Моралната идентичност в хоризонта на емпиричните изследвания


Категория на документа: Психология


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"Паисий Хилендарски"

Реферат

по Обща психология

На тема : "МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Преподавател:Румен Стаматов
Изготвил: Цветилина Георгиева Сотирова
Специалност:"Предучилищна и начална училищна педагогика" -магистърска програма,2013г.
Фак.№1306488048
МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Със сигурност сложността на идентичността, която затруднява възможността за операционализиране, създава и трудности пред емпиричното и изследване. и все пак съществуват емпирични изследвания, които откриват значениетона идентичността заа моралната мотивация.

Изследвания, основани върху моралните образци

Наличието на критерии, осигуряващи разграничаването на индивидите спрямо достигането до "моралните образци", открива възможност да се проследят връзките между моралната личност, мотивацията и постъпките.

Colby &Damon (1992) откриват, че лицата определени като "морални образци", са посветени на морални каузи и обидиняват в себе си моралните цели със собствените интереси - "техните интереси са синоними на техните цели". Откритията на Colby &Damon (1992,1993) потвърждават разбирането потвърждават разбирането, че моралната идентичност е изграждане на собствената идентичност около морала, до границата, в която моралните принципи и отговорности и собствените цели и желания са помирени.

A.Blasi казва, че "колуминацията на моралната идентичност е да желаеш моралното добро по същия начин, по който желаеш това, което задоволява най-съкровените и дълбоки нужди".

Тези изследвания разкриват динамиката между разбирането и идентичността и постъпките - индивидите, които проявяват висика съпричастност към моралните каузи, развиват коцепция за себе си и за своята идентичност около ядрото на моралните проблеми. Техните лични желания са в хармония с моралните им принципи. Поради това те са заставени да живеят според тези морални принципи и тяхното престъпване изглежда немислимо.

Изследвания, основани върху отношението между моралната идентичност и поведение

В някои емпирични изследвания е използван различен подход - моралната идентичност е приета като предварителен белег на моралното поведение. Arnold (1993) изледва връзката между моралното поведение и значимостта на морала на аза. Моралният аз е оценяван според оценката на добрия аз, което се изразява чсез самоописание, адаптирано от Harter & Monsour (1992). Процедурите при самоописанията са следните: на участниците се показва диаграма с три концентрични кръга, всеки от които представлява пространство с различна значимост за аза. След това се предоставя набор от морални и неморални ценности, които трябва да бъдат разположени от участниците в различни кръгове според значимостта, с която са за собственния аз. В най-вътрешния кръг, който отразява пространството на най-голямата значимост за аза, могат да се поставят само три ценности. Участниците трябва също да обяснят защо са избрали тези ценности като най-значими за собствената им ценностна система. Освен това са въведени допълнителни скали за измерване на морално обоснованите причини за избора на ценностите, на моралната насоченост и на моралното поведение. Анализите откриват, моралната идентификация и моралната мотивация са показатели за морално поведение.

Aquino & Reed (2002) също изследват връзките между моралната идентичност и различните морални поведения във времето на зрелостта. Моралната идентичност е представена чрез ситуирането на аза около ядро от морални качества. И отново анализите показват връзка между идентичност и поведение. Като цяло тези изследвания потвърждават идеята за моралната идентичност като източник на морална мотивация.

Youniss & Yates (1997) откриват, че ангажирането с морални поведения (благотворителност, грижа за бедни и бездомни хора) създава няколко съществени изменения в аза:

- трансформира отношението към другия - преодолява негативното разбиране за образа на другия, както и незаитерисоваността.

- трасформира изпитваните емоции - появяват се емоции, индуцирани от благодарността на бездомните.

- трансформира разбирането за справедливостта и несправедливостта.

- трансформира образа за собствения аз - мярата за човечността, възможността да се използват собствените сили и способности за преследване на по-справедлива кауза или за поправяне на несправедливостите.

- трансформира отношението към отдадеността на другите.

Изследвания, основани върху връзката между аз-концепция и поведение

Тези изследвания са основани на идеята, че интернализирането на моралните съдържания в структура на аза подтиква към ангажиране с постъпки, които са в съответствие с моралния аз.

Изследвания основани върху прототипите
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моралната идентичност в хоризонта на емпиричните изследвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.