората формират за другия човек, са основани на наблюдаеми, външни характеристики, например облекло, физически характеристики и поведение.

Два фактори са особено важни по време на фазата на привличането:

• близостта по място, или физическата близост;

• физическата привлекателност.

2. ФИЗИЧЕСКА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ

Физическата привлекателност играе важна роля в избора на партньор. Красивите по природа хора доказано се ползват с по-голямо внимание от страна на противоположния пол и като правило се стараят да изберат партньор, който също е привлекателен.

А хората с обикновена външност често създават семейство с човек със същото ниво на привлекателност.

Хората са склонни да си избират равен по привлекателност партньор.

При това по-привлекателните хора са особено взискателни към външността на потенциалните си партньори, но като цяло всички са склонни да си избират партньор, който е по-привлекателен от самите тях.

В сравнение с жените, мъжете придават по-голямо значение на външността на потенциалната възлюбена и техният избор не се влияе от тяхната собствена привлекателност.
3. ПСИХИЧЕСКА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ

Степента на изразност на привлекателността е в зависимост не само от физическите качества на възприеманата личност, но и от индивидуалните личностни и психични състояния на възприемащия субект.

За да "укрепне" възникналата веднъж междуличностна привлекателност е необходимо последователна повторяемост на положителните отношения между субектите. На този етап и двамата партньори във връзката се опитват да научат повече един за друг и продължават да правят преценки за бъдещо взаимодействие.

4. СЪВМЕСТИМОСТ

Междуличностните отношения в семейството, задължително съпътствани с определена физическа и психична съвместимост между отделните членове, определят така наричания "психологически климат".

Социално-психологическият климат е по-широко понятие и отразява резултата от процеса на самото мотивиране към общи цели и съответно сработване, а не самата психична съвместимост.

И при двете категории удовлетворението се проследява като възникващо чрез дейността и поведението на членовете както помежду им, така и като отговорност към съответните задължения; като следствие от самото общуване.

Относителността на нещата и явленията изисква съобразяване с факта, че при различните хора, а следователно и при различните семейства, ще има различна ориентираност на членовете "към повече трудова дейност за повишаване на материалното състояние и морална отговорност" или "към усъвършенстване на самите междуличностни отношения.

Семейството се явява не само интересен, но и "благодатен" модел за изучаване на съвместимостта при междуличностните отношения.

Лошият климат, неудовлетворяващ една от страните в семейството, като резултат от несъвместимост между съпрузите, се отразява върху формирането на асоциални качества у детето, върху неговото психично и соматично здраве.

Лоши последици може да окаже и крайния конформизъм на единия от членовете.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Междуличностна привлекателност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.