Методи и техники за набиане на персонал


Категория на документа: Психология
Курсова работа

на

Дарина Веселинова Иванова

от 3 курс, 60 гр., "Мениджмънт" ф №37

"Съвременни методи и техники за набиране на персонал"

За да опишем съвременните методи и техники за набиране на персонала, първо трябва да определим същността на набирането на ЧР.

1.Набиране на персонал
Предметът на набирането на човешки ресурси е да се разработят решения за това: какви качествата трябва да притежават необходимите кандидати; кои са възможните източници за набирането им; какви са начини за комуникиране с тях; каква трябва да е атрактивността на посланието, за да могат да се привлекът максимален брои кандидати и др.

Набирането на персонал се базира на необходимостта от него, която от своя страна се определя от външни и вътрешни за организацията фактори.
Външните фактори се изразяват чрез динамика и тенденции на пазара на труда,а вътрешните, чрез динамика и тенденциите на развитие на самата организация.

Целта е да се привлекат достатъчно качествени кандидати /основна/, да се постигнат целите с възможно най - ниски разходи; да се създаде на положителен имидж на организацията и др. Целите на дейността "набор" могат да се групират в следните направления:
- Да се определят сегашнитеи бъдещите нужди от хора в съответствие с плановете за човешките ресурси и анализа на труда
- Да се увеличи броят на потенциалните кандидати при по-малки разходи
- Да се осигури по-успешно подбор на изпълнители
- Да се намали вероятността набраните и подбрани кандидати да напуснат организацията скоро, след като са назначени
- Да се увеличи ефективността на организацията, производителността, мотивацията, справедливостта.

За да се постигнат поставените цели е необходимо да се поставят и решът следните задачи:
- Определяне на изискванията и подготовката на съдържанието на обявите
- Избор на канали и насоченост на комуникацията с подходящите кандидати
- Разработване на процедури за първоначални комуникации

Трябва да се имат предвид и фактори като:

* Излизане в пенсия

* Текучество на работната сила

* Разширяване дейността на организацията

> Процесът на набиране можем да представим чрез пет последователни стъпки:

Първа стъпка - определят се изискванията:
* Обосновка на потребността-брой кандидати и категорията им
* Искане от страна на преките ръководители (длъжности, брой, квалификация). Необходимо е да се направи уточнение на новите работни места. За целта могат да се използват форми за щат. Използват се характеристиките на длъжностите и схематичните профили за качествата на изпълнителите от различните длъжности и работни места, за да се уточнят показателите за качества на кандидатите.

Втора стъпка - спецификация на длъжността:
* Определя се набора от качества необходими за изпълнение на длъжността.Тази процедура уточнява критериите към кандидата.Чрез тази оценка се улеснява изборът на източници-вътрешни за организацията или външни хора. Тя съдейства и за по-голяма ефективност на процедурата "привкичане на кандидати". В повечето случаи се използва форма за спецификация на длъжността. Тази спецификация на длъжността, може да се обсъди от мениджърите по два начина- "Седемточкова система на Роджър" и "Петточкова система на Мънро-Фрейзър".

Трета стъпка - привличане на кандидати:
* Търси се отговор на въпросите - как хората търсят работа /какви са техните предпочитания/. Хората търсят работа, както чрез обяви, така и с помощта на познати, които биха могли да ги препоръчат. Напоследък масово се използва интернет пространството за тази цел. Дори има множество саитове като jobs.bg и pozvanete.bg в които се публикуват обяви за работа. Facebook също има не един профил, създаден с цел да помогне както на търсещите работа, така и на набиращите персонал, да се открият. Нещо повече, Facebook дава възможност всяка от страните да получи и допълнителна информация за другата страна, от личния профил/страница/ посредством предоставената там информация, снимки и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и техники за набиане на персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.