Очна ставка


Категория на документа: ПсихологияОчната ставка е самостоятелно процеусално следствено действие, един от способите за събиране на гласни доказателствени средства. Извършването на очна ставка предполага да са налице две обстоятелства: да има вече извършени разпити и между депозираните обяснения на обвиняемия и показания на свидетеля да има съществено противоречие относно обстоятелства от предмета на доказване. С очната ставка се решават три задачи от значение за разследването: проверка на вече взети показание, събиране на нови такива, проверка на изградени следствени версии. При извършването на очната ставка се използват основно следните методи: задаване на поредица от въпроси, оточняването на зададените въпроси и предивяване на доказателства.

В теорията няма единство относно самостоятелния характер на очната ставка. Съществуват две противоположни становища, зародили се от общата процесуална природа на разпита и очната ставка. Първото приема, че очната ставка е разновидност на разпита - едновременен разпит на две лица. Второто разглежда очната ставка като самостоятелно следствено действие. Това налага да се направи разграничение между двете процеусално-следствени действия.

Очната ставка и разпитът имат известни прилики, които се изразяват в следните насоки:
-разпитът и очната ставка представляват способи за събиране и проверка на гласни доказателствени средства;
-извършват се в устна форма;
-в организацията на провеждането им се използва въпросно-отговорната форма;
-сновават се на едни и същи психични процеси на формиране на показанията, свързани с особеностите на възприеането, запомнянето и възпроизвеждането на доказателствена информация;
-при извършването им могат да се използват сходни тактически спооби и други.

Въпреки посочени общи черти, очната ставка и разпитът са отделни, самостоятелни процесуално-следствени действия. Различията между тях са следните:

1) В основанията за извършването им - разпитът се извършва, когато съществува необходимост от приобщаването на доказателствата на едно лице са станали известни факти и обстоятелства, свързани със събитието на престплението; при разпит на обвиняем (подсъдим), когато трябва да се приобщят доказателствата, сочени от обвиняемия и във връзка с реализиране на правото му на защита).
2) в основните задачи, които решават. Разпитът е насочен предимно към събиране на нова доказателствена информация, а очната ставка към проверка на вече събрани доказателства.
3) По отношение на лицата, които участват в извършването им. При очната ставка за разлика от разпита, освен разследващия орган, могат да участват минимум две лица, които преди това са били разпитвани в различно процеусално качество - свидетел или обвиняем.
4) по отношение на формата на реализацията им. При очната ставка липсва фазата на свободния разказ, който е съществен етап при провеждането на разпита. При очната ставка се използва единствено въпросно отговорната форма на провеждане на разпита, като участниците трябва да отговарят на едни и същи въпроси, по отношение на едни и същи обстоятелства. Съществено различие между разпита и очната ставка има и по отношение начина и реда на задаване на въпросите.
5) По отношение на някои основни психологически способи, използвани при извършването им. При очната ставка се създава особена, от психологична гледна точка, следствена ситуация. Това произтича от силната конфронтация и противопоставянето на позициите на участниците в очната ставка, в резултат на същественото противоречие в показанията им. При провеждането на очната ставка тактическите прийоми от психологичен характер са насочени, преди всичко, към предотвратяване депозирането на неистински показания (обяснения) или разкриването на лъжесвидетелстване.
6) при разпита разследващият не знае точно каква информация може да получи. Той само предполага общата насоченост на тази информация и може да я конкретизира едва при извършването на разпита. При очната ставка е обратното. Известна е информацията и позициите на лицата. Между които се прави очната ставка и противоречията, които има между тях.
7) По отношение на предметното им съдържание. Разпитът обхваща неограничен кръг от факти и обстоятелства свързани с разследваното престъпление. При очната ставка, предметът й е ограничен до изясняване на същественото противоречие в свидетелските показания или обясненията на обвиняемия.

Основанията за провеждане условно могат да се подразделят на две групи - фактически и юридически (процесуални), които при очната ставка съвпадат. Фактическото основание е закрепено като правна норма в разпоредбата на чл. 143, ал. 1 от НПК. Извършването на очна ставка предполага да са налице две обстоятелства: да има вече извършени разпити и между депозираните обяснения на обвиняемия и показания на свидетеля да има съществено противоречие относно обстоятелства от предмета на доказване. Законът не указва кога противоречията имат съществен характер. Теорията и практиката приемат, че те са налице, винаги когато са от съществено значение за решаването на някой от следните въпроси: установяване на факта на престъплението; установяване на извършителя на престъплението; формите на вина и смекчаващите и утежняващите вината обстоятелства.

Съществено противоречие е налице и в следните хипотези: когато обясненията засягат главния факт на процеса; когато по отношение на едни и същи факти и обстоятелства се представят взаимно изключващи се обяснения, относно който и да е от въпросите, включен в предмета на доказване; когато свидетел (обвиняем) премълчава някои факти, посочени от друг свидетел (обвиняем). Това обаче не означава, че винаги при наличие на съществено противоречие следва а се извърши очна ставка. Право на разследващият орган е да прецени във всеки конкретен случай по какъв процесуален ред ще се преодолее същественото противоречие. Възможно е, за преодоляването на противоречието да се проведе последващ разпит на свидетеля, да се назначи съдебна експертиза или се извърши следствен експеримент. За вземане на решението за извършване на очната ставка е необходимо да се извърши внимателно и обстойно прочване на материалите по делото. То е насочено към решаване на следните основни въпроси:
-констатиране до кои факти и обстоятелства се отнасят противоречията и установяване, дали те имат съществен характер; в каква форма и каква е степента, в която се проявяват;
-кои от противоречията и в каква степен, се подкрепят от останалите доказателства по делото;
-кои са вероятните причини, които са довели до възникване на противоречията; изясняване на причините и условията, довели до създаването на противоречето - дали то е в резултат на недобросъвестно отношение на свидетеля (обвиняемия), дали не е породено от естествените изменения в процесите на съхраняване и преработка на информацията в съзнанието, дали не се дължи на неправилна тактическа организация на провеждането на разпита; решаването на този въпрос е свързано и с установяването на условията, при които са формирани показанията (обясненията). По принцип очната ставка се провежда в сложна, конфликтна следствена ситуация, което създава значителни трудности, свързани с подготовката и реализацията й. Поради това при планирането на очната ставка е необходимо да се определи правилно нейното време на извършване в системата на останалите процесуално следствени действия. Основният въпрос тук е дали очната ставка да се извърши непосредствено след констатиране на противоречието в получените при разпитите гласни доказателствени средства или след кето са използвани други процесуални способи за преодоляване на съществените противоречия. Това ще се определи от конкретната следствена ситуация и очакваната надеждност и резултатност на повторния разпит.

Ако не може да се очавка получаването на достоверни и добросъвестни показания от някой от разпитаните лица е обосновано веднага да се пристъпи към извършването на очна ставка. В този смисъл трябва да се действа при спазване на принципа на своевременност, което означава да не се дава тактическо време и извършването на очната ставка да се извършва в един сравнително кратък период след констатиране на посочените по-горе обстоятелства. Така ще се предотврати деформирането на получените показания, ще се избегнат неблагоприятните последици от влияние върху разпитаните лица или задълбочаване на противоречието чрез върздействие върху други факти и обстоятелства.

Особености на подготовката за очна ставка

Когато компетентният орган е взел решение за извършване на очната ставка, с цел правилното решаване на задачите й, е необходимо да се извърши всестранна подготовка. Тактически е препоръчително подготовката на очната ставка да бъде пълна и да обхване решаването на по-широк кръг обстоятелства, което предполага решаването на следните въпроси:

1) опредлеляне на лицата, между които ще се извърши очната ставка. Във връзка с констатираното при предходен разпит противоречие са възможни различни комбинации, като очната ставка може да се извърши: между двама свидетели; между двама обвиняеми; между свидетел и обвиняем.

Когато е констатирано противоречие в показанията (обясненията) само на две лица, не съществува друга процесуална възможност, очната ставка е неизбежна и няма възможност за избор на участниците.

Когато е констатирано противоречие между показанията на повече от две лица, при избора на участниците следва да се спазват следните тактически правила:
-да се установи дали някой от участниците се ползва от защита във връзка с наказателното производство, което би препятствало извършването на очна ставка. Това е хипотезата на защита на свидетели по реда на чл. 123, ал. 2, т. 2 от НПК или по реда на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство;
-да се предпочетат участници, които не са в отношения на зависимост;
-да се определят участници, които не са в роднински и/или приятелски отношения;
-по възможност да се избягва очна ставка между непълнолетни и пълнолетни лица;
-по възможност да се избягва провеждането на очна ставка с участието на лица, които страдат от психически и/или дизиески недостатъци, свързани с речевата комуникация (глухи, неми, глухонеми);
-да се подберат само две лица, между които да се извърши очната ставка; в практиката се допускат изключения в тази връзка и се извършва очна ставка между повече от две лица, което е неоправдано и води до неефективност: създават се възможности за внушения, затруднява се индивидуализацията на въпросите и др.; по-добър тактически вариант е да се проведат последователно няколко очни ставки между отделни групи лица, в чиито показания/обяснения са установени противоречията.

Важен въпрос във връзка с определянето на участниците в очната ставка е този, свързан с участието на обвиняемия, имайки предвид правото му да не дава обяснения. Ако се очаква противодействие от обвиняемия или позоваване на това му право е тактически необосновано на очна ставка, а да се търсят други процесуални способи за разрешаване на констатираните противоречия. Възможен е и друг подход, при който въпреки посочените обстоятелства, все пак да се извърши очна ставка, като се разчита на правилата тактическа организация и провокиране на положителните качества на личността на обвиняемия или на силата на други тактически способи, които да провокират обвиняемия към депозиране на обяснения.

2) определяне на времето на извършване на очната ставка. Този въпрос може да бъде извършен в два аспекта:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Очна ставка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.