Методи на изследване в еволюционната психология


Категория на документа: Психология


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕФЕРАТ

по Еволюционна психология

Тема:
Методи на изследване

Благоевград,
2013

УВОД

Предмет на еволюционната психология е психиката и съзнанието, като развиващо се явление през различните етапи на еволюционното развитие в животинския свят.

Без да отчита причините за психиката в животинския свят през различните етапи на еволюцията, психологията не би могла да обясни произхода на съзнанието, както и самия преход на животинската психика към човешката психика и съзнание.

Човешкото съзнание не е възникнало на празно място, без връзка с психиката в животинския свят. То не е дошло просто така от някъде, нито се е появило като революционен изстрел. То е обществено - исторически и природо- биологически продукт на дългото диалектическо противоречиво развитие на всяка материя да отразява.

Свойството отражение е характерно за всяка материя. То се изразява в реакциите на външно въздействие върху нея. При животинската материя, формите на това отражение са по различни. Те се осъществяват чрез организма като цяло, или чрез създаването на анатомо-физиологични механизми, под формата на дразнимост или психически форми.

Следователно, психиката е възникнала първо като отражение в животинския свят. С това появяване и историческо развитие се занимава еволюционната психология, а нейн обект на изследване са носителите на психика в исторически аспект - животните и човека.

ИЗЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

В еволюционната психология се използват три групи методи - за събиране на психологическа информация, за математическа обработка на получените резултати и за техния теоретичен анализ и оценяване.

В зависимост от предмета на изследването по специфичен начин се използват методи, прилагани в други клонове на психологията. В изготвения материал съм се спряла на два широко известни метода - наблюдение и експеримент.

НАБЛЮДЕНИЕТО КАТО МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
1. Същност. Обща процедура на наблюдението.

Наблюдението като метод за емпирично изследване е целенасочено и системно възприемане на социалните явления и процеси. То е насочено към разкриване на сеществени връзки и взаимоотношения в тях с цел изясняването им или пък проверка на хипотези.

За да бъде ефективно като метод, наблюдението трябва да се осъществява по определен план, който включва в себе си най-малко следните основни етапи:
* Обектът се наблюдава най-напред ориентировъчно, набелязват се основните му аспекти, въз основа на които по-късно се формулират критерии, по които ще се наблюдава.
* Разработва се примерна схема на протокол, която на свой ред трябва да се изпробва и, при необходимост, да се допълни.
* Въз основа на този протокол се прави описание на наблюдавания обект, за да се види дали събраната по този начин информация е достатъчна и отговаря ли на целите, за които е събрана.
* Прави се опит за обяснение на наблюдаваните обекти, за да се провери, дали по този път могат да се постигнат целите на изследването. Ако това е така, с този протокол се провежда основното изследване.
* Получените данни се подлагат на количествен и качествен анализ, след което се правят съответните изводи и заключения.

2. Характерни особености на наблюдението.

Като метод за емпични социални изследвания наблюдението се характеризира със следните специфични особености:
* Не е безреден и хаотичен сбор от случайни впечатления, а е целенасочен процес, подчинен на главната задача на изследването.
* Планира се и се определят срокове и средства за събиране на необходимата информация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи на изследване в еволюционната психология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.