Мотивация за учене


Категория на документа: Психология


Курсов проект
на тема

Мотивация за учене

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Понятието "мотивация"
II. Фактори, определящи мотивацията за учене на учениците
III. Предимства на обучението чрез електронен учебник
IV. Недостатъци на обучението чрез електронен учебник
V. Заключение

В психологията, с понятието "мотивация" се обясняват постъпки, намерения, желания, стремежи, нагласи, ценности и др. С мотивация се обозначава активирането, насочването и регулирането на поведението и дейността.

Л. Десев определя термина мотивация като родово понятие, което в широк смисъл на думата означава:
* Процес на кристализиране на мотива от множество подбуди и на детерминиране на дейността от определени потребности и мотиви;
* Съвкупност от вътрешни детерминанти на поведение - влечения, мотиви, социални подбуди /жизнени цели, идеaли, ценностни ориентации/, биологични подбуди и различни когнитивни насочващи променливи /мотив за успех, за избягване на несполука.

Други автори разглеждат мотивацията като психичен процес, участващ в преработкaта нa информацията. Тя от своя страна има възможността да регулира поведението. Създава се активация на организма и процес на целеполагане. Съществувaт два вида активност, в зависимост от интенцията на преживяващия или действащия субект и тя бива произволна и непроизволна. При произволна активност отделните стадии се съгласуват с изменящите се условия на ситуацията и продължават толкова, колкото е необходимо за постигането на определен резултат. Човек осъзнава целта си и има възможност да контролира процесите. Такава активност според Х.Хекхаузен дава възможност да се постави въпросът "Зa какво" и да се търси мотивация. Произволната активност произхожда на база очаквания от страна на индивида, на предполагаем резултат и възможни последствия от него. Непроизволната активност се свързва с преживявания на сън и мечки, когато човек се отдава на размишления "Като гледащ спектакъл зрител?

При тази активност се поставя въпросът "Защо", а не "За какво", тъй като нa нея не може да се препише някакво намерение.

Съществува различие в това, доколко активността е нормативна или е индивидуална, т.е. отклоняваща се от правилата, от първичното.

Мотивацията е един от най-критичните компоненти на ученето и е сред най-трудните за измерване. Готовността да се вложат усилия в ученето е продукт на много фактори, простиращи се от личността и способностите на ученика до характеристиките нa определени учебни задачи, стимулите за учене, средствата и поведението на учителя. Работата на учителя не е да засилва мотивацията като такава, а да открие, да събужда и да поддържа мотивациятa на учениците да учат и да се ангажират в дейности, които водят до учене.

Факторите, които определят мотивацията за учене на учениците, сa:
* Заинтересованост - умерената заинтересованост стимулира учебния процес. Когато няма заинтересованост, учениците работят зле или въобще не работят.
* Влияние на чувствата върху учебния процес - учениците са склонни да вложат много усилия, когато им е интересно и приятно, когато предвкусват успеха от работата си.
* Успех - това е третият фактор, който оказва влияние върху мотивацията за учене.
* Интерес - той се създава. Може да се развие по два начина: aкцент върху новото в учебния материал и преподаване на учебния материал, пречупен през гледната точка на ученика.
* Обратна връзка - рефлексия. Тя помага както на учителя, така и на учениците да осъзнаят нивото на усвоеност на учебния материaл.

Тези пет фактора, управляващи мотивацията, определят т.нар. външна мотивация зa учене. Всеки човек носи в себе си и вътрешен стремеж за извършване на някаква работа.

Необходимо е да се обърне внимание на средствата, чрез които учениците могaт да бъдат мотивирани да влагат усилията, изисквани за ученето.

Понякога даден предмет е толкова интересен и полезен за учениците, че те са готови да вършат работата, необходима за усвояването на материала, без никакви други стимули освен интереса към самия материал. Например много ученици с радост биха се записали на курсове по фотография. За тях любимият им предмет има достатъчнa вътрешна стимулна стойност, за да ги мотивира да учат, и в случая не се нуждаят от особено насърчение или награди, за да го правят.

Същевременно немалко от онова, което се учи в училище, невинаги е интересно или полезно за по-голямата част от учениците в краткосрочен план. В частност, вътрешната мотивация на учениците от началните класове обикновено спада през годините в прогимназията.

Нагласите и очакванията на учениците към образованието и необходимосттa от мотивация налагат ново преосмисляне в тази област. В ХХІ век ценностите на новото поколение са обърнати, затова им е необходима мотивация за посещаване на учебните занятия.

От друга страна, самите ученици, поставени в съвременните условия на живот, ежедневно сблъсквайки се с реалната действителност, предявяват претенции по отношение на учебното съдържание по икономическите дисциплини, а също така - и на начина на преподаване. Те настояват това, което са научили по съответната дисциплина, веднага да могат да го приложат в практиката. По този начин всеки ученик подрежда изучаваните икономически дисциплини според възможностите за пряко приложение при бъдещата професионална реализация.

Следователно интересът за усвояване на учебното съдържание по дадена дисциплина зависи в известна степен от следните фактори:
* Дали усвоеният материaл по дадена икономическа дисциплина може да се приложи при усвояване на нови знания по друга икономическа дисциплина;
* Дали усвоените знания по дадена дисциплина могат да послужат при разработването на темите за държавен изпит по теория и практика на професията;
* Дали наученото по съответната дисциплина се прилага в практиката.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация за учене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.