Някои особености на мисленето в трудовата дейност


Категория на документа: Психология


Някои особености на мисленето в трудовата дейност

Трудовата дейност поставя изисквания относно мисленето. Особено важен въпросът за мисленето при оперативна работа, мисленето при решаване на техн.задачи.
В производствената дейност - най-простата форма е нагледно-действителното мислене. Когато трябва да се реши дадена задача на основата на непосредствено възприемане и наблюдение. Например при скъсване нишката на тъкачния стан.
В производствената дейност - по-сложни форми на мислене, главно практическо-техническо мислене. Връзката с практиката е характерна за всяко мислене. Практическо мислене има при нагледно поставени задачи и действеното им разрешаване в самата практическа дейност. Типичен е бързият преход от мислене към действие и от действие към мислене.
За практическото мислене е характерна кратка речева формулировка. В труда намират мсто 2 функции на речта - съобщение и подбуда за действие. Основно изискване е ясното и точно съдържание на речта. Много често се използва т.нар. команден език. Не се касае само за предаване на съобщения, но и взаимна консултация, регулиране и коригиране. Освен това намират място жестовете. При някои дейности особено важна вътрешната реч (напр.разчитане на схеми, управл на сложни механизми). Някои автори (Винклер) използват мисленето на глас като метод за по-пълен анализ на трудовите действия.
Техническото практическо мислене - в повечето случаи се касае за взаимосвързаност м/у възприятието, пространствения образ, мисловните операции и практическото действие.
Техническото практическо мислене носи творчески х-р, к пред работника са поставени сложни задачи. Напр нови методи за работа, рационализация на машините.
При решаването на повечето произв задачи мисловните операц са вкл в практическата д-ст. Мисловният и практическият анализ са преплетени. Анализ - когато тр да се разкрият отделни свойства на предмета на труда, да се разчленят отделни операции и т.н. При по-висши ф-ми на управл на автоматизирани системи мисловният анализ предхожда практ.
Мисловният синтез - при съчетаване на отделни с-ва на предмета на труда, при изработване на детайли по схеми или чертежи - особено изразен в конструкторската дейност.
Сравнението - съпоставяне на обектите на труда или техните признаци (цвят, ф-ма), и при сравнение на продукта с модела, сравнение на своята с чуждата продукция и т.н.
Производствената д-ст предполага обобщаване, проследяване на сложни взаимовръзки, установяване причините за явленията и т.н. Работникът се откъсва от конкретните белези на предметите и преминава към търсене на общи признаци, общи закономерности.
При решаване на мисловни задачи (въпреки различията в х-ра на труда) има общи моменти - избор на оптимално решение м/у различни варианти, определяне последствията от реш, установяване причините за неуспешно реш и т.н. Във всички случаи мисловните операции се свързват с практическите д-я.
При реш на мисловни задачи 1-о изискване работникът да разбере поставената задача. Следва търсене и намиране на правилен начин за решаване на задачата, не само по пътя проба-греш, а с големи изисквания към аналитико-синтетичната д-ст. Може въз основа но опит, по аналогия или създаване на нови връзки. Важно да се приложат общоизвестни принципи към конкретен случай. Има случаи к в момента на решаване принципът не се осъзнава, макар да е познат.
При реш на мисл задачи особено място - анализ на грешките, вкл анализ на причините за неуспех в производството. Необходимо добре развито причинно мислене. Може да се определи вида и причините за грешките (мисл зад с диагностичен х-р) или да се определят последиците от избор на един метод за работа (прогностичен характер).
В някои производства се иска бърза оценка, бързо вземане на реш, това предполага и волево напрежение. Погрешните д-я могат да се дължат на слаба подвижност на мисленето, зесилена персеверация. Трудности се срещат и при изп на 2 задачи едновременно задържащо влияние на една д-ст в/у др, дори невъзможност да се реши).
При решаване на мн произв задачи мисленето тр да бъде подвижно (също се изп методики за изследване на подвижността). Активност на мисленето - при намиране изход от критични ситуации. Р анализира факторите, намира водещо звено, прави заключения.
В експ психология - много проби за изследване техническото мислене. Липман и Торндайк гледат крайни резултат без да нас внимание към сами процес. Психотехниката - изследва с диагностични цели. Примерно проби за изсл техн разбиране, техн построяване и др.
Тр дст на оператора изисква особена ф-ма на мислене - оперативно мислене. При дистанционно управл операторът не вижда, а си представя обекта и процесите на управл. Получава поток инфо, к преработва ч/з мисловни операции. Съответно взима решение и въздейства в/у обекта. Възможно е реалните предмети и п-си да се заместят със символи (кодиране на инфо). Оперативното мислене е ф-ма на мислене, при която се касае за решаване на мисл задачи в хода на практ дейност за опеделено време. То има следните функции - изработване план за оптимално функциониране на обекта при определени условия, контрол и регулиране за изпълнението на плана, решаване на задачи за отстраняване на отклоненията в работата на системата, диагностична ф-я, дава възможност да се отстранят причините за неизправност.
За експериментално изследване на ОМ - метод на математически игри (с най-малко ходове се решава дадена задача).

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Някои особености на мисленето в трудовата дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.